Книгата на Мормон

Разказ, написан от ръката на Мормон върху плочи, взет от плочите на Нефи

Поради което той е съкращение на летописа на народа на Нефи, също и на ламанитите — Написан за ламанитите, които са остатък от дома Израилев; също и за юдеин и езичник — Написан по заповед, а също и чрез духа на пророчеството и на откровението — Написан, запечатан и скрит в Господа, за да не може да бъде унищожен — За да се появи чрез дарбата и силата Божия, за да бъде изтълкуван — Запечатан от ръката на Мороний и скрит в Господа, за да се появи в подходящо време, по начина на езичника — Тълкуванието му чрез дарбата Божия.

Едно съкращение, взето също и от Книгата на Етер, която е летопис на народа на Яред, разпръснат по онова време, когато Господ обърка езика на людете, когато те строяха кула, за да достигнат небесата — Която трябва да покаже на остатъка от дома Израилев великите дела, които Господ е извършил за бащите им, за да могат те да разберат заветите Господни, че те не са отхвърлени навеки — Така също и за убеждаването на юдеин и езичник, че Исус е Христос, Вечният Бог, Който се показва на всички народи — И сега, ако има недостатъци, то те са грешки на човеци; ето защо, не осъждайте Божиите неща, за да можете да бъдете намерени неопетнени пред съдийския престол на Христа.

Оригинален превод на английски от плочите от Джозеф Смит-младши

Първото английско издание е публикувано в Палмира, Ню Йорк, САЩ, през 1830 г.