Het boek Ether

Ether 

De kroniek van de Jaredieten, ontleend aan de vierentwintig platen die gevonden zijn door het volk van Limhi in de dagen van koning Mosiah.

Hoofdstuk 1

Moroni vat de geschriften van Ether samen — Ethers afstamming wordt vermeld — De taal van de Jaredieten wordt bij de toren van Babel niet verward — De Heer belooft hen naar een verkieslijk land te voeren en hen tot een groot volk te maken.

Hoofdstuk 2

De Jaredieten bereiden zich voor op hun reis naar een beloofd land — Het is een verkieslijk land waar de mensen Christus moeten dienen of worden weggevaagd — De Heer spreekt drie uur lang tot de broeder van Jared — De Jaredieten bouwen boten — De Heer vraagt de broeder van Jared een voorstel te doen aangaande de verlichting van de schepen.

Hoofdstuk 3

De broeder van Jared ziet de vinger des Heren wanneer Hij zestien stenen aanraakt — Christus toont zijn geestelijke lichaam aan de broeder van Jared — Zij die volmaakte kennis hebben, kunnen niet buiten de sluier gehouden worden — Er worden uitleggers verschaft om de kroniek der Jaredieten aan het licht te brengen.

Hoofdstuk 4

Moroni krijgt het gebod de geschriften van de broeder van Jared te verzegelen — Ze zullen pas geopenbaard worden wanneer de mensen geloven zoals de broeder van Jared — Christus gebiedt de mensen zijn woorden en die van zijn discipelen te geloven — De mensen wordt geboden zich te bekeren, het evangelie te geloven en zich te laten redden.

Hoofdstuk 5

Drie getuigen en het werk zelf zullen een getuigenis vormen van de waarachtigheid van het Boek van Mormon.

Hoofdstuk 6

De Jareditische boten worden door de wind naar het beloofde land gedreven — Het volk prijst de Heer voor zijn goedheid — Orihah wordt als koning over hen aangesteld — Jared en zijn broeder sterven.

Hoofdstuk 7

Orihah regeert in rechtvaardigheid — Te midden van machtswisseling en strijd worden de rivaliserende koninkrijken van Shule en Cohor gesticht — Profeten veroordelen de goddeloosheid en afgoderij van het volk, dat zich vervolgens bekeert.

Hoofdstuk 8

Er is strijd en twist over het koninkrijk — Akish roept een eedplichtige geheime vereniging in het leven om de koning te doden — Geheime verenigingen zijn van de duivel en voeren tot de vernietiging van natiën — De hedendaagse andere volken worden gewaarschuwd voor de geheime vereniging die ernaar zal streven de vrijheid van alle landen, natiën en koninkrijken omver te werpen.

Hoofdstuk 9

Het koninkrijk gaat van de een op de ander over door afstamming, kuiperij en moord — Emer ziet de Zoon der gerechtigheid — Vele profeten roepen op tot bekering — Het volk wordt gekweld door hongersnood en giftige slangen.

Hoofdstuk 10

De ene koning volgt de andere op — Sommige koningen zijn rechtvaardig, andere onrechtvaardig — Wanneer rechtvaardigheid heerst, worden de mensen door de Heer gezegend en voorspoedig gemaakt.

Hoofdstuk 11

Oorlog, onenigheid en goddeloosheid beheersen het Jareditische leven — Profeten voorspellen de volkomen vernietiging van de Jaredieten, tenzij zij zich bekeren — Het volk verwerpt de woorden der profeten.

Hoofdstuk 12

De profeet Ether spoort het volk aan om in God te geloven — Moroni vertelt over de wonderen en tekenen die door geloof worden verricht — Door geloof kon de broeder van Jared Christus zien — De Heer geeft de mensen zwakheid opdat zij ootmoedig zullen zijn — De broeder van Jared verplaatste de berg Zerin door geloof — Geloof, hoop en naastenliefde zijn onontbeerlijk voor het eeuwige heil — Moroni heeft Jezus van aangezicht tot aangezicht gezien.

Hoofdstuk 13

Ether spreekt over een nieuw Jeruzalem dat in Amerika zal worden gebouwd door het nageslacht van Jozef — Hij profeteert, wordt uitgeworpen, schrijft de Jareditische geschiedenis en voorspelt de vernietiging der Jaredieten — Oorlog woedt in het gehele land.

Hoofdstuk 14

De ongerechtigheid van het volk brengt een vervloeking over het land — Coriantumr trekt ten oorlog tegen Gilead, vervolgens tegen Lib, en dan tegen Shiz — Bloed en slachting bedekken het land.

Hoofdstuk 15

Miljoenen Jaredieten worden in de strijd gedood — Shiz en Coriantumr verzamelen het gehele volk voor een dodelijk gevecht — De Geest des Heren houdt op op hen in te werken — De Jareditische natie wordt volledig vernietigd — Slechts Coriantumr blijft over.