Liv Etè a

Etè 

Istwa Jaredit yo ki soti nan vennkat plak pèp Limi a te jwenn nan epòk wa Mozya a.

Chapit 1

Mowoni rezime ekriti Etè yo—Jeneyaloji Etè tabli—Lang Jaredit yo pa t konfonn nan Toudebabèl—Senyè a pwomèt pou l dirije yo nan yon tè chwazi, epi pou l fè yo tounen yon gwo nasyon.

Chapit 2

Jaredit yo pare vwayaj yo pou ale nan tè pwomiz la—Se yon tè chwazi kote pou lèzòm sèvi Kris la oubyen pou yo detwi—Senyè a pale avèk frè Jarèd la pandan twazè—Jaredit yo konstwi bato—Senyè a mande frè Jarèd la pou l pwopoze kouman pou bato yo gen limyè.

Chapit 3

Frè Jarèd la wè dwèt Senyè a, lè Senyè a touche sèz wòch yo—Kris la montre frè Jarèd la kò lespri l—Moun ki gen yon konesans pafè, yo pa kapab rete dèyè vwal la—Senyè a bay entèprèt pou fè moun konnen istwa Jaredit yo.

Chapit 4

Mowoni resevwa kòmandman pou l mete so sou ekriti frè Jarèd la—Yo p ap devwale jistan lèzòm gen lafwa menm jan ak frè Jarèd la—Kris la kòmande lèzòm pou yo kwè pawòl li yo ak pawòl disip li yo—Lèzòm resevwa kòmandman pou yo repanti, pou yo kwè levanjil la, epi pou yo sove.

Chapit 5

Twa temwen, epi travay la poutèt pa l pral sèvi kòm temwayaj konsènan verite liv Mòmon an.

Chapit 6

Van an pouse bato Jaredit yo ale nan tè pwomiz la—Pèp la louwe Senyè a pou bonte l—Yo lonmen Oriya wa sou tèt yo—Jarèd ak frè l la mouri.

Chapit 7

Oriya gouvène nan lajistis—Nan koken ak lobo, de wayòm opoze Choul ak Koyò te tabli—Pwofèt yo kondane mechanste ak idolatri pèp la, pèp la repanti apre sa.

Chapit 8

Gen diskisyon ak chirepit pou wayòm nan—Akich fòme yon konbinezon ansekrè pou l touye wa a—Konbinezon ansekrè sòti nan men dyab la, epi rezilta yo detwi tout nasyon yo—Janti nan tan pa nou yo resevwa avètisman kont konbinezon ansekrè ki pral chèche chavire libète tè, nasyon ak peyi yo.

Chapit 9

Wayòm nan pase nan yon men al nan yon lòt dapre desandans, konbinezon, ak asasina—Emè wè Pitit Gason Lajistis la—Anpil pwofèt preche repantans—Famin ak sèpan pwazonnen akable pèp la.

Chapit 10

Yon wa ranplase yon lòt—Kèk nan wa yo te jis; lòt yo te mechan—Lè gen lajistis pèp la beni, epi Senyè a fè l pwospere.

Chapit 11

Lagè, divizyon ak mechanste domine lavi Jaredit yo—Pwofèt yo pwofetize destriksyon total Jaredit yo si yo pa repanti—Pèp la rejte pawòl pwofèt yo.

Chapit 12

Pwofèt ki rele Etè a egzòte pèp la pou yo kwè nan Bondye—Mowoni rakonte bèl bagay lafwa fè—Lafwa pèmèt frè Jarèd la wè Kris la—Senyè a bay lèzòm feblès pou yo kapab gen imilite—Frè Jarèd la deplase montay Zerin nan avèk lafwa—Lafwa, esperans, ak charite nesesè pou sove moun—Mowoni wè Jezi je nan je.

Chapit 13

Etè pale konsènan yon nouvo Jerizalèm desandan Jozèf yo pral konstwi nan Amerik la—Li pwofetize, yo chase l, li ekri istwa Jaredit yo, epi li predi destriksyon Jaredit yo—Lagè fè raj nan tout peyi a.

Chapit 14

Inikite pèp la mennen yon malediksyon nan peyi a—Koryantoumr angaje lagè kont Galaad, epi kont Lib, epi kont Chiz—San ak masak kouvri peyi a.

Chapit 15

Anpil milyon Jaredit mouri nan batay la—Chiz ak Koryantoumr rasanble tout pèp la pou yo mouri nan batay—Lespri Senyè a sispann lite avèk lèzòm—Nasyon Jaredit la detwi nèt—Koryantoumr sèlman rete.