Книгата на Етер

Етер 

Летописът на яредитите, взет от двадесет и четирите плочи, намерени от народа на Лимхий в дните на цар Мосия.

Глава 1

Мороний съкращава написаното от Етер. Изложено е родословието на Етер. Езикът на яредитите не е объркан при Вавилонската кула. Господ им обещава да ги поведе към една отбрана земя и да ги направи велик народ.

Глава 2

Яредитите се подготвят за пътуването си до една обетована земя. Тя е отбрана земя, където людете трябва да служат на Христа, в противен случай ще бъдат пометени. Господ говори три часа на брата на Яред. Яредитите построяват кораби. Господ иска от брата на Яред да направи предложение как да се осветяват корабите.

Глава 3

Братът на Яред вижда Господния пръст, когато Той докосва шестнадесетте камъка. Христос показва духовното си тяло на брата на Яред. Онези, които имат съвършено знание, не могат да бъдат държани пред завесата. Дадени са тълкуватели, за да се извади на бял свят яредитският летопис.

Глава 4

На Мороний е заповядано да запечата написаното от брата на Яред. То няма да бъде разкрито, докато човеците не придобият толкова вяра, колкото братът на Яред. Христос заповядва на людете да вярват в словата му и в словата на Неговите ученици. На човеците е заповядано да се покаят, да повярват в Евангелието и да бъдат спасени.

Глава 5

Трима свидетели и самото дело ще бъдат доказателство за верността на Книгата на Мормон.

Глава 6

Яредитските кораби са отнесени от ветровете към обетованата земя. Народът славослови Господа за добрината Му. Ория е назначен за техен цар. Яред и брат му умират.

Глава 7

Ория управлява в праведност. Посред заграбване на власт и спорове са основани противниковите царства Сул и Кохор. Пророци осъждат нечестието и идолопоклонничеството на людете, които след това се покайват.

Глава 8

Над царството надвисват спорове и раздори. Акис устройва съзаклятнически заговор за убийството на царя. Тайните заговори са от дявола и водят до унищожението на народите. Съвременните езичници се предупреждават срещу тайния заговор, който се опитва да унищожи свободата на всички земи, народи и страни.

Глава 9

Царството преминава от един към друг по наследство чрез интриги и чрез убийства. Емер вижда Сина на Праведността. Много пророци възвестяват покаяние. Глад и отровни змии нападат народа.

Глава 10

Един цар наследява друг. Някои от царете са праведни, а други — нечестиви. Когато праведността надделява, народът е благословен и Господ го прави да преуспява.

Глава 11

Войни, разногласия и нечестие господстват в живота на яредитите. Пророци пророкуват пълното унищожение на яредитите, ако те не се покаят. Народът отхвърля словата на пророците.

Глава 12

Пророкът Етер увещава людете да вярват в Бога. Мороний изброява изумленията и чудесата, извършвани чрез вяра. Вярата дава възможност на брата на Яред да види Христа. Господ дава на човеците слабост, за да може те да бъдат смирени. Братът на Яред премества планината Зарин чрез вярата си. Най-важни за спасението са вярата, надеждата и милосърдието. Мороний вижда Исус лице в лице.

Глава 13

Етер говори за Нов Ерусалим, който ще бъде изграден в Америка от потомството на Иосиф. Той пророкува, прогонен е, пише историята на яредитите и предсказва тяхната гибел. По цялата земя върлува война.

Глава 14

Беззаконието на людете докарва проклятие върху земята. Кориантумър влиза във война с Галаад, след това с Лив и после със Сиз. Кръв и зверства покриват земята.

Глава 15

Милиони яредити са убити в битка. Сиз и Кориантумър събират всичките си люде за смъртоносната битка. Духът Господен престава да владее в тях. Яредитският народ е напълно унищожен. Само Кориантумър остава.