ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ອີ​ເທີ

ບົດ​ທີ 4

ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຖືກ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ຜະ​ນຶກ​ການ​ຂຽນຂອງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ໄວ້—ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຈົນ​ກວ່າ​ມະນຸດ​ຈະ​ມີ​ສັດທາ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ—ພຣະ​ຄຣິດ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ເຊື່ອ​ຖື​ໃນ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ຄຳ​ຂອງ​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ມະນຸດ​ຖືກ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ກັບ​ໃຈ, ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ, ແລະ ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ.

1 ແລະ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນຊາ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ໃຫ້​ລົງ​ໄປ​ຈາກ​ພູ​ເຂົາ​ຈາກ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ໃຫ້​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ເຫັນ​ໄວ້, ແລະ ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ເອົາ​ອອກ​ມາ​ຫາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ຈົນ​ກວ່າ​ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ; ແລະ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້​ກະສັດ​ໂມ​ໄຊ​ຢາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເກັບ​ມັນ​ໄວ້, ເພື່ອ​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຫາ​ໂລກ​ນີ້ ຈົນ​ກວ່າ​ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ມາ​ປະກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ຜູ້ຄົນຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

2 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ມາ​ປະກົດ​ຕົວຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ຕໍ່​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ບັນຊາ​ວ່າ ສິ່ງ​ເຫລົ່ານັ້ນຄວນ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ໃຫ້​ເຫັນ.

3 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນພວກ​ເຂົາທັງ​ໝົດ​ໄດ້​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື; ແລະ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເລີຍ​ນອກ​ຈາກ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ເຊື່ອງ​ມັນ​ໄວ້​ໃນ​ດິນ​ອີກ.

4 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ຊຶ່ງນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ໄດ້​ເຫັນ​ນັ້ນ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ເຫລົ່າ​ນີ້; ແລະ ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ເລື່ອງ​ໃດ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ອອກ​ໃຫ້​ເປັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໄປ​ກວ່າ​ເລື່ອງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ອອກ​ໃຫ້​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ເຫັນ.

5 ສະນັ້ນ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ບັນຊາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໄວ້; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ໄດ້​ຂຽນ​ມັນ​ໄວ້. ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ບັນຊາ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຜະ​ນຶກ​ມັນ​ໄວ້; ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ບັນຊາ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຜະ​ນຶກ​ການ​ແປຂອງ​ມັນ​ໄວ້​ນຳ​ອີກ; ສະນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໄດ້​ຜະ​ນຶກ​ເຄື່ອງ​ແປ​ໄວ້​ຕາມ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.

6 ເພາະ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ຈະ​ບໍ່​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ຮອດ​ມື້​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ກັບ​ມາ​ເປັນ​ຄົນ​ສະ​ອາດ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.

7 ແລະ ໃນ​ມື້ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ສັດທາ​ໃນເຮົາ, ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າກ່າວ, ຄື​ກັນ​ກັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ເຮັດ​ໄປ​ນັ້ນ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຊຳລະ​ລ້າງ​ໃຫ້​ບໍລິສຸດ​ໃນ​ເຮົາ, ເວລາ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ສິ່ງ​ທີ່​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ໄດ້​ເຫັນ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ, ຈົນກະທັ້ງການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຮົາ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ, ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ບິດາ​ແຫ່ງ​ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ລວມທັງ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໃນ​ນັ້ນກ່າວ​ໄວ້.

8 ແລະ ຄົນທີ່​ຄັດຄ້ານ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າກໍ​ຂໍ​ໃຫ້​ເຂົາຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ; ແລະ ຄົນ​ທີ່​ປະຕິ​ເສດ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ກໍ​ຂໍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ; ເພາະວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ສະ​ແດງ​ສິ່ງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ນີ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ, ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ກ່າວ; ເພາະ​ເຮົາ​ຄື​ຜູ້​ທີ່​ກ່າວ.

9 ແລະ ດ້ວຍ​ຄຳ​ບັນຊາ​ຂອງ​ເຮົາ ສະຫວັນ​ຈຶ່ງ​ເປີດ​ອອກ ແລະ ປິດ; ແລະ ດ້ວຍ​ຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈຶ່ງ​ສັ່ນສະ​ເທືອນ; ແລະ ດ້ວຍ​ຄຳ​ບັນຊາ​ຂອງ​ເຮົາ ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນຈຶ່ງ​ຕາຍ​ໄປ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ດ້ວຍ​ໄຟ​ເຜົາ.

10 ແລະ ຄົນທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ​ຍ່ອມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄຳ​ຂອງ​ສານຸສິດ​ຂອງ​ເຮົາ​ຄື​ກັນ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນ​ໄປ​ວ່າ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ ກໍ​ໃຫ້​ເຈົ້າຕັດສິນ​ເອງ; ເພາະວ່າ​ເຈົ້າຈະ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ແມ່ນ​ເຮົາ​ນີ້​ແຫລະ​ຄື​ຜູ້​ກ່າວໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ນັ້ນ.

11 ແຕ່​ວ່າ​ຄົນທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ກ່າວມາ​ນີ້, ເຮົາ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ການ​ປະກົດ​ຂອງ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຮົາ, ແລ້ວ​ເຂົາ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ ແລະ ເປັນ​ພະຍານ. ເປັນ​ຍ້ອນ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຮົາ ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ວ່າ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ; ເພາະວ່າ​ມັນ​ຈະ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ສ້າງ​ຄວາມ​ດີ.

12 ແລະ ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຊັກ​ຊວນ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ດີ​ນັ້ນ​ມາ​ຈາກ​ເຮົາ; ເພາະວ່າ​ຄວາມ​ດີ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ຜູ້​ໃດ​ນອກ​ຈາກ​ມາ​ຈາກ​ເຮົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ເຮົາ​ຄື​ຜູ້​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ນຳພາ​ມະນຸດ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ດີ​ທັງ​ໝົດ; ຄົນທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ ວ່າ​ເຮົາ​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່; ແລະ ຄົນທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ບິດາ​ຜູ້​ສົ່ງ​ເຮົາ​ມາ. ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ຄື​ພຣະ​ບິດາ, ເຮົາ​ຄື​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ, ແລະ ຊີວິດ ແລະ ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ໂລກ.

13 ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ, ໂອ້ ເຈົ້າ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ເອີຍ, ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ສິ່ງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ນີ້​ແກ່​ເຈົ້າຄື, ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ຖືກ​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອຖື.

14 ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ, ໂອ້ ເຈົ້າ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ເອີຍ, ແລະ ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຊຶ່ງ​ພຣະ​ບິດາ​ເກັບ​ກຳ​ໄວ້​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການວາງ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ໂລກ, ແລະ ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ຫາ​ເຈົ້າ​ເທື່ອ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື.

15 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເວລາ​ເຈົ້າ​ເປີດ​ມ່ານ​ກັ້ງຂອງ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອຖືນັ້ນອອກ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ອັນ​ເປັນຕາ​ຢ້ານຂອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຂອງໃຈ, ແລະ ຄວາມ​ມືດ​ມົວ​ຂອງ​ຈິດ​ໃຈ ເວລາ​ນັ້ນສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ ຊຶ່ງຖືກ​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ບໍ່​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການວາງ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ໂລກ—​ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເວລາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ຫາ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ນາມຂອງ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ຊອກ​ຊ້ຳ, ແລະ ວິນ​ຍານ​ທີ່​ສຳນຶກ​ຜິດ, ເວລາ​ນັ້ນ​ເຈົ້າຈະ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ນຶກ​ເຖິງ​ພັນທະ​ສັນຍາຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ໄວ້​ກັບ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ໂອ້ ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

16 ແລະ ເວລານັ້ນການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂອງ​ເຮົາ​ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ໂຢ​ຮັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ​ຂຽນ​ໄວ້​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ​ອອກ​ຕໍ່ສາຍຕາ​ຂອງຜູ້ຄົນ​ທັງ​ໝົດ. ຈົ່ງ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ ເວລາ​ເຈົ້າຈະ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ ເຈົ້າຈະ​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າ ເວລາ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ​ທີ່​ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂດຍ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

17 ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ບັນທຶກ​ນີ້ ເຈົ້າຈະ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ແລ້ວ.

18 ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ ເຈົ້າ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ແລະ ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ, ແລະ ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ເຮົາ, ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ; ເພາະ​ວ່າ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ ຈະ​ລອດ, ແຕ່​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຈະ​ອັບ​ປະ​ໂຫຍດ; ແລະ ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ຄົນທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ.

19 ແລະ ຄົນທີ່​ຖືກ​ພົບ​ວ່າ​ສັດ​ຊື່​ຕໍ່ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ​ຍ່ອມ​ເປັນ​ສຸກ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ, ເພາະ​ວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ອານາຈັກ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຕຽມ​ໄວ້​ແລ້ວ​ໃຫ້​ເຂົານັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການວາງ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ໂລກ. ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ເຮົາ​ຄື​ຜູ້​ທີ່​ກ່າວມັນ. ອາ​ແມນ.