Lolomi
Faasoa Atu

O Le Tusi a Mamona

O Se Tala na Tusia e le Lima o Mamona i Luga o Papatusi na sii mai Papatusi a Nifae

O le mea lea, o se otootoga o le talafaamaumau o le nuu o Nifae, ma sa Lamanā foi—Ua tusi atu ia sa Lamanā, o e o se toe vaega o le aiga o Isaraelu; ma Iutaia ma Nuuese foi—Ua tusia e ala i le poloaiga, ma ala foi i le agaga o valoaga ma faaaliga—Ua tusia ma faamauina, ma natia i le Alii, ina ia le faaumatia—Ina ia oo mai e ala i le meaalofa ma le mana o le Atua e faaliliu ai—Ua faamauina e le lima o Moronae, ma natia i le Alii, ia oo mai i le taimi e tatau ai e ala mai i le Nuuese—O lona faaliliuga e ala mai i le meaalofa a le Atua.

O se otootoga na sii mai foi mai le Tusi a Eteru, o se talafaamaumau o le nuu o Iareto, o e na faataapeapeina i le taimi na faaeseeseina ai e le Alii le gagana a le nuu ina o latou fausia se olo e o ae ai i le lagi—Lea e faailoa atu ai i le toe vaega o le aiga o Isaraelu mea tetele na faia e le Alii mo o latou tamā; ina ia latou iloa ai foi feagaiga a le Alii, ua lē lafoaiina ese i latou e faavavau—Ma mo le faatalitonuina foi o Iutaia ma Nuuese, o Iesu o le Keriso, o le Atua Faavavau, ua faaali mai o ia lava i atunuu uma—O lenei foi, afai o i ai ni sese, o sese ia o tagata; o le mea lea, aua le taʼuleagaina mea a le Atua, ina ia maua outou i le lē pona i le nofoa faamasino o Keriso.

O le uluai faaliliuga mai papatusi i le gagana Peretania, na faia e Iosefa Samita, Laitiiti

O le lomiga muamua i le gagana Peretania na lomia i Palamaira, Niu Ioka, U.S.A., i le 1830