Kapitola 10

Jeden král následuje po druhém – Někteří z králů jsou spravedliví; jiní jsou zlovolní – Když převládá spravedlivost, Pán lidem žehná a obdařuje je.

1 A stalo se, že Šez, který byl potomkem Hetovým – neboť Het zahynul hladem, i celý jeho dům kromě Šeze – pročež, Šez počal opět utvrzovati zlomený lid.

2 A stalo se, že Šez pamatoval na zničení svých otců a zbudoval spravedlivé království; neboť pamatoval na to, co Pán učinil, když převedl Jareda a jeho bratra apřes hlubinu; a kráčel po cestách Páně; a zplodil syny a dcery.

3 A jeho nejstarší syn, který se jmenoval Šez, se proti němu vzbouřil; nicméně, Šeze udeřila ruka lupiče, pro jeho nesmírné bohatství, což přineslo jeho otci opět mír.

4 A stalo se, že jeho otec vystavěl mnoho měst na tváři země a lidé se počali opět šířiti po celé tváři země. A Šez se dožil nesmírně vysokého věku; a zplodil Riplakiše. A zemřel a Riplakiš vládl na jeho místě.

5 A stalo se, že Riplakiš nečinil to, co je správné v očích Páně, neboť měl mnoho manželek a asouložnic a ukládal lidem na bedra to, co bylo zatěžko nésti; ano, uložil jim těžké daně; a z daní postavil mnoho prostorných staveb.

6 A postavil si překrásný trůn; a postavil mnoho vězení a každého, kdo se daním nechtěl podrobiti, do vězení uvrhl; a každého, kdo nebyl schopen daně platiti, uvrhl do vězení; a dal, aby neustále pracovali pro jejich vydržování; a každého, kdo odmítal pracovati, dal usmrtiti.

7 Pročež, získával všechnu svou jemnou práci, ano, dokonce dal, aby jeho vybrané zlato bylo přečišťováno ve vězení; a dal, aby všeliké jemné práce byly vykonávány ve vězení. A stalo se, že sužoval lid svými smilstvy a ohavnostmi.

8 A když vládl po dobu čtyřiceti a dvou let, lid povstal proti němu ve vzpouře; a v zemi počala býti opět válka, natolik, že Riplakiš byl zabit a jeho potomci byli vyhnáni ze země.

9 A stalo se po období mnoha let, že Morianton (jsa potomkem Riplakišovým) shromáždil vojsko vyvrženců a šel a utkal se s lidem v bitvě; a získal moc nad mnoha městy; a válka počala býti nesmírně krutá a trvala po dobu mnoha let; a on získal moc nad celou zemí a ustanovil se za krále nad celou zemí.

10 A poté, co se ustanovil za krále, ulehčil břímě lidu, čímž v očích lidu získal přízeň, a oni ho pomazali, aby byl jejich králem.

11 A on činil lidu spravedlnost, avšak nikoli sám sobě, pro svá mnohá smilstva; pročež byl z přítomnosti Páně odříznut.

12 A stalo se, že Morianton vystavěl mnoho měst a lidé za jeho vlády nesmírně zbohatli jak ve stavbách, tak ve zlatě a stříbře a v pěstování obilí a ve stádech a dobytku a v těch věcech, které jim byly navráceny.

13 A Morianton se dožil nesmírně vysokého věku a pak zplodil Kima; a Kim vládl na místě svého otce; a vládl osm let a jeho otec zemřel. A stalo se, že Kim nevládl ve spravedlivosti, pročež neměl přízeň Páně.

14 A jeho bratr proti němu povstal ve vzpouře, při které ho uvedl do zajetí; a on zůstal v zajetí po všechny své dny; a zplodil v zajetí syny a dcery, a ve svém stáří zplodil Lévího; a zemřel.

15 A stalo se, že Léví sloužil v zajetí po smrti svého otce po dobu čtyřiceti a dvou let. A vyvolal válku proti králi země, čímž získal království pro sebe.

16 A poté, co pro sebe získal království, činil to, co je správné v očích Páně; a lidu se dařilo v zemi; a on se dožil velmi vysokého věku a zplodil syny a dcery; a také zplodil Koroma, kterého pomazal za krále na své místo.

17 A stalo se, že Korom po všechny své dny činil to, co je dobré v očích Páně; a zplodil mnoho synů a dcer; a poté, co viděl mnoho dnů, zemřel, stejně jako ostatní na zemi; a Cis vládl na jeho místě.

18 A stalo se, že Cis zemřel také, a Lib vládl na jeho místě.

19 A stalo se, že i Lib činil to, co je dobré v očích Páně. A za dnů Libových byli ajedovatí hadi zničeni. Pročež šli do jižní země, aby ulovili potravu pro lid země, neboť země byla pokryta lesní zvěří. A i sám Lib se stal velikým lovcem.

20 A postavili veliké město u úžiny země u místa, kde moře rozděluje zemi.

21 A zemi jižní zachovali jako pustinu, aby mohli míti lovnou zvěř. A celá tvář země severní byla pokryta obyvateli.

22 A byli nesmírně pracovití a kupovali a prodávali a vzájemně obchodovali, aby mohli dosáhnouti zisku.

23 A zpracovávali všelikou rudu a vyráběli zlato a stříbro a aželezo a mosaz a všeliké kovy; a vykopávali ji ze země; pročež vršili veliké hromady země, aby získali rudu zlata a stříbra a železa a mědi. A dělali všeliké jemné dílo.

24 A měli hedvábí a jemně tkané plátno; a vyráběli všeliké látky, aby mohli odíti svou nahotu.

25 A vyráběli všeliké nástroje k obdělávání země, jak k orání, tak k setí, ke sklízení a k okopávání, a také k mlácení.

26 A vyráběli všeliké nástroje, kterými pracovali se svými zvířaty.

27 A vyráběli všeliké válečné zbraně. A dělali všeliké dílo nesmírně pečlivého vypracování.

28 A nikdy nemohlo býti požehnanějších lidí, nežli byli oni, a obdařenějších rukou Páně. A byli v zemi, která byla vyvolenou nade všechny země, neboť Pán tak pravil.

29 A stalo se, že Lib žil mnoho let a zplodil syny a dcery; a také zplodil Heartoma.

30 A stalo se, že Heartom vládl na místě svého otce. A když Heartom vládl dvacet a čtyři roky, vizte, království mu bylo odňato. A sloužil mnoho let v zajetí, ano, dokonce po celý zbytek svých dnů.

31 A zplodil Heta a Het žil v zajetí po všechny své dny. A Het zplodil Arona a Aron přebýval v zajetí po všechny své dny; a ten zplodil Amnigaddu a Amnigadda také přebýval v zajetí po všechny své dny; a ten zplodil Koriantuma a Koriantum přebýval v zajetí po všechny své dny; a ten zplodil Koma.

32 A stalo se, že Kom přitáhl polovinu království. A vládl nad polovinou království čtyřicet a dva roky; a šel, aby bojoval proti králi Amgidovi, a bojovali po dobu mnoha let, během nichž Kom získal moc nad Amgidem a dosáhl moci nad zbytkem království.

33 A za dnů Komových počali býti v zemi lupiči; a přejali staré plány a předávali apřísahy po způsobu těch za stara a opět usilovali o to, aby zničili království.

34 Nyní, Kom proti nim velmi bojoval; nicméně nepřemohl je.