Գլուխ 1

Ենովսն աղոթում է զորությամբ և ձեռք է բերում մեղքերի թողություն – Տիրոջ ձայնը գալիս է նրա մտքի մեջ՝ խոստանալով փրկություն Լամանացիների համար, մի օր՝ ապագայում – Նեփիացիները ջանում էին դարձի բերել Լամանացիներին – Ենովսը հրճվում է իր Քավիչով: Մոտ 420թ. Ք.ծ.ա.: