ໜັງສື​ອີ​ເທີ

ອີ​ເທີ 

ບັນທຶກ​ຂອງ​ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ຊາວ​ສີ່​ແຜ່ນ ຊຶ່ງຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ລິ​ມ​ໄຮ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ໃນ​ວັນ​ເວລາ​ຂອງ​ກະສັດ​ໂມ​ໄຊ​ຢາ.

ບົດ​ທີ 1

ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຫຍໍ້​ການ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ອີ​ເທີ​ເຂົ້າກັນ—ລຳດັບ​ການ​ສືບ​ເຊື້ອສາຍ​ຂອງ​ອີ​ເທີ—ພາສາ​ຂອງ​ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ​ບໍ່​ໄດ້​ສັບສົນ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ຫໍຄອຍ​ເມືອງ​ບາ​ເບັນ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສັນຍາ​ວ່າ​ຈະ​ນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ທີ່​ເລືອກ​ໄວ້ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່.

ບົດ​ທີ 2

ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ​ຕຽມ​ພ້ອມ​ເພື່ອ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ—ມັນ​ເປັນ​ແຜ່ນດິນບ່ອນ​ທີ່​ມະນຸດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ຄຣິດ ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນຈະ​ຖືກ​ກວາດ​ອອກ​ໄປ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສົນທະນາ​ກັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ເປັນ​ເວລາ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ—ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ​ສ້າງ​ເຮືອ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຖາມ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ວ່າເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ເຮືອ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ແສງ​ສະຫວ່າງ.

ບົດ​ທີ 3

ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ເຫັນ​ນິ້ວພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ແຕະຕ້ອງ​ຫີນ​ສິບ​ຫົກ​ກ້ອນ​ນັ້ນ—ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຮ່າງກາຍ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ແກ່​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າບໍ່​ສາມາດ​ກີດ​ກັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ປິດ​ບັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຈາກ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ອັນ​ສົມບູນ​ໄດ້—ເຄື່ອງ​ແປ​ຖືກ​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ​ໄປ​ຫາ​ແສງ​ສະຫວ່າງ.

ບົດ​ທີ 4

ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຖືກ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ຜະ​ນຶກ​ການ​ຂຽນຂອງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ໄວ້—ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຈົນ​ກວ່າ​ມະນຸດ​ຈະ​ມີ​ສັດທາ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ—ພຣະ​ຄຣິດ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ເຊື່ອ​ຖື​ໃນ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ຄຳ​ຂອງ​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ມະນຸດ​ຖືກ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ກັບ​ໃຈ, ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ, ແລະ ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ.

ບົດ​ທີ 5

ພະຍານ​ສາມ​ຄົນ ແລະ ຜົນງານ​ເອງ​ຈະ​ຢືນ​ເປັນ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ເຖິງຄວາມ​ຈິງ​ອັນ​ສົມບູນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ.

ບົດ​ທີ 6

ເຮືອ​ຂອງ​ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ​ຖືກ​ລົມ​ພັດ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນ​ດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ—ຜູ້​ຄົນ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສຳລັບ​ພຣະ​ກະລຸນາ​ທິຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ໂອ​ໄຣ​ຮາ​ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ກະສັດ​ປົກຄອງ​ພວກ​ເຂົາ—ຢາ​ເຣັດ ແລະ ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ສິ້ນ​ຊີວິດ​ໄປ.

ບົດ​ທີ 7

ໂອ​ໄຣ​ຮາ​ປົກຄອງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ—ທ່າມ​ກາງ​ການ​ຍຶດ​ອຳນາດ ແລະ ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ, ການ​ຊີງ​ດີ​ຊີງ​ເດັ່ນ​ໃນ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ຂອງ​ຊູນ ແລະ ໂຄຫໍ​ເລີ່ມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ—ສາດສະດາ​ປະນາມ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ການ​ນັບ​ຖື​ຮູບ​ບູຊາ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ, ຊຶ່ງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ກັບ​ໃຈ.

ບົດ​ທີ 8

ມັນ​ມີ​ການ​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ ແລະ ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ເລື່ອງ​ອານາຈັກ—ເອ​ຄິດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ສາບານ​ການ​ມົ້ວ​ສຸມ​ລັບ​ເພື່ອ​ປະຫານ​ຊີວິດ​ກະສັດ—ການ​ມົ້ວ​ສຸມ​ລັບ​ເປັນ​ຂອງ​ມານ ແລະ ຜົນ​ຄື​ການ​ທຳລາຍ​ປະຊາ​ຊາດ—ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ປະຈຸ​ບັນ​ຖືກ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ມົ້ວ​ສຸມ​ລັບ​ຊຶ່ງ​ພະຍາຍາມ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ເສລີພາບ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ, ປະຊາ​ຊາດ, ແລະ ປະ​ເທດ​ຊາດ​ທັງ​ໝົດ.

ບົດ​ທີ 9

ອານາຈັກ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ຈາກ​ຜູ້ໜຶ່ງ​ຫາ​ອີກ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຕາມ​ເຊື້ອສາຍ, ຕາມກົນອຸບາຍ​ເລ້​ຫລ່ຽມ, ແລະ ຕາມການ​ຄາດຕະກຳ—ອີ​ເມີ​ເຫັນ​ພຣະ​ບຸດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ—ສາດ​ສະ​ດາ​ຫລາຍ​ທ່ານ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ກັບ​ໃຈ—ມີ​ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ ມີ​ງູ​ພິດ​ກັດ​ຕອດ​ຜູ້ຄົນ.

ບົດ​ທີ 10

ກະສັດ​ຜູ້ໜຶ່ງ​ຂຶ້ນປົກຄອງ​ແທນ​ກະສັດ​ອີກຜູ້​ໜຶ່ງ​ຕໍ່ໆ​ກັນ​ໄປ—ກະສັດ​ບາງ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ; ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ຊົ່ວ—ເວລາ​ມີຄວາມ​ຊອບ​ທຳ ຜູ້ຄົນ​ກໍ​ຈະ​ເລີນຮຸ່ງ​ເຮືອງ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ຈາກ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.

ບົດ​ທີ 11

ສົງຄາມ, ການ​ແຕກ​ແຍກ, ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍຄວບ​ງຳ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ—ສາດສະດາ​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຖິງ​ການ​ທຳລາຍ​ຂອງ​ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ກັບ​ໃຈ​ເສຍ​ກ່ອນ—ຜູ້ຄົນ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ຂອງ​ສາດສະດາ.

ບົດ​ທີ 12

ສາດສະດາ​ອີ​ເທີ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ເວົ້າຢ້ຳ​ເຖິງ​ການ​ແປກ​ປະຫລາດ ແລະ ສິ່ງ​ອັດສະຈັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ສັດທາ—ສັດທາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ສາມາດ​ເຫັນ​ພຣະ​ຄຣິດ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ມອບ​ຄວາມອ່ອນ​ແອ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ເພື່ອ​ບາງທີ​ເຂົາ​ອາດ​ຈະ​ຖ່ອມຕົວ​ລົງ—ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ຍ້າຍ​ພູ​ຊີ​ລິ​ນ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ສັດທາ—ສັດທາ, ຄວາມ​ຫວັງ, ແລະ ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ຕໍ່ຄວາມ​ລອດ—ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ເຫັນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໜ້າ​ຕໍ່ໜ້າ.

ບົດ​ທີ 13

ອີ​ເທີ​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ໃໝ່​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ໂດຍ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ໂຢ​ເຊັບ—ເພິ່ນ​ທຳນາຍ, ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່, ຂຽນ​ປະຫວັດສາດ​ຂອງ​ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ​ໄວ້, ແລະ ບອກ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ເຖິງ​ການ​ທຳລາຍ​ຂອງ​ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ—ສົງຄາມ​ເກີດ​ຂຶ້ນທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ.

ບົດ​ທີ 14

ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ນຳ​ຄວາມ​ສາບ​ແຊ່ງ​ມາສູ່​ແຜ່ນດິນ—ໂຄ​ຣິ​ອານ​ທະ​ເມີ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ເຮັດ​ສົງຄາມ​ຕໍ່ຕ້ານ​ກີ​ເລ​ອາດ, ແລ້ວຕໍ່ຕ້ານ​ລິບ, ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນຕໍ່ຕ້ານ​ຊີດ—ເລືອດ ແລະ ການ​ຂ້າ​ຟັນ​ກັນ​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວແຜ່ນດິນ.

ບົດ​ທີ 15

ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ​ຈຳນວນ​ຫລາຍ​ລ້ານຄົນ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ສະໜາມ​ຮົບ—ຊີດ ແລະ ໂຄ​ຣິ​ອານ​ທະ​ເມີ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຜູ້ຄົນ​ທັງ​ໝົດ​ເພື່ອ​ສູ້​ຮົບ​ໃນ​ສົງຄາມ​ແຫ່ງ​ມະຕະ—ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເລີກລົ້ມຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ—ປະຊາ​ຊາດ​ຢາ​ເຣັດ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ຈົນ​ໝົດ​ສິ້ນ—ໂຄ​ຣິ​ອານ​ທະ​ເມີ​ຄົນ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່.