Ang Basahon ni Ether

Ether 

Ang talaan sa mga Jaredite, kinuha gikan sa kawhaan ug upat ka mga palid nga nakaplagan sa mga katawhan ni Limhi diha sa mga adlaw ni hari Mosiah.

Kapitulo 1

Si Moroni mimubo sa mga sinulat ni Ether—Kang Ether nga kasaysayan sa kagikanan gipahimutang—Ang pinulongan sa mga Jaredite wala malibug didto sa Tore sa Babel—Ang Ginoo misaad sa paggiya kanila ngadto sa usa ka pinili nga yuta ug mihimo kanila nga usa ka bantugan nga nasud.

Kapitulo 2

Ang mga Jaredite nag-andam alang sa ilang pagpanaw ngadto sa usa ka gisaad nga yuta—Kini usa ka pinili nga yuta diin diha ang mga tawo kinahanglan moalagad ni Kristo o pagalaglagon—Ang Ginoo nakigsulti ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared sulod sa tulo ka mga takna—Ang mga Jaredite mitukod og mga kasko—Ang Ginoo nangutana sa igsoon nga lalaki ni Jared sa pagtanyag unsaon ang mga kasko nga mahayagan.

Kapitulo 3

Ang igsoon nga lalaki ni Jared nakakita sa tudlo sa Ginoo samtang siya mihikap sa napulo ug unom ka mga bato—Si Kristo mipakita sa iyang espiritu nga lawas ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared—Kadto kinsa adunay hingpit nga kasayuran dili mapugngan gikan sa sulod sa tabil—Ang mga tighubad gihatag aron sa pagdala sa Jaredite nga talaan ngadto sa kahayag.

Kapitulo 4

Si Moroni gisugo sa pagsilyo sa mga sinulat sa igsoon nga lalaki ni Jared—Sila dili ipadayag hangtud ang mga tawo adunay hugot nga pagtuo gani ingon sa igsoon nga lalaki ni Jared—Si Kristo misugo sa mga tawo sa pagtuo sa iyang mga pulong ug ngadto sa iyang mga tinun-an—Ang mga tawo gisugo sa paghinulsol, pagtuo sa ebanghelyo, ug maluwas.

Kapitulo 5

Tulo ka mga saksi ug ang buhat mobarug ingon nga usa ka pagpamatuod sa kamatuoran sa Basahon ni Mormon.

Kapitulo 6

Ang Jaredite nga mga kasko gipadpad sa mga hangin ngadto sa gisaad nga yuta—Ang mga katawhan midayeg sa Ginoo tungod sa iyang kaayo—Si Orihah gitudlo nga hari ibabaw kanila—Si Jared ug ang iyang igsoon nga lalaki namatay.

Kapitulo 7

Si Orihah mihari sa pagkamatarung—Taliwala sa pagpang-agaw ug panagbangi, ang kaatbang nga mga gingharian sa Shule ug Cohor natukod—Ang mga propeta nanghimaraut sa pagkadautan ug sa pagsimba sa mga dios-dios sa mga katawhan, kinsa human niana naghinulsol.

Kapitulo 8

May panagbangi ug panagbingkil sa tibuok gingharian—Si Akish nagtukod og usa ka pinanumpaan nga tinago nga kalihokan sa pagpatay sa hari—Tinago nga mga kalihokan iya sa yawa ug mosangput sa kalaglagan sa mga nasud—Bag-o nga mga Hentil gipahimangnoan batok sa tinago nga mga kalihokan nga magtinguha sa pagpukan sa kagawasan sa tanan nga mga yuta, mga nasud, ug mga bansa.

Kapitulo 9

Ang gingharian gihatag gikan sa usa ngadto sa lain pinaagi sa kaliwatan, panglipot, ug pagbuno—Si Emer nakakita sa Anak sa Pagkamatarung—Daghan nga mga propeta misangyaw og paghinulsol—Usa ka gutom ug lala nga mga bitin midagsang sa mga katawhan.

Kapitulo 10

Usa ka hari misunod sa lain—Pipila ka mga hari mga matarung; ang uban mga dautan—Kon ang pagkamatarung mopatigbabaw, ang mga katawhan mapanalanginan ug mouswag pinaagi sa Ginoo.

Kapitulo 11

Mga gubat, mga panagsumpaki, ug mga pagkadautan mipatigbabaw sa Jaredite nga kinabuhi—Mga propeta mitagna sa hingpit nga kalaglagan sa mga Jaredite gawas kon sila maghinulsol—Ang mga katawhan misalikway sa mga pulong sa mga propeta.

Kapitulo 12

Ang propeta Ether miawhag sa mga katawhan sa pagtuo sa Dios—Si Moroni miasoy pagbalik sa mga katingalahan ug mga kahibulongan nga buhat pinaagi sa hugot nga pagtuo—Hugot nga pagtuo nakahimo sa igsoon nga lalaki ni Jared sa pagkakita ni Kristo—Ang Ginoo mihatag sa mga tawo og kahuyang nga sila unta magmapainubsanon—Ang igsoon nga lalaki ni Jared miirog sa Bungtod sa Zerin pinaagi sa hugot nga pagtuo—Hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli mga kinahanglanon sa kaluwasan—Si Moroni nakakita ni Jesus nawong sa nawong.

Kapitulo 13

Si Ether namulong sa usa ka bag-ong Jerusalem nga pagatukuron sa America pinaagi sa binhi ni Jose—Siya mitagna, gisalikway, misulat sa kasaysayan sa mga Jaredite, ug mitagna sa kalaglagan sa mga Jaredite—Ang gubat mikaylap sa tanan nga yuta.

Kapitulo 14

Ang pagkadautan sa mga katawhan magdala og usa ka tunglo nganha sa yuta—Si Coriantumr nakigsangka diha sa pakiggubat batok ni Gilead, unya si Lib, ug unya si Shiz—Dugo ug kamatay ang mitabon sa yuta.

Kapitulo 15

Minilyon sa mga Jaredite ang namatay sa panag-away—Si Shiz ug si Coriantumr mitigum sa tanan nga mga katawhan alang sa mortal nga pakig-away—Ang Espiritu sa Ginoo mihunong sa pagdasig uban kanila—Ang Jaredite nga nasud hingpit nga nalaglag—Si Coriantumr lamang ang nagpabilin.