ພິມ
ແບ່ງປັນ

ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ

ເລື່ອງ​ລາວ​ທີ່​ຂຽນ​ໄວ້ດ້ວຍ​ມື​ຂອງ​ມໍ​ມອນໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ

ດັ່ງນັ້ນ ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ຄວາມ​ຫຍໍ້​ມາ​ຈາກ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ ແລະ ຂອງ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ນຳ​ອີກ ຂຽນ​ເຖິງ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຜູ້​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ແລະ ເຖິງ​ຊາວ​ຢິວ ແລະ ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ນຳ​ອີກ ຂຽນ​ໂດຍ​ພຣະ​ບັນຍັດ ແລະ ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ການ​ທຳນາຍ ແລະ ຂອງ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ ຊຶ່ງ​ຂຽນ ແລະ ຜະນຶກ ແລະ ເຊື່ອງ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ນຳ​ອອກ​ມາ​ໂດຍ​ຂອງ​ປະທານ ແລະ ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ການ​ແປ​ພຣະ​ຄຳ​ນີ້ ຜະ​ນຶກ​ໄວ້​ໂດຍ​ມືຂອງ​ໂມ​ໂຣ​ໄນ ແລະ ເຊື່ອງ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ ເພື່ອ​ຈະ​ນຳ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ເວລາ​ອັນ​ເໝາະ​ສົມ​ໂດຍ​ທາງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ການ​ແປ​ພຣະ​ຄຳພີ​ນີ້​ສຳ​ເລັດ​ໄດ້​ໂດຍ​ຂອງ​ປະທານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ຄວາມ​ຫຍໍ້​ທີ່​ເອົາ​ມາ​ຈາກ​ໜັງສື​ອີ​ເທີ​ມີ​ຢູ່​ພ້ອມ ເປັນ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ເຜົ່າ​ຢາ​ເຣັດ ຊຶ່ງກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ໄດ້​ກະທຳ​ໃຫ້​ພາສາ​ຂອງ​ມະນຸດ​ສັບສົນ​ເມື່ອ​ເວລາ​ຄົນ​ເຫລົ່ານັ້ນກຳລັງ​ສ້າງ​ຫໍ​ສູງ ເພື່ອ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ໃຫ້​ເຖິງ​ສະຫວັນ ອັນ​ເປັນ​ໄປ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ແກ່​ຜູ້ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ໄດ້​ກະທຳ​ສິ່ງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ອັນ​ໃດ​ແດ່​ເພື່ອ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ປະ​ຖິ້ມ​ຕະຫລອດ​ໄປ ແລະ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊາວ​ຢິວ ແລະ ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຮັບຮູ້ວ່າ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄື ພຣະ​ຄຣິດ ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ສະຖິດ​ນິລັນ​ດອນ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ໃຫ້​ປະກົດ​ຕໍ່​ປະຊາ​ຊາດ​ທັງ​ປວງ ແລະ ບັດ​ນີ້ຖ້າ​ຫາກ​ຈະ​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂາດ​ຕົກ​ບົກ​ພ່ອງ​ກໍ​ເປັນ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ມະນຸດ; ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງຢ່າ​ໄດ້​ຕຳນິ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ພົບ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ມົນທິນ​ທີ່​ບັນລັງ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ.

ສະ​ບັບ​ຕົ້ນຈາກ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ຖືກ​ແປ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດໂດຍ​ໂຈ​ເຊັບ ສະ​ມິດ ຈູ​ເນຍ

ສະບັບ​ຕົ້ນ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ​ຖືກ​ພິມ​ໃນເມືອງ​ພາ​ໄມ​ຣາ, ລັດ​ນິວຢອກ, ສະຫະລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ໃນ​ປີ 1830