Kniha Helamanova

Kapitola 10

Pán dává Nefimu pečeticí moc – Je obdařen mocí svazovati a rozvazovati na zemi i na nebi – Přikazuje lidem, aby činili pokání, jinak zahynou – Duch ho přenáší od zástupu k zástupu. Kolem roku 21–20 př. Kr.

1 A stalo se, že mezi lidmi povstal rozkol, natolik, že se rozdělili tak a onak a šli svou cestou, zanechávajíce Nefiho samotného, jak stál v jejich středu.

2 A stalo se, že Nefi šel svou cestou k svému vlastnímu domu apřemítaje o věcech, jež mu Pán ukázal.

3 A stalo se, jak tak přemítal – jsa velice sklíčen pro zlovolnost lidu Nefitů, jejich tajná díla temnoty a jejich vraždění a jejich plenění a všeliké nepravosti – a stalo se, že jak tak přemítal ve svém srdci, vizte, přišel k němu hlas řkoucí:

4 Požehnaný jsi, Nefi, pro věci, jež jsi učinil; neboť jsem viděl, jak jsi s aneúnavností oznamoval tomuto lidu slovo, jež jsem ti dal. A nebál ses jich a nehleděl jsi na to, abys zachoval svůj bvlastní život, ale vyhledával jsi cvůli mou a hleděl jsi zachovávati přikázání má.

5 A nyní, protože jsi to činil s takovou neúnavností, viz, budu ti žehnati na věky; a učiním tě mocným ve slově a ve skutku, ve víře a v dílech; ano, dokonce tak, že avšechny věci se ti stanou podle bslova tvého, neboť ty cnepožádáš o to, co je proti vůli mé.

6 Viz, ty jsi Nefi a já jsem Bůh. Viz, oznamuji ti v přítomnosti andělů svých, že budeš míti moc nad tímto lidem a podle zlovolnosti tohoto lidu stihneš zemi ahladem a morem a zkázou.

7 Viz, dávám ti moc, že cokoli azpečetíš na zemi, bude zpečetěno na nebi; a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi; a tak budeš míti moc mezi tímto lidem.

8 A tak, řekneš-li tomuto chrámu, rozpukne se vedví, bude to učiněno.

9 A řekneš-li této ahoře, vrhni se dolů a buď rovná, bude to učiněno.

10 A viz, řekneš-li, že Bůh udeří tento lid, stane se tak.

11 A nyní viz, přikazuji ti, abys šel a oznamoval tomuto lidu, že takto praví Pán Bůh, jenž jest Všemohoucí: Pokud nebudete činiti pokání, budete biti, až ke azničení.

12 A vizte, nyní, stalo se, že když Pán pravil Nefimu tato slova, on se zastavil a nešel do svého vlastního domu, ale vrátil se k zástupům, jež byly rozptýleny po tváři země, a počal jim oznamovati slovo Páně, jež k němu bylo promlouváno, o zničení jejich, nebudou-li činiti pokání.

13 Nyní vizte, i přes onen veliký zázrak, který Nefi učinil, když jim řekl o smrti hlavního soudce, zatvrdili srdce své a neposlouchali slova Páně.

14 Tudíž jim Nefi oznamoval slovo Páně řka: Pokud nebudete činiti pokání, tak praví Pán, budete biti až ke zničení.

15 A stalo se, že když jim Nefi oznamoval slovo, vizte, stále zatvrzovali srdce své a nechtěli slova jeho poslouchati; tudíž mu spílali a snažili se vložiti na něj ruce své, aby ho mohli uvrhnouti do vězení.

16 Ale vizte, moc Boží byla s ním a oni se ho nemohli chopiti, aby ho uvrhli do vězení, neboť ho uchopil Duch a odnesl ho pryč z jejich středu.

17 A stalo se, že tak chodil v Duchu od zástupu k zástupu, oznamuje slovo Boží, dokonce dokud ho neoznámil jim všem nebo ho nevyslal mezi všechen lid.

18 A stalo se, že nechtěli slova jeho poslouchati; a počaly býti sváry, natolik, že se rozdělili proti sobě a počali se navzájem pobíjeti mečem.

19 A tak skončil sedmdesátý a první rok vlády soudců nad lidem Nefiovým.