Kapitola 6

Větry ženou jareditské čluny do zaslíbené země – Lidé chválí Pána za jeho dobrotivost – Oria je nad nimi ustanoven králem – Jared a jeho bratr umírají.

1 A nyní já, Moroni, pokračuji, abych podal záznam Jareda a jeho bratra.

2 Neboť, stalo se, že poté, co Pán připravil akameny, které bratr Jaredův vynesl na horu, sešel bratr Jaredův s hory a vložil kameny do plavidel, která byla připravena, jeden na každý jejich konec; a vizte, ony poskytovaly plavidlům světlo.

3 A tak Pán způsobil, že kameny svítily v temnotě, aby dávaly světlo mužům, ženám a dětem, aby nemuseli přeplouvati veliké vody v temnotě.

4 A stalo se, že když připravili všelikou potravu, aby z ní mohli žíti na vodě, a také potravu pro svá stáda a dobytek a všechnu zvěř či zvíře či ptáka, které s sebou měli bráti – a stalo se, že když učinili všechny tyto věci, nalodili se na svá plavidla neboli čluny a vypluli na moře, poručivše se Pánu, svému Bohu.

5 A stalo se, že Pán Bůh způsobil, že na tváři vod směrem k zaslíbené zemi dul azuřivý vítr; a tak byli větrem unášeni na vlnách mořských.

6 A stalo se, že byli mnohokráte pohřbeni v hlubinách mořských kvůli vlnám jako hory, které se o ně tříštily, a také kvůli velikým a strašlivým bouřím, které způsobila prudkost větru.

7 A stalo se, že když byli pohřbeni v hlubině, nebylo žádné vody, která by jim mohla ublížiti, protože jejich plavidla byla atěsná jako nádoba a byla také těsná jako bkoráb Noémův; tudíž když byli obklopeni mnohými vodami, volali k Pánu a on je opět vynesl nahoru na hladinu vod.

8 A stalo se, že zatímco byli na vodách, vítr nikdy nepřestal váti směrem k zaslíbené zemi; a tak byli hnáni větrem vpřed.

9 A apěli chvalozpěvy Pánu; ano, bratr Jaredův pěl Pánu chvalozpěvy a bděkoval Pánu a chválil ho po celý den; a když nadešla noc, nepřestávali Pána chváliti.

10 A tak byli hnáni vpřed; a žádný mořský netvor je nemohl rozbíti, ani velryba je nemohla zničiti; a neustále měli světlo, ať to bylo nad vodou, či pod vodou.

11 A tak byli hnáni vpřed, tři sta a čtyřicet a čtyři dni na vodě.

12 A přistáli na břehu zaslíbené země. A když jejich noha stanula na břehu zaslíbené země, sklonili se na tváři země a pokořili se před Pánem a prolévali před Pánem slzy radosti pro množství láskyplných milosrdenství jeho vůči nim.

13 A stalo se, že vyšli na tvář země a počali zemi obdělávati.

14 A Jared měl čtyři syny; a jmenovali se Jakom a Gilga a Maha a Oria.

15 A bratr Jaredův také zplodil syny a dcery.

16 A apřátel Jareda a jeho bratra bylo co do počtu okolo dvaceti a dvou duší; a ti také zplodili syny a dcery, nežli přišli do zaslíbené země; a tudíž jich počalo býti mnoho.

17 A byli poučováni, aby akráčeli pokorně před Pánem; a byli také bpoučováni z výsosti.

18 A stalo se, že se počali šířiti po tváři země a množiti se a obdělávati zemi; a sílili v zemi.

19 A bratr Jaredův zestárl a viděl, že brzy bude museti sejíti do hrobu; pročež pravil Jaredovi: Shromážděme svůj lid, abychom jej mohli sečísti a abychom od něj mohli zvěděti, čeho si od nás budou přáti, nežli sejdeme do hrobu.

20 A tak se lid shromáždil. Nyní, počet synů a dcer bratra Jaredova byl dvacet a dvě duše; a počet synů a dcer Jaredových byl dvanáct a měl čtyři syny.

21 A stalo se, že svůj lid sečetli; a poté, co je sečetli, přáli si od nich zvěděti, co by chtěli, aby udělali, nežli sejdou do hrobu.

22 A stalo se, že lid si přál, aby apomazali jednoho ze svých synů, aby byl nad nimi králem.

23 A nyní vizte, to je zarmoutilo. A bratr Jaredův jim pravil: Tato věc zajisté avede k zajetí.

24 Ale Jared pravil svému bratru: Strp jim, aby mohli míti krále. A tudíž on jim pravil: Vyvolte si z prostředku synů našich krále, kohokoli chcete.

25 A stalo se, že si vyvolili prvorozeného syna bratra Jaredova; a jmenoval se Pagag. A stalo se, že ten odmítl a nechtěl býti jejich králem. A lidé chtěli, aby ho jeho otec přinutil, ale jeho otec nechtěl; a přikázal jim, aby nikoho nenutili, aby byl jejich králem.

26 A stalo se, že si vyvolili všechny bratry Pagagovy, a oni nechtěli.

27 A stalo se, že nechtěli ani synové Jaredovi, dokonce nikdo až na jednoho; a Oria byl pomazán, aby byl králem nad lidem.

28 A počal vládnouti a lidem se počalo dařiti; a nesmírně zbohatli.

29 A stalo se, že Jared zemřel, a jeho bratr také.

30 A stalo se, že Oria kráčel pokorně před Pánem a pamatoval, jak veliké věci Pán učinil pro jeho otce, a také učil svůj lid, jak veliké věci Pán učinil pro jejich otce.