Etero knyga

Etero knyga 

Jareditų metraštis, paimtas iš dvidešimt keturių plokštelių, kurias rado Limhio žmonės Mozijo dienomis.

1 Skyrius

Moronis sutrumpina Etero raštus. Pateikiama Etero genealogija. Prie Babelės bokšto jareditų kalba liko nesumaišyta. Viešpats pažada vesti juos į rinktinę žemę ir padaryti didžia tauta.

2 Skyrius

Jareditai ruošiasi kelionei į pažadėtąją žemę. Tai rinktinė žemė, kur žmonės turi tarnauti Kristui arba bus nušluoti. Viešpats tris valandas kalba Jaredo broliui. Jareditai statosi baržas. Viešpats prašo Jaredo brolį pasiūlyti, kaip apšviesti baržas.

3 Skyrius

Jaredo brolis mato Viešpaties pirštą, kai šis paliečia šešiolika akmenų. Kristus parodo Jaredo broliui savo dvasinį kūną. Kas turi tobulą pažinimą, tų negalima sulaikyti, kad nepažvelgtų už uždangos. Parūpinamos vertimo priemonės jareditų metraščiui išnešti į šviesą.

4 Skyrius

Moroniui įsakyta užantspauduoti Jaredo brolio raštus. Jie nebus paskelbti, kol žmonės netikės taip, kaip Jaredo brolis. Kristus įsako žmonėms tikėti jo ir jo mokinių žodžiais. Žmonėms įsakyta atgailauti, tikėti evangelija ir būti išgelbėtiems.

5 Skyrius

Trys liudytojai ir pati knyga bus Mormono Knygos teisingumo įrodymas.

6 Skyrius

Vėjai gena jareditų baržas į pažadėtąją žemę. Žmonės šlovina Viešpatį už jo gerumą. Orihas paskiriamas jų karaliumi. Jaredas ir jo brolis miršta.

7 Skyrius

Orihas valdo teisiai. Valdžios grobimo ir vaidų sąlygomis įkuriamos besivaržančios Šulo ir Kohoro karalystės. Pranašai smerkia žmonių nelabumą ir stabmeldystę; žmonės atgailauja.

8 Skyrius

Varžymasis ir vaidai dėl karalystės. Karaliui nužudyti Akišas sudaro priesaika paremtą slaptą sąjungą. Slaptos sąjungos yra iš velnio ir veda į tautų sunaikinimą. Šiuolaikiniai kitataučiai perspėjami apie tas slaptas sąjungas, kurios sieks sunaikinti visų žemių, tautų ir šalių laisvę.

9 Skyrius

Karalystė eina iš vieno kitam per paveldėjimą, intrigą ir žmogžudystę. Emeras matė Teisumo Sūnų. Daugelis pranašų šaukia atgailą. Žmones kamuoja badas ir nuodingos gyvatės.

10 Skyrius

Vienas karalius keičia kitą. Kai kurie karaliai yra teisūs, kiti nelabi. Kada nugali teisumas, Viešpats laimina žmones ir duoda jiems klestėjimą.

11 Skyrius

Karai, susiskaldymai ir nelabumas valdo jareditų gyvenimą. Pranašai išpranašauja visišką jareditų sunaikinimą, jeigu jie neatgailaus. Žmonės atmeta pranašų žodžius.

12 Skyrius

Pranašas Eteras ragina žmones tikėti Dievą. Moronis vardija nuostabius darbus ir stebuklus, padarytus tikėjimu. Tikėjimas įgalino Jaredo brolį pamatyti Kristų. Viešpats duoda žmonėms silpnumą, kad būtų nuolankūs. Jaredo brolis tikėjimu perkėlė Zerino kalną. Tikėjimas, viltis ir tikroji meilė yra būtini išgelbėjimui. Moronis matė Jėzų veidas į veidą.

13 Skyrius

Eteras kalba, kad Naująją Jeruzalę Juozapo palikuonys pastatys Amerikoje. Jis pranašauja, yra išmetamas, surašo jareditų istoriją ir išpranašauja jareditų sunaikinimą. Karas įsisiautėja visoje žemėje.

14 Skyrius

Žmonių nedorybė užtraukia žemei prakeiksmą. Koriantumras stoja į karą su Gileadu, po to su Libu, o po to su Šizu. Kraujas ir skerdynės užtvindo šalį.

15 Skyrius

Milijonai jareditų žūsta kautynėse. Šizas ir Koriantumras surenka visus žmones į žūtbūtinį mūšį. Viešpaties Dvasia liaunasi plūktis su jais. Jareditų tauta visiškai sunaikinama. Vien Koriantumras išlieka.