Kapitulo 1

Si Enos nag-ampo sa hilabihan ug nakaangkon og kapasayloan sa iyang mga sala—Ang tingog sa Ginoo miabut sa iyang hunahuna, nagsaad og kaluwasan alang sa mga Lamanite sa umaabut nga adlaw—Ang mga Nephite nagtinguha sa pagbawi sa mga Lamanite—Si Enos nagmalipayon diha sa iyang Manunubos. Mga 420 B.C.