Het boek Ether

  Ether 

  De kroniek van de Jaredieten, ontleend aan de vierentwintig platen die gevonden zijn door het volk van Limhi in de dagen van koning Mosiah.

  Hoofdstuk 1

  Moroni vat de geschriften van Ether samen — Ethers afstamming wordt vermeld — De taal van de Jaredieten wordt bij de toren van Babel niet verward — De Heer belooft hen naar een verkieslijk land te voeren en hen tot een groot volk te maken.

  Hoofdstuk 2

  De Jaredieten bereiden zich voor op hun reis naar een beloofd land — Het is een verkieslijk land waar de mensen Christus moeten dienen of worden weggevaagd — De Heer spreekt drie uur lang tot de broer van Jared — De Jaredieten bouwen boten — De Heer vraagt de broer van Jared een voorstel te doen aangaande de verlichting van de schepen.

  Hoofdstuk 3

  De broer van Jared ziet de vinger van de Heer wanneer Hij zestien stenen aanraakt — Christus toont zijn geestelijke lichaam aan de broer van Jared — Zij die volmaakte kennis hebben, kunnen niet buiten de sluier gehouden worden — Er worden uitleggers verschaft om de kroniek van de Jaredieten aan het licht te brengen.

  Hoofdstuk 4

  Moroni krijgt het gebod de geschriften van de broer van Jared te verzegelen — Ze zullen pas geopenbaard worden wanneer de mensen geloven zoals de broer van Jared — Christus gebiedt de mensen zijn woorden en die van zijn discipelen te geloven — De mensen wordt geboden zich te bekeren, het evangelie te geloven en zich te laten redden.

  Hoofdstuk 5

  Drie getuigen en het werk zelf zullen een getuigenis vormen van de waarachtigheid van het Boek van Mormon.

  Hoofdstuk 6

  De Jareditische boten worden door de wind naar het beloofde land gedreven — Het volk prijst de Heer voor zijn goedheid — Orihah wordt als koning over hen aangesteld — Jared en zijn broer sterven.

  Hoofdstuk 7

  Orihah regeert in rechtvaardigheid — Te midden van machtswisseling en strijd worden de rivaliserende koninkrijken van Shule en Cohor gesticht — Profeten veroordelen de goddeloosheid en afgoderij van het volk, dat zich vervolgens bekeert.

  Hoofdstuk 8

  Er is strijd en twist over het koninkrijk — Akish roept een eedplichtige geheime vereniging in het leven om de koning te doden — Geheime verenigingen zijn van de duivel en voeren tot de vernietiging van natiën — De hedendaagse andere volken worden gewaarschuwd voor de geheime vereniging die ernaar zal streven de vrijheid van alle landen, natiën en koninkrijken omver te werpen.

  Hoofdstuk 9

  Het koninkrijk gaat van de een op de ander over door afstamming, kuiperij en moord — Emer ziet de Zoon van gerechtigheid — Vele profeten roepen op tot bekering — Het volk wordt gekweld door hongersnood en giftige slangen.

  Hoofdstuk 10

  De ene koning volgt de andere op — Sommige koningen zijn rechtvaardig, andere onrechtvaardig — Wanneer rechtvaardigheid heerst, worden de mensen door de Heer gezegend en voorspoedig gemaakt.

  Hoofdstuk 11

  Oorlog, onenigheid en goddeloosheid beheersen het Jareditische leven — Profeten voorspellen de volkomen vernietiging van de Jaredieten, tenzij zij zich bekeren — Het volk verwerpt de woorden van de profeten.

  Hoofdstuk 12

  De profeet Ether spoort het volk aan om in God te geloven — Moroni vertelt over de wonderen en tekenen die door geloof worden verricht — Door geloof kon de broer van Jared Christus zien — De Heer geeft de mensen zwakheid opdat zij ootmoedig zullen zijn — De broer van Jared verplaatste de berg Zerin door geloof — Geloof, hoop en naastenliefde zijn onontbeerlijk voor het eeuwige heil — Moroni heeft Jezus van aangezicht tot aangezicht gezien.

  Hoofdstuk 13

  Ether spreekt over een nieuw Jeruzalem dat in Amerika zal worden gebouwd door het nageslacht van Jozef — Hij profeteert, wordt uitgeworpen, schrijft de Jareditische geschiedenis en voorspelt de vernietiging van de Jaredieten — Oorlog woedt in het gehele land.

  Hoofdstuk 14

  De ongerechtigheid van het volk brengt een vervloeking over het land — Coriantumr trekt ten oorlog tegen Gilead, vervolgens tegen Lib, en dan tegen Shiz — Bloed en slachting bedekken het land.

  Hoofdstuk 15

  Miljoenen Jaredieten worden in de strijd gedood — Shiz en Coriantumr verzamelen het gehele volk voor een dodelijk gevecht — De Geest van de Heer houdt op met op hen in te werken — De Jareditische natie wordt volledig vernietigd — Slechts Coriantumr blijft over.