Ethers bok

Ether 

Jaredittenes opptegnelse, tatt fra de fire og tyve platene som ble funnet av Limhis folk i kong Mosiahs dager.

Kapittel 1

Moroni forkorter det Ether har skrevet — Ethers slektshistorie gjengis — Jaredittenes språk blir ikke forvirret ved Babels tårn — Herren lover å føre dem til et utvalgt land og gjøre dem til en stor nasjon.

Kapittel 2

Jaredittene forbereder seg til sin reise til et lovet land — Det er et utvalgt land hvor menneskene må tjene Kristus eller bli utryddet — Herren taler til Jareds bror i tre timer — Jaredittene bygger båter — Herren ber Jareds bror foreslå hvordan de skal få lys i båtene.

Kapittel 3

Jareds bror ser Herrens finger når han berører seksten stener — Kristus viser sin ånds legeme for Jareds bror — De som har en fullkommen kunnskap, kan ikke holdes utenfor sløret — Uttydere gis for å bringe jaredittenes opptegnelse frem i lyset.

Kapittel 4

Moroni blir befalt å forsegle det Jareds bror har skrevet — Det vil ikke bli åpenbart før menneskene har like stor tro som Jareds bror — Kristus befaler menneskene å tro på hans egne og hans disiplers ord — Menneskene blir befalt å omvende seg, tro på evangeliet og bli frelst.

Kapittel 5

Tre vitner og verket selv vil stå som et vitnesbyrd om sannheten av Mormons bok.

Kapittel 6

Jaredittenes båter driver med vinden mot det lovede land — Folket priser Herren for hans godhet — Orihah velges til å være konge over dem — Jared og hans bror dør.

Kapittel 7

Orihah regjerer i rettferdighet — Under maktkamp og strid blir Shules og Cohors rivaliserende riker opprettet — Profeter fordømmer folkets ugudelighet og avgudsdyrkelse, og folket omvender seg.

Kapittel 8

Det er strid og uenighet om riket — Akish danner et hemmelig forbund med edsavleggelse for å slå kongen ihjel — Hemmelige forbund er av djevelen og fører til nasjoners fall — Hedningefolkene i nyere tid advares mot det hemmelige forbund som vil forsøke å omstyrte friheten i alle land, nasjoner og riker.

Kapittel 9

Riket går fra den ene til den andre ved slektskapsforhold, renkespill og mord — Emer så Rettferdighetens Sønn — Mange profeter roper omvendelse — En hungersnød og giftige slanger plager folket.

Kapittel 10

Den ene kongen følger etter den andre — Noen av kongene er rettferdige, andre er ugudelige — Når rettferdigheten er fremherskende, blir folket velsignet av Herren og det går dem vel.

Kapittel 11

Kriger, splid og ugudelighet dominerer jaredittenes liv — Profeter forutsier at jaredittene vil bli fullstendig utryddet hvis de ikke omvender seg — Folket forkaster profetenes ord.

Kapittel 12

Profeten Ether formaner folket til å tro på Gud — Moroni forteller hvilke undere og mirakler som utføres ved tro — Tro gjorde det mulig for Jareds bror å se Kristus — Herren gir menneskene svakhet så de kan være ydmyke — Ved tro flyttet Jareds bror fjellet Zerin — Tro, håp og kjærlighet er avgjørende for å bli frelst — Moroni så Jesus ansikt til ansikt.

Kapittel 13

Ether taler om et nytt Jerusalem som skal bygges i Amerika av Josefs ætt — Han profeterer, blir utstøtt, skriver jaredittenes historie og forutsier at jaredittene vil bli utryddet — Krig raser over hele landet.

Kapittel 14

Folkets synd bringer en forbannelse over landet — Coriantumr fører krig mot Gilead, så mot Lib og så mot Shiz — Blod og blodbad over hele landet.

Kapittel 15

Millioner av jareditter blir drept i kamp — Shiz og Coriantumr samler hele folket til en kamp på liv og død — Herrens Ånd slutter å streve med dem — Jaredittenes nasjon blir fullstendig utryddet — Bare Coriantumr blir igjen.