Lühike selgitus Mormoni Raamatu kohta

Mormoni Raamat on püha ülestähendus muistse Ameerika rahvastest ja on uurendatud metallist lehtedele. Raamatus endas on juttu nelja liiki metallplaatidest:

  1. Nefi plaadid, mida oli kahte sorti: väikesed plaadid ja suured plaadid. Esimesed olid pühendatud rohkem vaimsetele küsimustele ning prohvetite teenimistööle ja õpetustele, samas kui teised olid täidetud peamiselt nende inimeste ilmaliku ajalooga (1. Nefi 9:2–4). Ent Moosia ajast peale sisaldasid ka suured plaadid suuremaid vaimse tähtsusega sõnumeid.

  2. Mormoni plaadid, mis koosnevad Mormoni tehtud lühendusest Nefi suurtelt plaatidelt koos paljude kommentaaridega. Need plaadid sisaldasid ka Mormoni jätkatud ajalookirjeldust ja tema poja Moroni täiendusi.

  3. Eteri plaadid, millel on ära toodud jeredlaste ajalugu. Selle ülestähenduse lühendas Moroni, kes paigutas vahele omapoolseid märkusi ja liitis selle ülestähenduse üldise ajalooga pealkirja all „Eteri raamat”.

  4. Vaskplaadid, mis Lehhi rahvas tõi kaasa Jeruusalemmast aastal 600 eKr. Need sisaldasid „viit Moosese raamatut … ja samuti juutide ülestähendust algusest peale kuni Juuda kuninga Sidkija valitsemisaja alguseni välja; ja samuti pühade prohvetite prohvetlikke kuulutusi” (1. Nefi 5:11–13). Mormoni Raamatus esineb nendelt plaatidelt palju tsitaate, mis pärinevad Jesajalt ja teistelt Piibli ja veel muudeltki prohvetitelt.

Mormoni Raamat sisaldab viitteist peamist osa või jagu, mida kõiki peale ühe nimetatakse raamatuteks, mis on nime saanud oma peamise autori nime järgi. Esimene osa (esimesed kuus raamatut, lõpetades Omniga) on tõlge Nefi väikestelt plaatidelt. Omni ja Moosia raamatute vahel on lisa nimega Mormoni sõnad. See lisa seob väikestele plaatidele uurendatud ülestähendusi Mormoni lühendusega suurtelt plaatidelt.

Kõige pikem osa, Moosiast kuni Mormoni 7. peatükini kaasa arvatud, on tõlge Mormoni lühendusest Nefi suurtelt plaatidelt. Lõpposa Mormoni 8. peatükist kuni raamatu lõpuni on uurendanud Mormoni poeg Moroni, kes pärast oma isa eluloo ülestähenduse lõpetamist lühendas jeredlaste ülestähenduse (Eteri raamatuna) ja lisas hiljem osad, mida tuntakse Moroni raamatuna.

Umbes aastal 421 pKr pitseeris Moroni, viimane nefilaste prohvet-ajaloolane, püha ülestähenduse ja peitis selle Issandale, et see toodaks esile viimsel ajal, nagu Jumala hääl oli ennustanud tema muistsete prohvetite kaudu. Aastal 1823 pKr külastas seesama Moroni, siis juba ülestõusnud isikuna prohvet Joseph Smithi ja andis hiljem need uurendatud plaadid temale.

Käesolev trükk: Mormoni Raamatu viimastes ingliskeelsetes trükkides on kordunud mõned väikesed vead. Käesoleva tõlke aluseks on korrigeeritud ingliskeelne tekst, mis lähtub prohvet Joseph Smithi toimetatud trükieelsetest käsikirjadest ja esialgsetest väljaannetest.