Stručné vysvětlení o Knize Mormonově

Kniha Mormonova je posvátný záznam lidí ve staré Americe a byla vyryta na kovové stránky. V knize samotné se mluví o čtyřech druzích kovových desek:

  1. Desky Nefiovy, které byly dvoje: malé desky a velké desky. První se podrobněji věnovaly duchovním záležitostem a službě a učení proroků, zatímco druhé se většinou zabývaly světskými dějinami zmíněných lidí (1. Nefi 9:2–4). Od dob Mosiášových však i velké desky obsahovaly náměty větší duchovní důležitosti.

  2. Desky Mormonovy, které sestávají z Mormonova zkrácení velkých desek Nefiových s mnoha poznámkami. Tyto desky také obsahovaly pokračování dějin od Mormona a dodatky od jeho syna Moroniho.

  3. Desky Eterovy, které představují dějiny Jareditů. Tento záznam zkrátil Moroni, který sem vložil své vlastní poznámky a připojil záznam k všeobecným dějinám pod názvem „Kniha Eterova“.

  4. Desky z mosazi přinesené lidem Lehiovým z Jeruzaléma roku 600 př. Kr. Obsahovaly „pět knih Mojžíšových,… A také záznam o Židech od počátku… k začátku vlády Sedechiáše, krále judského; A také proroctví svatých proroků“ (1. Nefi 5:11–13). V Knize Mormonově se objevuje mnoho citátů z těchto desek, uvádějících Izaiáše a jiné biblické a nebiblické proroky.

Kniha Mormonova obsahuje patnáct hlavních částí neboli oddílů známých, s jedinou výjimkou, jako knihy, z nichž je každá označena jménem svého hlavního sepisovatele. První díl (prvních šest knih, které končí knihou Omniovou) je překlad z malých desek Nefiových. Mezi knihami Omniovou a Mosiášovou je vsuvka nazvaná Slova Mormonova. Tato vsuvka spojuje záznam vyrytý na malých deskách s Mormonovým zkrácením velkých desek.

Nejdelší díl, od Mosiáše po 7. kapitolu Mormona včetně, je překlad Mormonova zkrácení velkých desek Nefiových. Závěrečný díl, od 8. kapitoly Mormonovy do konce svazku, vyryl Mormonův syn Moroni, který poté, co dokončil záznam o životě svého otce, zkrátil záznam jareditský (jako Knihu Eterovu) a později přidal části známé jako Kniha Moroniova.

V roce 421 nebo okolo tohoto roku Moroni, poslední z nefitských proroků-dějepisců, posvátný záznam zapečetil a ukryl ho Pánu, aby byl vynesen v posledních dnech, jak bylo předpověděno hlasem Božím skrze jeho dávné proroky. Roku 1823 po Kr. tentýž Moroni, nyní vzkříšená bytost, navštívil proroka Josepha Smitha a následně mu předal vyryté desky.

K tomuto vydání: V minulých anglických vydáních Knihy Mormonovy se opakovaly některé menší chyby. Toto vydání obsahuje opravy, které by měly uvést materiál ve shodu s rukopisy a ranými vydáními, která připravil prorok Joseph Smith.