Die Boek van Ether

Ether 

Die kroniek van die Jerediete, geneem van die vier en twintig plate wat gevind is deur die volk van Limhi in die dae van Koning Mosia.

Hoofstuk 1

Moroni verkort die geskrifte van Ether—Ether se geslagsregister word uiteengesit—Die taal van die Jerediete word nie verwar by die Toring van Babel nie—Die Here belowe om hulle te lei na ’n uitverkore land en hulle ’n groot nasie te maak.

Hoofstuk 2

Die Jerediete berei voor vir hulle reis na ’n beloofde land—Dit is ’n uitverkore land waarop die mens Christus moet dien of weggevee word—Die Here spreek met die broer van Jered vir drie ure—Die Jerediete bou bote—Die Here vra vir die broer van Jered om voor te stel hoe die bote verlig sal word.

Hoofstuk 3

Die broer van Jered sien die vinger van die Here toe Hy sestien klippe aanraak—Christus toon sy geestelike liggaam aan die broer van Jered—Diegene wat ’n volmaakte kennis het, kan nie weerhou word om binne die sluier te sien nie—Vertolkers word voorsien om die Jereditiese kroniek aan die lig te bring.

Hoofstuk 4

Moroni word gebied om die geskrifte van die broer van Jered te verseël—Hulle sal nie geopenbaar word totdat die mens geloof het net soos die broer van Jered nie—Christus gebied die mens om sy woorde te glo en dié van sy dissipels—Die mens word gebied om te bekeer, die evangelie te glo, en gered te word.

Hoofstuk 5

Drie getuies en die werk self sal staan as ’n getuienis van die waaragtigheid van die Boek van Mormon.

Hoofstuk 6

Die Jereditiese bote word gedryf deur die winde na die beloofde land—Die volk loof die Here vir sy goedheid—Oriha word aangestel as koning oor hulle—Jered en sy broer sterf.

Hoofstuk 7

Oriha heers in regverdigheid—Te midde van gewelddadige inbesitneming en onenigheid word die wedywerende koninkryke van Sule en Cohor gestig—Profete veroordeel die boosheid en afgodery van die volk wat dan bekeer.

Hoofstuk 8

Daar is stryd en onenigheid aangaande die koninkryk—Akis vorm ’n eed-gebonde geheime organisasie om die koning te dood—Geheime organisasies is van die duiwel en lei tot die vernietiging van nasies—Moderne nie-Jode word gewaarsku teen die geheime organisasie wat sal poog om die vryheid van alle lande, nasies, en streke omver te gooi.

Hoofstuk 9

Die koninkryk gaan oor van een na die ander deur oorerwing, gekonkel, en moord—Emer het die Seun van Regverdigheid gesien—Baie profete roep tot bekering—’n Hongersnood en giftige slange teister die volk.

Hoofstuk 10

Een koning volg ’n ander op—Sommige van die konings is regverdig; ander is boos—Wanneer regverdigheid heers, word die volk geseën en voorspoedig gemaak deur die Here.

Hoofstuk 11

Oorloë, onenighede en boosheid oorheers die Jereditiese lewe—Profete voorspel die algehele vernietiging van die Jerediete tensy hulle bekeer—Die volk verwerp die woorde van die profete.

Hoofstuk 12

Die profeet Ether vermaan die volk om in God te glo—Moroni vertel van die wondere en wonderbaarlikhede wat verrig is deur geloof—Geloof het die broer van Jered in staat gestel om Christus te sien—Die Here gee aan die mens swakheid sodat hulle nederig mag wees—Die broer van Jered het Berg Serin verskuif deur geloof—Geloof, hoop, en naasteliefde is noodsaaklik vir heil—Moroni het Jesus gesien van aangesig tot aangesig.

Hoofstuk 13

Ether spreek van ’n Nuwe Jerusalem wat gebou sal word in Amerika deur die saad van Josef—Hy profeteer, word uitgewerp, skryf die Jereditiese geskiedenis en voorspel die vernietiging van die Jerediete—Oorlog woed in die hele land.

Hoofstuk 14

Die ongeregtigheid van die volk bring ’n vloek oor die land—Coriantumr voer oorlog teen Gílead, dan Lib, en dan Siz—Bloed en slagting bedek die land.

Hoofstuk 15

Miljoene Jerediete word gedood in die stryd—Siz en Coriantumr vergader die hele volk vir ’n dodelike stryd—Die Gees van die Here hou op om met hulle te werk—Die Jereditiese nasie word totaal vernietig—Net Coriantumr bly oor.