Etera 

Jarediešu pieraksts, ņemts no divdesmit četrām plāksnēm, kuras atrada Limhaja ļaudis ķēniņa Mosijas dienās.

1. nodaļa

Moronijs saīsina Etera rakstus. Tiek izklāstīti Etera ciltsraksti. Jarediešu valoda netiek sajaukta pie Bābeles torņa. Tas Kungs apsola vest tos uz izraudzītu zemi un darīt viņus par lielu tautu.

2. nodaļa

Jaredieši gatavojas savam ceļojumam uz apsolīto zemi. Tā ir izraudzīta zeme, kurā cilvēkiem jākalpo Kristum, vai jātiek aizmēztiem. Tas Kungs runā ar Jareda brāli trīs stundas. Jaredieši būvē baržas. Tas Kungs prasa, lai Jareda brālis ierosina, kā baržas tiks apgaismotas.

3. nodaļa

Jareda brālis ierauga Tā Kunga pirkstu, kad Viņš pieskaras sešpadsmit akmeņiem. Kristus parāda Savu garīgo ķermeni Jareda brālim. Tie, kam ir pilnīgas zināšanas, nevar tikt noturēti aiz priekškara. Izskaidrotājiem paredzēts nest jarediešu pierakstu gaismā.

4. nodaļa

Moronijam tiek pavēlēts aizzīmogot Jareda brāļa rakstus. Tie netiks atklāti, līdz cilvēkiem nebūs tādas ticības kā Jareda brālim. Kristus pavēl cilvēkiem ticēt Viņa un Viņa mācekļu vārdiem. Cilvēkiem ir pavēlēts nožēlot grēkus, ticēt evaņģēlijam un tikt izglābtiem.

5. nodaļa

Trīs liecinieki un pats darbs būs kā liecība par Mormona Grāmatas patiesumu.

6. nodaļa

Jarediešu baržas tiek vēju dzītas uz apsolīto zemi. Ļaudis slavē To Kungu par Viņa labestību. Orihass tiek iecelts par ķēniņu pār tiem. Jareds un viņa brālis nomirst.

7. nodaļa

Orihass valda taisnībā. Starp varas sagrābšanu un nesaskaņām tiek nodibinātas sāncenšu Šules un Kohora valstības. Pravieši nosoda ļaundarību un elku pielūgšanu starp ļaudīm, kuri tad nožēlo grēkus.

8. nodaļa

Tur ir nesaskaņas un strīdi par ķēniņvalsti. Akišs izveido ar zvērestu apvienotu slepenu savienību, lai nogalinātu ķēniņu. Slepenas savienības ir no velna un noved pie tautu iznīcināšanas. Mūsdienu citticībnieki tiek brīdināti par slepenām savienībām, kas meklēs pēc visu zemju, tautu un valstu brīvības gāšanas.

9. nodaļa

Ķēniņvalsts pāriet no viena pie otra ar mantošanu, intrigām un slepkavošanu. Emers redz Taisnības Dēlu. Daudzi pravieši piesauc grēku nožēlošanu. Bads un indīgas čūskas nomoca ļaudis.

10. nodaļa

Viens ķēniņš nomaina otru. Daži no ķēniņiem ir taisnīgi, citi ir ļauni. Kad taisnība ir pārsvarā, ļaudis tiek Tā Kunga svētīti un atbalstīti.

11. nodaļa

Kari, šķelšanās un ļaundarība jarediešu dzīvē ir pārsvarā. Pravieši paredz pilnīgu jarediešu iznīcināšanu, ja vien tie nenožēlos grēkus. Ļaudis noraida praviešu vārdus.

12. nodaļa

Pravietis Eters skubina ļaudis ticēt Dievam. Moronijs uzskaita brīnumus un brīnumdarbus, kas paveikti ar ticību. Ticība deva iespēju Jareda brālim redzēt Kristu. Tas Kungs dos cilvēkiem vājības, lai tie varētu būt pazemīgi. Jareda brālis pārvietoja Zerina kalnu ar ticību. Ticība, cerība un mīlestība ir nepieciešama, lai glābtos. Moronijs redz Jēzu vaigu vaigā.

13. nodaļa

Eters runā, ka Jauno Jeruzālemi Amerikas kontinentā uzcels Jāzepa pēcnācēji. Viņš pravieto, tiek padzīts, raksta jarediešu vēsturi un pareģo jarediešu iznīcināšanu. Karš plosās pa visu zemi.

14. nodaļa

Ļaužu nekrietnība atnes lāstu pār zemi. Koriantumrs uzsāk karu pret Gileadu, tad Libu un tad Šizu. Asinis un slepkavības pārklāj zemi.

15. nodaļa

Miljoniem jarediešu ir nogalināti kaujā. Šizs un Koriantumrs sapulcina kopā visus ļaudis nāvīgai cīņai. Tā Kunga Gars pārstāj pūlēties ar tiem. Jarediešu tauta tiek pilnīgi iznīcināta. Tikai Koriantumrs paliek.