Kapitola 7

Oria vládne ve spravedlivosti – Uprostřed násilí a rozbrojů vznikají soupeřící království Šulovo a Kohorovo – Proroci odsuzují zlovolnost a modlářství lidu, který pak činí pokání.

1 A stalo se, že Oria vykonával v zemi soud ve spravedlivosti po všechny své dny, kterýchžto dnů bylo nesmírně mnoho.

2 A zplodil syny a dcery; ano, zplodil třicet a jednoho, mezi nimiž byli dvacet a tři synové.

3 A stalo se, že ve svém stáří zplodil také Kiba. A stalo se, že Kib vládl na jeho místě; a Kib zplodil Korihora.

4 A když bylo Korihorovi třicet a dva roky, vzbouřil se proti svému otci a odešel a přebýval v zemi Nehor; a zplodil syny a dcery a ti byli nesmírně krásní; pročež Korihor k sobě přitáhl mnoho lidí.

5 A když shromáždil vojsko, přišel do země Moron, kde přebýval král, a zajal ho, čímž se splnila aslova bratra Jaredova, že budou uvedeni do zajetí.

6 Nyní, země Moron, kde král přebýval, byla blízko země, kterou Nefité nazývají Pustotou.

7 A stalo se, že Kib byl v zajetí a jeho lid pod Korihorem, jeho synem, dokud nesmírně nezestárl; nicméně Kib zplodil ve svém stáří Šula, zatímco byl ještě v zajetí.

8 A stalo se, že se Šul na svého bratra rozhněval; a Šul sílil a stal se mocným co do síly člověka; a také byl mocný v úsudku.

9 Pročež, přišel k pahorku Efraim a vytavil rudu z pahorku a zhotovil meče z oceli pro ty, které přitáhl k sobě; a poté, co je vyzbrojil meči, vrátil se do města Nehor a utkal se v bitvě se svým bratrem Korihorem, čímž získal království a navrátil ho svému otci Kibovi.

10 A nyní, pro tuto věc, kterou Šul učinil, mu jeho otec království udělil; tudíž počal vládnouti na místě svého otce.

11 A stalo se, že vykonával soud ve spravedlivosti; a rozšířil své království po celé tváři země, neboť lid se stal nesmírně početným.

12 A stalo se, že i Šul zplodil mnoho synů a dcer.

13 A Korihor činil pokání z onoho mnohého zla, které učinil; pročež Šul mu dal moc ve svém království.

14 A stalo se, že Korihor měl mnoho synů a dcer. A mezi syny Korihorovými byl jeden, který se jmenoval Noé.

15 A stalo se, že Noé se vzbouřil proti Šulovi, králi, a také proti svému otci Korihorovi a přitáhl Kohora, svého bratra, a také všechny své bratry a mnohé z lidu.

16 A utkal se v bitvě s Šulem, králem, čímž získal zemi jejich prvního dědictví; a stal se králem nad onou částí země.

17 A stalo se, že se opět utkal v bitvě s Šulem, králem; a zajal Šula, krále, a odvedl ho do zajetí do Moronu.

18 A stalo se, že když se ho chystal usmrtiti, synové Šulovi vnikli v noci do domu Noémova a zabili ho a vylomili dveře do vězení a vyvedli svého otce a dosadili ho na jeho trůn v jeho vlastním království.

19 Pročež, syn Noémův zbudoval jeho království na jeho místě; nicméně oni již nezískali moc nad Šulem, králem, a lidu, kterému vládl Šul, král, se nesmírně dařilo a rozrůstal se.

20 A země byla rozdělena; a byla tam dvě království, království Šulovo a království Kohora, syna Noémova.

21 A Kohor, syn Noémův, dal, aby se jeho lid utkal v bitvě se Šulem, ve které je Šul porazil a Kohora zabil.

22 A nyní, Kohor měl syna, který se jmenoval Nimrod; a Nimrod udělil království Kohorovo Šulovi a získal přízeň v očích Šulových; pročež mu Šul věnoval mnoho přízně a on si činil v království Šulově podle přání svých.

23 A za vlády Šulovy také mezi lid přišli proroci, kteří byli vysláni od Pána, a prorokovali, že zlovolnost a amodlářství přivádí na zemi prokletí a že budou zničeni, nebudou-li činiti pokání.

24 A stalo se, že lidé prorokům spílali a vysmívali se jim. A stalo se, že král Šul vykonal soud nad všemi těmi, kteří prorokům spílali.

25 A vydal po celé zemi zákon, který dával prorokům moc, aby mohli jíti, kamkoli by chtěli; a tímto byli lidé přivedeni ku pokání.

26 A protože lidé činili pokání ze svých nepravostí a modlářství, Pán je ušetřil a počalo se jim v zemi opět dařiti. A stalo se, že Šul zplodil syny a dcery, ve svém stáří.

27 A za dnů Šulových již nebylo válek; a on pamatoval na veliké věci, které Pán učinil pro jeho otce, když je převedl apřes velikou hloubku do zaslíbené země; pročež vykonával soud ve spravedlivosti po všechny své dny.