Vahe 4

ʻOku fekau kia Molonai ke ne fakamaʻu ʻa e ngaahi meʻa naʻe tohi ʻe he tokoua ʻo Sēletí—ʻE ʻikai fakahā mai ia kae ʻoua kuo maʻu ʻe he kakai kotoa pē ha tui mālohi tatau mo e tokoua ʻo Sēletí—ʻOku fekau ʻe Kalaisi ki he kakai kotoa pē ke nau tui ki heʻene ngaahi leá mo ʻene kau ākongá—ʻOku fekau ki he kakaí ke nau fakatomala, tui ki he ongoongoleleí, pea moʻui.

1 Pea naʻe fekau ʻe he ʻEikí ki he tokoua ʻo Sēletí ke ne ʻalu hifo mei he moʻungá mei he ʻao ʻo e ʻEikí, pea atohi ʻa e ngaahi meʻa kuó ne mamata ki aí; pea naʻe tapui hono ʻomi ia ki he fānau ʻa e tangatá bkae ʻoua ke hili hono hiki hake ia ki he kolosí; pea ko hono ʻuhinga ia naʻe tauhi ai ia ʻe he tuʻi ko Mōsaiá, koeʻuhi ke ʻoua naʻa ʻomi ia ki he māmaní kae ʻoua ke fakahā ʻe Kalaisi ia ki hono kakaí.

2 Pea hili ʻa e fakahā moʻoni ʻe Kalaisi ia ki hono kakaí, naʻá ne fekau ʻoku totonu ke fakahā ia.

3 Pea ko ʻeni, ʻi he hili iá, kuo nau fakaʻauʻau hifo kotoa pē ʻi he taʻetuí; pea ʻoku ʻikai toe ha taha ka ko e kau Leimaná pē, pea kuo nau liʻaki ʻa e ongoongolelei ʻa Kalaisí; ko ia kuo fekauʻi au ke u toe afufuuʻi ia ʻi he kelekelé.

4 Vakai, kuó u tohi ʻi he ngaahi peletí ni ʻa e ngaahi meʻa pē ko ia naʻe mamata ki ai ʻa e tokoua ʻo Sēletí; pea ʻoku teʻeki ai fakahā ha ngaahi meʻa ʻoku maʻongoʻonga ʻi he ngaahi meʻa ʻa ia naʻe fakahā ki he tokoua ʻo Sēletí.

5 Ko ia kuo fekauʻi au ʻe he ʻEikí ke u tohi ia; pea kuó u tohi ia. Pea naʻá ne fekau kiate au ke u afakamaʻu ia; pea kuó ne fekau foki ke u fakamaʻu hono bmeʻa liliú; ko ia kuó u fakamaʻu ʻa e ongo maka liliu leá, ʻo fakatatau ki he fekau ʻa e ʻEikí.

6 He naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: ʻE ʻikai ʻalu atu ia ki he kau Senitailé kae ʻoua kuo hokosia ʻa e ʻaho te nau fakatomala ai mei heʻenau angahalá, pea hoko ʻo maʻa ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí.

7 Pea ʻi he ʻaho ko iá te nau ngāue ʻaki ʻa e tui kiate au, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ʻio ʻo hangē ko ia naʻe fai ʻe he tokoua ʻo Sēletí, koeʻuhí ke lava ʻo afakamāʻoniʻoniʻi ʻa kinautolu ʻiate au, pea te u toki fakahā leva kiate kinautolu ʻa e ngaahi meʻa naʻe mamata ki ai ʻa e tokoua ʻo Sēletí, ʻo aʻu ki hono fofola mai kiate kinautolu ʻa ʻeku ngaahi fakahā kotoa pē, ʻoku folofola ʻe Sīsū Kalaisi, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá, ko e bTamai ʻo e ngaahi langí mo e māmaní, mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku ʻi aí.

8 Pea ko ia ia te ne afakafepaki ki he folofola ʻa e ʻEikí, tuku ke malaʻia pē ia; pea ko ia ia te ne bfakaʻikaiʻi ʻa e ngaahi meʻa ní, tuku ke malaʻia pē ia; he ʻe cʻikai te u fakahā kiate kinautolu ha meʻa ʻoku maʻongoʻonga angé, ʻoku folofola ʻe Sīsū Kalaisi; he ko au ia ʻoku leá.

9 Pea ʻi heʻeku fekaú ʻoku fakaava ai mo atāpuni ʻa e ngaahi langí; pea ʻi heʻeku leá ʻe bngalulululu ʻa e māmaní; pea ʻi heʻeku fekaú ʻe mole atu ʻa hono kakaí, ʻo hangē ko hano fai ʻi he afí.

10 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai te ne tui ki heʻeku ngaahi leá ʻoku ʻikai te ne tui ki heʻeku kau ākongá; pea kapau leva ʻoku ʻikai te u lea, pea mou fakamaau; he te mou ʻilo ko au ia ʻoku lea, ʻi he ʻaho afakaʻosí.

11 Ka ko ia ia ʻokú ne atui ki he ngaahi meʻá ni ʻa ia kuó u leaʻakí, te u ʻaʻahi kiate ia ʻaki ʻa e ngaahi fakahā ʻa hoku Laumālié, pea te ne ʻiloʻi mo fakamoʻoniʻi ia. He koeʻuhi ko hoku Laumālié te ne bʻilo ʻoku cmoʻoni ʻa e ngaahi meʻá ni; he ʻokú ne fakalotoʻi ʻa e tangatá ke failelei.

12 Pea ʻilonga ha meʻa ʻokú ne fakalotoʻi ʻa e tangatá ke faileleí ʻoku tupu ia meiate au; he ʻoku ʻikai tupu ʻa e aleleí mei ha taha ka ko au pē. Ko au ia ʻa ia ʻoku tākiekina ʻa e tangatá ki he meʻa lelei kotoa pē; ʻilonga ia ʻe bʻikai te ne tui ki heʻeku ngaahi leá ʻe ʻikai te ne tui kiate au—ʻoku ou moʻui; pea ko ia ia ʻoku ʻikai tui kiate aú ʻe ʻikai te ne tui ki he Tamaí ʻa ia naʻá ne fekauʻi aú. He vakai, ko au ko e Tamaí, ko au ko e cmaama, pea mo e dmoʻui, pea mo e moʻoni ʻo e māmaní.

13 aHaʻu kiate au, ʻA kimoutolu ʻe kau Senitaile, pea te u fakahā kiate kimoutolu ʻa e ngaahi meʻa maʻongoʻonga angé, ʻa e ʻilo kuo fufuuʻi koeʻuhi ko e taʻetuí.

14 Haʻu kiate au, ʻA kimoutolu ʻe fale ʻo ʻIsileli, pea ʻe afakahā kiate kimoutolu ʻa hono maʻongoʻonga ʻo e ngaahi meʻa kuo tokonaki ʻe he Tamaí maʻamoutolu, talu mei hono ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní; pea kuo teʻeki ai ke hoko mai ia kiate kimoutolu, koeʻuhi ko e taʻetuí.

15 Vakai, ʻo ka mou ka tatala ʻa e veili ko ia ʻo e taʻetui ʻa ia ʻoku tupunga ai hoʻomou nofo ʻi homou tuʻunga fakaʻulia ʻo e fai angahalá, mo e loto-fefeká, pea mo e fakapoʻuli ʻo e ʻatamaí, pea ko e ngaahi meʻa maʻongoʻonga mo fakaofo ʻa ia kuo afufuuʻi talu mei hono ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní meiate kimoutolú—ʻio, ʻo ka mou ka ui ki he Tamaí ʻi hoku hingoá, ʻi he loto-mafesifesi mo e laumālie fakatomala, te mou toki ʻiloʻi ai kuo manatuʻi ʻe he Tamaí ʻa e fuakava kuó ne fai ki hoʻomou ngaahi tamaí, ʻE fale ʻo ʻIsileli.

16 Pea ko ʻeku ngaahi afakahā kuó u fekau ke hiki ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Sioné ʻe toki fakahā ia ke mamata ki ai ʻa e kakai fulipē. Manatu, ʻo ka mou ka mamata ki he ngaahi meʻá ni, te mou ʻiloʻi ʻoku vave mai ʻa e taimi ʻe fakahoko moʻoni ai iá.

17 Ko ia, ʻi he ataimi te mou maʻu ai ʻa e lekōtí ni te mou lava ke ʻilo ai kuo kamata ʻa e ngāue ʻa e Tamaí ʻi he funga hono kotoa ʻo e fonuá.

18 Ko ia, mou afakatomala ʻa kimoutolu kotoa pē ʻa e ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní, pea haʻu kiate au, ʻo tui ki heʻeku ongoongoleleí, pea bpapitaiso ʻi hoku hingoá; he ko ia ia ʻoku tui mo papitaisó ʻe fakamoʻui ia; ka ko ia ia ʻoku ʻikai tuí ʻe malaʻia ia; pea ʻe hoko ʻa e ngaahi cfakaʻilonga kiate kinautolu ʻe tui ki hoku hingoá.

19 Pea ʻoku monūʻia ia ʻa ia ʻe ʻiloʻi ʻokú ne afaitotonu ki hoku hingoá ʻi he ʻaho fakaʻosí, he ʻe hiki hake ia ke ne nofo ʻi he puleʻanga kuo teuteu moʻona talu bmei hono ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní. Pea vakai ko au ia kuó u lea ʻaki iá. ʻĒmeni.