Глава 1

Енос се моли извънредно силно и получава опрощение на греховете си. Гласът Господен идва в съзнанието му и му обещава спасение за ламанитите в един бъдещ ден. Нефитите търсят да превъзпитат ламанитите. Енос ликува в Изкупителя си. Около 420 г. пр. Хр.