Kniha Eterova

Eter 

Záznam Jareditů vyňatý z dvaceti čtyř desek nalezených lidem Limhiovým za dnů krále Mosiáše.

Kapitola 1

Moroni zkracuje zápisy Eterovy – Je uveden Eterův rodokmen – Jazyk Jareditů není u babylonské věže zmaten – Pán slibuje, že je dovede do vyvolené země a učiní z nich veliký národ.

Kapitola 2

Jaredité se připravují na svou cestu do zaslíbené země – Je to vyvolená země, kde lidé musejí sloužiti Kristu, nebo býti vyhlazeni – Pán tři hodiny promlouvá k bratru Jaredovu – Jaredité stavějí čluny – Pán žádá bratra Jaredova, aby navrhl, jak budou čluny osvětleny.

Kapitola 3

Bratr Jaredův vidí prst Páně, jak se dotýká šestnácti kamenů – Kristus ukazuje bratru Jaredovu své duchovní tělo – Ti, kteří mají dokonalé poznání, nemohou býti zadrženi za závojem – Jsou připraveny překladatele, aby přinesly jareditský záznam na světlo.

Kapitola 4

Moronimu je přikázáno, aby zapečetil zápisy bratra Jaredova – Nebudou zjeveny, dokud lidé nebudou míti stejnou víru jako bratr Jaredův – Kristus lidem přikazuje, aby věřili jeho slovům a slovům jeho učedníků – Lidem je přikázáno, aby činili pokání, věřili evangeliu a byli spaseni.

Kapitola 5

Tři svědkové i dílo samo budou státi jako svědectví o pravdivosti Knihy Mormonovy.

Kapitola 6

Větry ženou jareditské čluny do zaslíbené země – Lidé chválí Pána za jeho dobrotivost – Oria je nad nimi ustanoven králem – Jared a jeho bratr umírají.

Kapitola 7

Oria vládne ve spravedlivosti – Uprostřed násilí a rozbrojů vznikají soupeřící království Šulovo a Kohorovo – Proroci odsuzují zlovolnost a modlářství lidu, který pak činí pokání.

Kapitola 8

Ohledně království jsou rozbroje a sváry – Akiš zakládá tajné spolčení vázané přísahou, aby zabili krále – Tajná spolčení jsou od ďábla a vedou ke zkáze národů – Novodobí pohané jsou varováni před tajným spolčením, které bude usilovati o svržení svobody všech zemí, národů a krajin.

Kapitola 9

Království přechází z jednoho na druhého skrze rod, úklady a vraždy – Emer spatřil Syna Spravedlivosti – Mnozí proroci volají k pokání – Hlad a jedovatí hadi sužují lid.

Kapitola 10

Jeden král následuje po druhém – Někteří z králů jsou spravedliví; jiní jsou zlovolní – Když převládá spravedlivost, Pán lidem žehná a obdařuje je.

Kapitola 11

Války, rozštěpení a zlovolnost ovládají život Jareditů – Proroci předpovídají naprosté zničení Jareditů, pokud nebudou činiti pokání – Lidé zavrhují slova proroků.

Kapitola 12

Prorok Eter nabádá lid, aby věřil v Boha – Moroni líčí divy a zázraky vykonané vírou – Víra umožnila bratru Jaredovu, aby spatřil Krista – Pán dává lidem slabost, aby mohli býti pokorní – Bratr Jaredův pohnul vírou horou Zerin – Víra, naděje a pravá láska jsou nezbytné pro spasení – Moroni viděl Ježíše tváří v tvář.

Kapitola 13

Eter promlouvá o Novém Jeruzalémě, který v Americe zbuduje símě Jozefovo – Prorokuje, je vyvržen, píše jareditské dějiny a předpovídá zničení Jareditů – Po celé zemi zuří válka.

Kapitola 14

Nepravost lidu přivádí na zemi prokletí – Koriantumr vede válku s Gileadem, poté s Libem a poté se Šizem – Zemi pokrývá smrt a krev.

Kapitola 15

Miliony Jareditů jsou pobity v bitvě – Šiz i Koriantumr shromažďují veškerý lid k souboji na život a na smrt – Duch Páně se s nimi přestává nesnaditi – Jareditský národ je zcela zničen – Zůstává pouze Koriantumr.