Kapitola 5

Tři svědkové i dílo samo budou státi jako svědectví o pravdivosti Knihy Mormonovy.

  A nyní já, Moroni, jsem zapsal slova, která mi byla přikázána, podle paměti své; a pověděl jsem vám o věcech, které jsem zapečetil; tudíž nedotýkejte se jich, abyste je mohli přeložiti; neboť to je vám zakázáno, ledaže to bude časem moudrost v Bohu.

  A viz, můžeš míti výsadu k tomu, abys mohl ukázati desky těm, kteří budou pomáhati uskutečniti toto dílo;

  A třem budou mocí Boží ukázány; pročež budou věděti s jistotou, že tyto věci jsou pravdivé.

  A v ústech tří svědků budou tyto věci utvrzeny; a svědectví tří a toto dílo, ve kterém bude moc Boží ukázána, a také slovo jeho, o němž Otec i Syn i Duch Svatý vydávají svědectví – a toto vše bude státi jako svědectví proti světu posledního dne.

  A pakliže budou činiti pokání a přijdou k Otci ve jménu Ježíšově, budou přijati do království Božího.

  A nyní, zda k těmto věcem mám pravomoci, posuďte vy; neboť budete věděti, že mám pravomoc, až mne uvidíte a staneme posledního dne před Bohem. Amen.