Kapitoly 

Záznam Jareditů vyňatý z dvaceti čtyř desek nalezených lidem Limhiovým za dnů krále Mosiáše.
Kapitola 1
Moroni zkracuje zápisy Eterovy–Je uveden Eterův rodokmen–Jazyk Jareditů není u babylonské věže zmaten–Pán slibuje, že je dovede do vyvolené země a učiní z nich veliký národ.
Kapitola 2
Jaredité se připravují na svou cestu do zaslíbené země–Je to vyvolená země, kde lidé musejí sloužiti Kristu, nebo býti vyhlazeni–Pán tři hodiny promlouvá k bratru Jaredovu–Jaredité stavějí čluny–Pán žádá bratra Jaredova, aby navrhl, jak budou čluny osvětleny.
Kapitola 3
Bratr Jaredův vidí prst Páně, jak se dotýká šestnácti kamenů–Kristus ukazuje bratru Jaredovu své duchovní tělo–Ti, kteří mají dokonalé poznání, nemohou býti zadrženi za závojem–Jsou připraveny překladatele, aby přinesly jareditský záznam na světlo.
Kapitola 4
Moronimu je přikázáno, aby zapečetil zápisy bratra Jaredova–Nebudou zjeveny, dokud lidé nebudou míti stejnou víru jako bratr Jaredův–Kristus lidem přikazuje, aby věřili jeho slovům a slovům jeho učedníků–Lidem je přikázáno, aby činili pokání, věřili evangeliu a byli spaseni.
Kapitola 5
Tři svědkové i dílo samo budou státi jako svědectví o pravdivosti Knihy Mormonovy.
Kapitola 6
Větry ženou jareditské čluny do zaslíbené země–Lidé chválí Pána za jeho dobrotivost–Oria je nad nimi ustanoven králem–Jared a jeho bratr umírají.
Kapitola 7
Oria vládne ve spravedlivosti–Uprostřed násilí a rozbrojů vznikají soupeřící království Šulovo a Kohorovo–Proroci odsuzují zlovolnost a modlářství lidu, který pak činí pokání.
Kapitola 8
Ohledně království jsou rozbroje a sváry–Akiš zakládá tajné spolčení vázané přísahou, aby zabili krále–Tajná spolčení jsou od ďábla a vedou ke zkáze národů–Novodobí pohané jsou varováni před tajným spolčením, které bude usilovati o svržení svobody všech zemí, národů a krajin.
Kapitola 9
Království přechází z jednoho na druhého skrze rod, úklady a vraždy–Emer spatřil Syna Spravedlivosti–Mnozí proroci volají k pokání–Hlad a jedovatí hadi sužují lid.
Kapitola 10
Jeden král následuje po druhém–Někteří z králů jsou spravedliví; jiní jsou zlovolní–Když převládá spravedlivost, Pán lidem žehná a obdařuje je.
Kapitola 11
Války, rozštěpení a zlovolnost ovládají život Jareditů–Proroci předpovídají naprosté zničení Jareditů, pokud nebudou činiti pokání–Lidé zavrhují slova proroků.
Kapitola 12
Prorok Eter nabádá lid, aby věřil v Boha–Moroni líčí divy a zázraky vykonané vírou–Víra umožnila bratru Jaredovu, aby spatřil Krista–Pán dává lidem slabost, aby mohli býti pokorní–Bratr Jaredův pohnul vírou horou Zerin–Víra, naděje a pravá láska jsou nezbytné pro spasení–Moroni viděl Ježíše tváří v tvář.
Kapitola 13
Eter promlouvá o Novém Jeruzalémě, který v Americe zbuduje símě Jozefovo–Prorokuje, je vyvržen, píše jareditské dějiny a předpovídá zničení Jareditů–Po celé zemi zuří válka.
Kapitola 14
Nepravost lidu přivádí na zemi prokletí–Koriantumr vede válku s Gileadem, poté s Libem a poté se Šizem–Zemi pokrývá smrt a krev.
Kapitola 15
Miliony Jareditů jsou pobity v bitvě–Šiz i Koriantumr shromažďují veškerý lid k souboji na život a na smrt–Duch Páně se s nimi přestává nesnaditi–Jareditský národ je zcela zničen–Zůstává pouze Koriantumr.