Chapit 1

Enòs priye avèk fòs e li jwenn padon pou peche l yo—Vwa Senyè a vini nan panse l pou l pwomèt sali pou Lamanit yo nan yon jou k ap vini—Nefit yo vle epaye Lamanit yo—Enòs rejwi nan Redanmtè li a. Anviwon 420 ANVAN JEZIKRI.