O Le Tusi a Alema O Le Atalii o Alema

Alema 

O le tala a Alema, le o le atalii o Alema, le uluai faamasino ma le faamasino sili i le nuu o Nifae, ma o le faitaulaga sili foi i le Ekalesia. O se tala o le nofoaiga a faamasino, ma taua ma finauga i totonu o le nuu. Ma o se tala foi o se taua i le va o sa Nifaē ma sa Lamanā, e tusa ma le talafaamaumau a Alema, le uluai faamasino ma le faamasino sili.
Mataupu 1

Ua aoao atu e Neʼoa mataupu sese, faatu se ekalesia, amata le faafaitaulaga pepelo, ma fasioti Kitiona—Ua fasioti Neʼoa mo ana solitulafono—Ua sosolo le faafaitaulaga pepelo ma sauaga i totonu o le nuu—Ua tausi e faitaulaga i latou lava, ua tausi e le nuu e matitiva, ma ua manuia le Ekalesia. E tusa o le 91–88 T.L.M.

Mataupu 2

Ua saili Amiliki ia avea ma tupu ma ua teena e le leo o le nuu—Ua fai o ia ma tupu e i latou o e na mulimuli ia te ia—Ua sii taua mai sa Amilikī ia sa Nifaē ma ua faatoilaloina i latou e sa Nifaē—Ua aufaatasi autau a sa Lamanā ma sa Amilikī ma ua faatoilaloina—Ua fasioti e Alema Amiliki. E tusa o le 87 T.L.M.

Mataupu 3

Ua faailoga e sa Amilikī i latou lava e tusa ma le upu faaperofeta—Ua fetuuina sa Lamanā ona o lo latou fouvale—E aumai e tagata o latou lava malaia i o latou lava luga—Ua faatoilaloina e sa Nifaē se tasi autau a sa Lamanā. E tusa o le 87–86 T.L.M.

Mataupu 4

Ua papatiso e Alema le afe ma afe o tagata liliu mai—Ua ulu mai le amioletonu i le Ekalesia, ma ua taofia ai le alualu i luma o le Ekalesia—Ua tofia Nifaea e avea ma faamasino sili—O Alema, o ia o le faitaulaga sili, ua tuuina atu o ia lava i le auaunaga. E tusa o le 86–83 T.L.M.

O upu a Alema, le Faitaulaga Sili e tusa ma le faatulagaga paia a le Atua, sa tuuina atu i tagata i o latou aai ma nuu i le laueleele atoa.

Ua aofia ai le mataupu 5.

Mataupu 5

Ina ia maua le olataga, e ao i tagata ona salamo ma tausi poloaiga, toe fanauina, faamama o latou ofu e ala i le toto o Keriso, faamaualalalo ma tafi ese mai ia te i latou lava le faamaualuga ma le mataua, ma fai galuega o le amiotonu—Ua fetalai mai le Leoleo Mamoe Lelei i ona tagata—O i latou o e e faia galuega leaga, o fanau ia a le tiapolo—Ua molimau mai Alema i le moni o lana mataupu ma poloai mai i tagata ia salamo—O le a tusia i le tusi o le ola igoa o e e amiotonu. E tusa o le 83 T.L.M.

Mataupu 6

Ua faamamaina le Ekalesia i Saraʼemila ma ua faatulaga maopoopo—Ua alu atu Alema i Kitiona e talai ai. E tusa o le 83 T.L.M.

O upu a Alema ia na ia tuuina atu i le nuu o Kitiona, e tusa ai ma lana lava talafaamaumau.

Ua aofia ai i le mataupu 7.

Mataupu 7

O le a fanau mai Keriso ia Maria—O le a ia tatalaina fusi o le oti ma tauave agasala a ona tagata—O i latou o e salamo, ma papatisoina, ma tausi i poloaiga o le a maua e i latou le ola e faavavau—E le mafai e se mea eleelea ona mautofi i le malo o le Atua—E manaomia le lotomaualalo, faatuatua, faamoemoe, ma le alofa mama. E tusa o le 83 T.L.M.

Mataupu 8

Ua talai ma papatiso atu Alema i Meleka—Ua teena o ia i Amonaea ma ua alu ese atu—Ua poloaiina o ia e le agelu ia toe foi atu ma alaga atu le salamo i le nuu—Ua talia o ia e Amoleka, ma ua la talai atu uma i Amonaea. E tusa o le 82 T.L.M.

O upu a Alema, ma upu foi a Amoleka, ia sa alaga atu i tagata o e sa i le laueleele o Amonaea. Ma ua lafoina foi i laua i le falepuipui, ma laveaiina e le mana faavavega o le Atua lea sa ia te i laua, e tusa ma le talafaamaumau a Alema.

Ua aofia ai le mataupu 9 e oo i le 14.

Mataupu 9

Ua poloai atu Alema i tagata o Amonaea ia salamo—O le a alofa mutimutivale le Alii ia sa Lamanā i aso mulimuli—Afai e lafoai e sa Nifaē le malamalama, o le a faaumatia i latou e sa Lamanā—Ua lata ona afio mai o le Atalii o le Atua—O le a ia togiolaina i latou o e e salamo, ma papatisoina, ma faatuatua i lona suafa. E tusa o le 82 T.L.M.

Mataupu 10

O Liae o se e tupuga mai ia Manase—Ua tau mai e Amoleka le poloaiga a le agelu ia tausi o ia ia Alema—O tatalo a e amiotonu na faasaoina ai le nuu—Ua faataatitia e loia ma faamasino amioleaga le faavae o le faafanoga o le nuu. E tusa o le 82 T.L.M.

Mataupu 11

Ua faamatala mai le faatulagaga o tupe a sa Nifaē—Ua finau Amoleka ma Seseroma—O le a lē faaolaina e Keriso tagata ia latou agasala—E nao i latou o e mautofi i le malo o le lagi e faaolaina—O le a toetutu mai tagata uma lava i le ola pea—E lē toe i ai se oti pe a mavae le Toetutu. E tusa o le 82 T.L.M.

Mataupu 12

Ua finau Alema ma Seseroma—O mealilo a le Atua e nao i latou o e faamaoni e mafai ona faaali i ai—E faamasinoina tagata i o latou mafaufauga, talitonuga, upu, ma galuega—O le a mafatia e e amioleaga i se oti faaleagaga—O lenei olaga faaletino o se tulaga vaavaaia—O le fuafuaga o le togiolaina ua aumai ai le Toetutu, ma se faamagaloga o agasala, e ala i le faatuatua—O e e salamo e i ai ia i latou se aiā e maua ai le alofa mutimutivale e ala i le Atalii e Toatasi na Fanaua. E tusa o le 82 T.L.M.

Mataupu 13

E valaauina alii e avea ma faitaulaga sili ona o lo latou faatuatua tele ma a latou galuega lelei—E tatau ona latou aoao atu poloaiga—E faapaiaina i latou ma ulufale atu i le malologa o le Alii e ala i le amiotonu—O Mekisateko o se tasi o i latou ia—O loo talai atu e agelu tala fiafia i le laueleele atoa—O le a latou faaali mai le afio tonu mai o Keriso. E tusa o le 82 T.L.M.

Mataupu 14

Ua falepuipui ma sasaina Alema ma Amoleka—Ua susunu i le afi e na talitonu faatasi ma a latou tusitusiga paia—Ua talia e le Alii nei maturo i le mamalu—Ua vete ma pauu i lalo pa o le falepuipui—Ua laveaiina Alema ma Amoleka, ma ua fasiotia e na sauaina i laua. E tusa o le 82–81 T.L.M.

Mataupu 15

Ua o atu Alema ma Amoleka i Saitoma ma faatu ai se ekalesia—Ua faamaloloina e Alema o Seseroma, o lē ua auai i le Ekalesia—E toatele ua papatisoina, ma ua uluola le ekalesia—Ua o atu Alema ma Amoleka i Saraʼemila. E tusa o le 81 T.L.M.

Mataupu 16

Ua faaumatia e sa Lamanā le nuu o Amonaea—Ua taitai e Sorama sa Nifaē i le manumalo i luga o sa Lamanā—Ua talai atu e Alema ma Amoleka ma isi e toatele le afioga—Ua latou aoao atu a mavae Lona toetu mai o le a afio mai Keriso i sa Nifaē. E tusa o le 81–77 T.L.M.

O se tala i atalii o Mosaea, o e sa teena a latou aiā i le malo mo le afioga a le Atua, ma o aʼe i le laueleele o Nifae e talai atu ia sa Lamanā; o o latou mafatiaga ma laveaiga—e tusa ma le talafaamaumau a Alema.

E aofia ai le mataupu 17 e oo i le 27.

Mataupu 17

Ua i ai i atalii o Mosaea le agaga o valoaga ma faaaliga—Ua latou o atu i o latou ala eseese e talai atu le afioga i sa Lamanā—Ua alu atu Amona i le laueleele o Isamaeli ma ua avea o se auauna a le Tupu o Lamonae—Ua laveai e Amona lafu a le tupu ma fasioti ona fili i vai o Sevusa. Fuaiupu 1–3 e tusa o le 77 T.L.M.; fuaiupu 4, e tusa o le 91–77 T.L.M.; ma o fuaiupu 5–39, e tusa o le 91 T.L.M.

Mataupu 18

Ua manatu le Tupu o Lamonae o Amona o le Agaga Silisili lea—Ua aoao e Amona le tupu e uiga i le Foafoaga, e uiga i mea e faia e le Atua i tagata, ma e uiga i le togiola e oo mai e ala mai ia Keriso—Ua talitonu Lamonae ma ua pau i le eleele e pei ua oti. E tusa o le 90 T.L.M.

Mataupu 19

Ua maua e Lamonae le malamalama o le ola faavavau ma ua vaai i le Togiola—Ua pauu lona auaiga i se tulaga lofituina, ma ua vaai le toatele i agelu—Ua faasaoina Amona i se ala faavavega—Ua ia papatisoina tagata e toatele ma faatu se ekalesia i totonu o i latou. E tusa o le 90 T.L.M.

Mataupu 20

Ua auina atu e le Alii Amona i Mitonae e laveai ona uso sa falepuipui—Ua feiloai Amona ma Lamonae ma le tamā o Lamonae, o le o le tupu i luga o le laueleele atoa—Ua faamalosi e Amona le tupu matua ia faataga mai le tatalaina o ona uso. E tusa o le 90 T.L.M.

O se tala o le talaiga a Arona, ma Muloki, ma o laua uso, i sa Lamanā.

E aofia ai le mataupu 21 e oo i le 26.

Mataupu 21

Ua aoaoina e Arona sa Amalekā e uiga ia Keriso ma lana togiola—Ua falepuipui Arona ma ona uso i Mitonae—Ina ua mavae le laveaiina o i latou, ua latou aoao atu i sunako ma faaliliu tagata e toatele—Ua tuu atu e Lamonae le saolotoga faalelotu i tagata i le laueleele o Isamaeli. E tusa o le 90–77 T.L.M.

Mataupu 22

Ua aoao e Arona le tamā o Lamonae e uiga i le Foafoaga, le pau o Atamu, ma le fuafuaga o le togiola e ala ia Keriso—Ua liliu le tupu ma lona auaiga atoa—Ua faamatala mai le vaevaega o le laueleele i le va o sa Nifaē ma sa Lamanā. E tusa o le 90–77 T.L.M.

Mataupu 23

Ua folafola atu le saolotoga faalelotu—Ua faaliliuina sa Lamanā i laueleele ma aai e fitu—Ua latou taua i latou lava o Aneti-Nifae-Liae ma ua tatala mai le fetuu—Ua tetee e sa Amalekā ma sa Amulonā le upumoni. E tusa o le 90–77 T.L.M.

Mataupu 24

Ua o mai sa Lamanā e faasaga i tagata o le Atua—Ua olioli sa Aneti-Nifae-Liae ia Keriso ma ua asiasi mai agelu ia te i latou—Ua latou filifili e mafatia i le oti nai lo le puipuia o i latou lava—Ua faaliliuina isi sa Lamanā e toatele. E tusa o le 90–77 T.L.M.

Mataupu 25

Ua sosolo osofaiga a sa Lamanā—Ua fano fanau a faitaulaga a Noa e pei ona sa valoia e Apinati—E toatele sa Lamanā ua liliu ma aufaatasi ma le nuu o Aneti-Nifae-Liae—Ua latou talitonu ia Keriso ma tausi i le tulafono a Mose. E tusa o le 90–77 T.L.M.

Mataupu 26

Ua olioli Amona i le Alii—E faamalosi e le Alii e faamaoni ma tuuina mai ia te i latou le malamalama—O le faatuatua e mafai ai e tagata ona aumaia le afe ma afe o agaga i le salamo—Ua i ai i le Atua le mana uma ma ua ia silafia mea uma. E tusa o le 90–77 T.L.M.

Mataupu 27

Ua poloaiina e le Alii Amona e taitai atu le nuu o Aneti-Nifae-Liae i le saogalemu—Ina ua feiloai ma Alema, sa alu uma le malosi o Amona i lona olioli tele—Ua tuu mai e sa Nifaē i le nuu o Aneti-Nifae-Liae le laueleele o Seasona—Ua taua i latou o le nuu o Amona. E tusa o le 90–77 T.L.M.

Mataupu 28

Ua faatoilaloina sa Lamanā i se taua matautia tele—Ua fasiotia le tai sefulu o afe—Ua tuu e amioleaga i se tulaga o le malaia e le gata; e maua e e amiotonu se fiafia e le gata. E tusa o le 77–76 T.L.M.

Mataupu 29

Ua manao Alema e talai atu le salamo ma le finafinau tele faaagelu—Ua tuuina mai e le Alii faiaoga mo atunuu uma—Ua mitamita Alema i le galuega a le Alii ma le manuia o le galuega a Amona ma ona uso. E tusa o le 76 T.L.M.

Mataupu 30

Ua faatauemu ia Keriso, le Togiola, ma le agaga o valoaga, Koriʼoa le Aneti-Keriso—Ua ia aoao atu ua leai se Atua, leai se pau o le tagata, leai se faasalaga mo le agasala, ma ua leai se Keriso—Ua molimau atu Alema o le a afio mai Keriso ma ua faaali mai i mea uma o loo i ai se Atua—Ua manao mai Koriʼoa i se faailoga ma ua taia o ia i le gugu—Sa alu ane le tiapolo ia Koriʼoa e pei o se agelu ma aoao ia te ia mea e fai atu ai—Ua solia Koriʼoa i lalo ma ua oti. E tusa o le 76–74 T.L.M.

Mataupu 31

Ua taitai e Alema se misiona e toe aumai sa Soramā ua liliuese—Ua teena e sa Soramā Keriso, ua talitonu i se manatu sese e uiga i le filifilia, ma ua tapuai atu i ni tatalo taulotu—Ua faatumulia faifeautalai i le Agaga Paia—Ua tofatumoanaina o latou puapuaga i le olioli ia Keriso. E tusa o le 74 T.L.M.

Mataupu 32

Ua aoao atu Alema i e matitiva o e na faalotomaualalaloina e o latou puapuaga—O le faatuatua o le faamoemoe lea i mea e le vaaia a ua moni—Ua molimau atu Alema e auauna mai agelu i tane, fafine, ma tamaiti—Ua faatusa e Alema le afioga i se fatu—E ao ina toto ma tausia—Ona tupu lea ma avea ma laau e tau mai ai le fua o le ola e faavavau. E tusa o le 74 T.L.M.

Mataupu 33

Ua aoao mai Senosa e tatau i tagata ona tatalo ma tapuai atu i mea uma, ma e liliu ese faasalaga ona o le Alo—Ua aoao mai Senoka e tuuina mai le alofa mutimutivale ona o le Alo—Sa sii i luga e Mose i le vao se faatusa o le Alo o le Atua. E tusa o le 74 T.L.M.

Mataupu 34

Ua molimau Amoleka ua i ai ia Keriso le afioga mo le olataga—A le faia se togiola, o le a fano tagata uma—Ua faasino atu le tulafono atoa a Mose i le taulaga a le Alo o le Atua—Ua faavae le fuafuaga faavavau o le togiolaina i le faatuatua ma le salamo—Ia tatalo mo faamanuiaga faaletino ma faaleagaga—O le olaga lenei o le taimi lea mo tagata e sauni ai e feiloai ma le Atua—Ia galueaiina lou olataga ma le matau i luma o le Atua. E tusa o le 74 T.L.M.

Mataupu 35

Ua faaumatia e le talaiga o le afioga le atamai o sa Soramā—Ua latou tutuli ese i latou o e na liliu, o e na o atu loa aufaatasi ma le nuu o Amona i Season—Ua faanoanoa Alema ona o le amioleaga o le nuu. E tusa o le 74 T.L.M.

O poloaiga a Alema i lona atalii o Helamana.

E aofia ai le mataupu 36 ma le 37.

Mataupu 36

Ua molimau atu Alema ia Helamana e uiga i lona liliu mai ina ua mavae ona ia vaai i se agelu—Sa mafatia o ia i tiga o se agaga ua faasalaina; sa valaau atu o ia i le suafa o Iesu, ma faapea ona fanauina ai o ia i la le Atua—Ua faatumulia lona agaga i le olioli logomalie—Ua vaai o ia i au agelu o loo vivii atu i le Atua—E toatele e na liliu mai ua totofo ma vaai e pei ona ia tofo ma vaai. E tusa o le 74 T.L.M.

Mataupu 37

Ua faasaosaoina papatusi apamemea ma isi tusitusiga paia e aumai ai agaga i le olataga—Sa faaumatia sa Iaretō ona o lo latou amioleaga—E ao ina taofia a latou tautoga ma feagaiga faalilolilo mai tagata—Filifili faatasi ma le Alii i mea uma e te faia—E pei ona sa taitaia sa Nifaē e le Liahona, e faapea foi ona taitai atu o tagata e le afioga a Keriso i le ola e faavavau. E tusa o le 74 T.L.M.

O poloaiga a Alema i lona atalii o Sepulona.

E aofia ai le mataupu 38.

Mataupu 38

Sa sauaina Sepulona ona o le amiotonu—Ua ia Keriso le olataga, o le o le ola ma le malamalama o le lalolagi—Ia pulea ou tuinanau uma. E tusa o le 74 T.L.M.

O poloaiga a Alema i lona atalii o Korianetona.

E aofia le mataupu 39 e oo i le 42.

Mataupu 39

O le agasala o le feuiai o se mea inosia—O agasala a Korianetona ua taofia ai sa Soramā mai le taliaina o le afioga—O le togiola a Keriso e alu i tua i le faaolaina o e faamaoni na muamua mai ai. E tusa o le 74 T.L.M.

Mataupu 40

Ua aumai e Keriso le toetutu o tagata uma—O tagata amiotonu ua oti e o i le parataiso ae o e ua amioleaga e o i le pogisa i fafo e faatalitali ai le aso o lo latou toetutu—O le a toefuatai mea uma lava i o latou tino tatau ai ma atoatoa i le Toetutu. E tusa o le 74 T.L.M.

Mataupu 41

I le Toetutu o le a tutulai mai tagata i se tulaga o le fiafia e le gata po o le pagatia e le gata—E lei avea lava le amioleaga ma fiafia—O tagata faaletino e aunoa ma le Atua i le lalolagi—E toe maua e tagata taitoatasi i le toefuataiga uiga ma amioga na ia te ia i le olaga faaletino. E tusa o le 74 T.L.M.

Mataupu 42

O le olaga faaletino o se taimi vaavaaia e mafai ai e le tagata ona salamo ma auauna atu ai i le Atua—O le Pau na oo mai ai le oti faaletino ma le oti faaleagaga i tagata uma—E oo mai le togiola e ala i le salamo—O le Atua lava ia e togiola mo agasala a le lalolagi—O le alofa mutimutivale e mo i latou o e e salamo—O isi tagata uma o le a i lalo o le faamasinotonu o le Atua—E oo mai le alofa mutimutivale ona o le Togiola—Ua nao e ua salamo faamaoni e faaolaina. E tusa o le 74 T.L.M.

Mataupu 43

Ua talai atu e Alema ma ona atalii le afioga—Ua avea sa Soramā ma isi tagata faatuiese o sa Nifaē ma ni sa Lamanā—Ua o mai sa Lamanā e faasaga ia sa Nifaē i le taua—Ua faaauupega e Moronae sa Nifaē i ofutau puipui—Ua faaali e le Alii ia Alema le fuafuaga a sa Lamanā—Ua puipui e sa Nifaē o latou fale, saolotoga, aiga, ma la latou tapuaiga—Ua siomia sa Lamanā e autau a Moronae ma Liae. E tusa o le 74 T.L.M.

Mataupu 44

Ua faatonu atu Moronae ia sa Lamanā ia latou faia se feagaiga o le filemu a leai o le a faaumatia i latou—Ua teena e Seraʼemina le ofo, ma ua toe fai le taua—Ua faatoilalo e autau a Moronae sa Lamanā. E tusa o le 74–73 T.L.M.

O le tala i le nuu o Nifae, ma a latou taua ma a latou faatuiesega, i aso o Helamana, e tusa ai ma le talafaamaumau a Helamana, lea sa ia tausia i ona aso.

Ua aofia ai le mataupu 45 e oo i le 62.

Mataupu 45

Ua talitonu Helamana i upu a Alema—Ua valoia e Alema le faafanoga o sa Nifaē—Ua ia faamanuia ma fetuu le laueleele—Atonu na aveina ae Alema e le Agaga, e pei lava o Mose—Ua tutupu tele faatuiesega i le Ekalesia. E tusa o le 73 T.L.M.

Mataupu 46

Ua faufauleaga Amalekia ia avea ma tupu—Ua sisi ae e Moronae le tagavai o le saolotoga—Ua ia tomatauina le nuu ia puipui la latou tapuaiga—O e ua talitonu faamaoni ua taua o Kerisiano—O le a faasaoina se toe vaega o Iosefa—Ua sosola Amalekia ma e faatuiese i le laueleele o Nifae—O i latou o e e le lagolagoina le faamoemoe o le saolotoga o le a fasiotia. E tusa o le 73–72 T.L.M.

Mataupu 47

Ua faaaoga e Amalekia le taufaalata, le fasioti tagata, ma fuafuaga faalilolilo ia avea ai ma tupu o sa Lamanā—O tagata faatuiese o sa Nifaē ua sili atu ona amioleaga ma feai nai lo sa Lamanā. E tusa o le 72 T.L.M.

Mataupu 48

Ua faaoso e Amalekia sa Lamanā e faasaga ia sa Nifaē—Ua saunia e Moronae ona tagata e puipui le faamoemoe o Kerisiano—Ua olioli o ia i le filifiliga saoloto ma le saolotoga ma o ia o se tagata malosi o le Atua. E tusa o le 72 T.L.M.

Mataupu 49

Ua le mafai e le osofaiga a sa Lamanā ona faatoilalo aai tuiolo o Amonaea ma Noa—Ua upuleaga e Amalekia le Atua ma ua tauto na te inuina le toto o Moronae—Ua faaauau e Helamana ma ona uso ona faamalosi le Ekalesia. E tusa o le 72 T.L.M.

Mataupu 50

Ua tuiolo e Moronae laueleele o sa Nifaē—Ua latou fausia ni aai fou e tele—E pauu ifo taua ma faafanoga i luga o sa Nifaē i aso o lo latou amioleaga ma fai mea inosia—Ua faatoilaloina Morianetona ma ana tagata faatuiese e Teanekuma—Ua maliu Nifaea, ma ua nofo lona atalii o Paorana i le nofoa-faamasino. E tusa o le 72–67 T.L.M.

Mataupu 51

Ua saili tagata-tupu e sui le tulafono ma faatu se tupu—Ua lagolagoina Paorana ma tagata-saoloto e le leo o le nuu—Ua faamalosi e Moronae tagata-tupu ia latou puipui lo latou atunuu a leai o le a fasioti i latou—Ua maua e Amalekia ma sa Lamanā le tele o aai tuiolo—Ua faatoilalo e Teanekuma osofaiga a sa Lamanā ma fasioti Amalekia i lona faleie. E tusa o le 67–66 T.L.M.

Mataupu 52

Ua sui Amorona ia Amalekia i le avea ma tupu o sa Lamanā—Ua taitai e Moronae, Teanekuma, ma Liae, sa Nifaē i se taua manumalo e faasaga ia sa Lamanā—Ua toe maua mai le aai o Moleka, ma ua fasiotia Iakopo le sa Soramā. E tusa o le 66–64 T.L.M.

Mataupu 53

Ua faaaoga pagotā sa Lamanā e tuiolo le aai o Nuumau—O faatuiesega i totonu o sa Nifaē ua oo ai manumalo ia sa Lamanā—Ua taitai Helamana i atalii talavou e lua afe o le nuu o Amona. E tusa o le 64–63 T.L.M.

Mataupu 54

Ua feutagai Amorona ma Moronae mo le fesuiaiga o pagota—Ua faatonu atu Moronae ia sa Lamanā ia o ese ma tuu a latou osofaiga fasioti tagata—Ua faatonu mai Amorona ia sa Nifaē ia tuu i lalo a latou auupega ma ia tuu atu i latou lava i le pulega a sa Lamanā. E tusa o le 63 T.L.M.

Mataupu 55

Ua musu Moronae e faafesuiai pagota—Ua faalata leoleo sa Lamanā ia onana, ma ua tatala saoloto pagota sa Nifaē—Ua ave le aai o Kita e aunoa ma se totomasaa. E tusa o le 63–62 T.L.M.

Mataupu 56

Ua auina atu e Helamana se tusi ia Moronae, ua faamatala atu ai le tulaga o le taua ma sa Lamanā—Ua maua e Anetipa ma Helamana se manumalo tele ia sa Lamanā—Ua tau atalii talavou e lua afe a Helamana ma se mana faavavega, ma ua leai se tasi o i latou ua fasiotia. Fuaiupu 1, e tusa o le 62 T.L.M.; fuaiupu 2–19, e tusa o le 66 T.L.M.; ma fuaiupu 20–57, e tusa o le 65–64 T.L.M.

Mataupu 57

Ua faamatala mai e Helamana le aveina o Anetipara ma le toilalo ma le puipuiga mulimuli ane ai o Kumenae—Ua tau ma le totoa lana autalavou sa Amonā; ua manunua uma, ae ua leai se tasi na fasiotia—Ua lipoti mai e Kita le fasiotiga ma le sosolaga o pagota sa Lamanā. E tusa o le 63 T.L.M.

Mataupu 58

Ua maua e Helamana, Kita, ma Teominea le aai o Maneti i se togafiti—Ua tuumuli sa Lamanā—Ua faasaoina atalii o le nuu o Amona ao latou tutu mausali i le puipuiga o lo latou saolotoga ma lo latou faatuatuaga. E tusa o le 63–62 T.L.M.

Mataupu 59

Ua talosaga atu Moronae ia Paorana ia faamalosia le autau a Helamana—Ua ave e sa Lamanā le aai o Nifaea—Ua ita Moronae i le malo. E tusa o le 62 T.L.M.

Mataupu 60

Ua muimui atu Moronae ia Paorana e uiga i le faatamala o le malo i autau—E tuu e le Alii tagata amiotonu ia fasiotia—E ao ia sa Nifaē ona faaaoga lo latou malosi ma mea e laveai ai i latou lava mai i o latou fili—Ua faamatau atu Moronae e alu atu e tau faasaga i le malo vagana ai ua tuuina mai se fesoasoani i ana autau. E tusa o le 62 T.L.M.

Mataupu 61

Ua tau atu e Paorana ia Moronae e uiga i le faatuiesega ma le fouvalega e faasaga i le malo—Ua ave e tagata-tupu Saraʼemila ma ua aufaatasi ma sa Lamanā—Ua talosaga mai Paorana mo se fesoasoani faaleautau e faasaga i e ua fouvale. E tusa o le 62 T.L.M.

Mataupu 62

Ua savali atu Moronae e fesoasoani ia Paorana i le laueleele o Kitiona—Ua fasiotia tagata-tupu o e na mumusu e puipui lo latou atunuu—Ua toe ave e Paorana ma Moronae le aai o Nifaea—E toatele sa Lamanā ua aufaatasi ma le nuu o Amona—Ua fasioti e Teanekuma o Amorona ma ua fasiotia ai foi o ia—Ua tulia sa Lamanā mai le laueleele, ma ua faatuina le filemu—Ua toe foi atu Helamana i le auaunaga ma atiae le Ekalesia. E tusa o le 62–57 T.L.M.

Mataupu 63

Ua ave e Sepulona le tausiga o talafaamaumau ae mulimuli ane ave e Helamana—Ua malaga atu le toatele o sa Nifaē i le laueleele i matu—Ua fau e Hakota ni vaa, ia na folau atu i le sami i sisifo—Ua faatoilalo e Moronaea sa Lamanā i le taua. E tusa o le 56–52 T.L.M.