ជំពូក​ទី ១

អេណុស​អធិស្ឋាន​អស់​ពី​សមត្ថ​ភាព ហើយ​បាន​ទទួល​ការ​ផ្ដាច់​បាប​ទាំង​ឡាយ​របស់​លោក — សំឡេង​នៃ​ព្រះ​អម្ចាស់​ចូល​មក​ក្នុង​គំនិត​លាក ដោយ​សន្យា​ថា នឹង​ផ្ដល់​នូវ​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​ដល់​ពួក​សាសន៍​លេមិន​នៅ​ពេល​អនាគត — ពួក​សាសន៍​នីហ្វៃ​បាន​ស្វែងរក​ជួយ​ពួក​សាសន៍​លេមិន — អេណុស​អរ​រីករាយ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​ដ៏​ប្រោស​លោះ​របស់​លោក។ ប្រមាណ​ជា​ឆ្នាំ ៤២០ ម.គ.ស.។