Kapitola 4

Moronimu je přikázáno, aby zapečetil zápisy bratra Jaredova – Nebudou zjeveny, dokud lidé nebudou míti stejnou víru jako bratr Jaredův – Kristus lidem přikazuje, aby věřili jeho slovům a slovům jeho učedníků – Lidem je přikázáno, aby činili pokání, věřili evangeliu a byli spaseni.

1 A Pán bratru Jaredovu přikázal, aby sešel s hory z přítomnosti Páně a azapsal věci, které viděl; a bylo zakázáno, aby přišly k dětem lidským, bdokud on nebude pozvednut na kříži; a z tohoto důvodu je král Mosiáš zadržoval, aby nepřišly do světa předtím, nežli se Kristus ukáže svému lidu.

2 A poté, co se Kristus skutečně ukázal svému lidu, přikázal, aby byly učiněny zjevnými.

3 A nyní, poté oni všichni upadali do nevíry; a není nikoho kromě Lamanitů, a ti evangelium Kristovo zavrhli; tudíž mi je přikázáno, abych je opět aukryl v zemi.

4 Vizte, napsal jsem na tyto desky právě ty věci, které bratr Jaredův viděl; a nikdy nebyly zjeveny větší věci nežli ty, které byly zjeveny bratru Jaredovu.

5 Pročež, Pán mi přikázal, abych je zapsal; a já jsem je zapsal. A přikázal mi, abych je azapečetil; a také přikázal, abych zapečetil výklad jejich; pročež jsem zapečetil bpřekladatele, podle přikázání Páně.

6 Neboť Pán mi pravil: Nevyjdou k pohanům přede dnem, kdy budou činiti pokání z nepravosti své, a budou před Pánem čistí.

7 A v onen den, kdy budou prokazovati víru ve mne, praví Pán, tak jako bratr Jaredův, aby ve mně mohli býti aposvěceni, pak jim zjevím věci, jež viděl bratr Jaredův, dokonce jim odhalím všechna zjevení svá, praví Ježíš Kristus, Syn Boží, bOtec nebes a země a všech věcí, jež na nich jsou.

8 A kdo bude abojovati proti slovu Páně, nechť je proklet; a kdo bude bpopírati tyto věci, nechť je proklet; neboť takovým neukáži cžádné větší věci, praví Ježíš Kristus; neboť já jsem ten, kdo promlouvá.

9 A na můj příkaz se nebesa otevírají a azavírají; a mým slovem se bzemě otřese; a na můj příkaz její obyvatelé zahynou, a to jakoby ohněm.

10 A kdo nebude věřiti slovům mým, nebude věřiti učedníkům mým; a zda to mluvím já, posuďte vy; neboť aposledního dne budete věděti, že jsem to já, kdo mluví.

11 Ale kdo avěří těmto věcem, jež jsem pravil, toho navštívím projevy Ducha svého, a on bude věděti a vydá svědectví. Neboť skrze Ducha mého bude bvěděti, že tyto věci jsou cpravdivé; neboť to přesvědčuje lidi, aby činili dobro.

12 A jakákoli věc, která přesvědčuje lidi, aby činili dobro, je ode mne; neboť adobro nepřichází od nikoho leda ode mne. Já jsem ten, kdo vede lidi ke všemu dobrému; ten, kdo bnebude věřiti slovům mým, nebude věřiti mně – že já jsem; a kdo nebude věřiti mně, nebude věřiti Otci, který mne poslal. Neboť vizte, já jsem Otec, já jsem csvětlo a dživot a pravda světa.

13 aPojďte ke mně, ó vy pohané, a já vám ukáži ještě větší věci, poznání, které je ukryto pro nevíru.

14 Pojďte ke mně, ó vy z domu Izraele, a bude vám azjeveno, jak veliké věci pro vás Otec uchovával od založení světa; a nepřišlo to k vám pro nevíru.

15 Vizte, až roztrhnete onen závoj nevíry, který způsobuje, že zůstáváte ve svém strašlivém stavu zlovolnosti a tvrdosti srdce a zaslepenosti mysli, pak budou veliké a podivuhodné věci, které byly před vámi askryty od založení světa – ano, až budete vzývati Otce ve jménu mém, se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným, pak budete věděti, že Otec se rozpomněl na smlouvu, kterou učinil s otci tvými, ó dome Izraele.

16 A tehdy budou azjevení má, která jsem dal zapsati svým služebníkem Janem, odhalena očím všech lidí. Pamatujte, až uvidíte tyto věci, budete věděti, že na dosah je čas, kdy budou učiněny zjevnými v samotném skutku.

17 Tudíž, a obdržíte tento záznam, můžete věděti, že dílo Otcovo započalo na celé tváři země.

18 Tudíž, čiňte apokání, vy všechny končiny země, a pojďte ke mně a věřte evangeliu mému a buďte ve jménu mém bpokřtěni; neboť ten, kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen; ale ten, kdo neuvěří, bude zatracen; a cznamení budou následovati ty, kteří věří ve jméno mé.

19 A požehnán je ten, kdo bude shledán avěrným jménu mému dne posledního, neboť ten bude pozvednut, aby přebýval v království připraveném pro něj bod založení světa. A vizte, jsem to já, kdo toto pravil. Amen.