Kniha Helamanova

Kapitola 12

Lidé jsou nestálí a pošetilí a rychlí v tom, aby činili zlo – Pán ukázňuje svůj lid – Nicota lidí je porovnána s mocí Boží – V den soudu lidé získají nekonečný život, nebo nekonečné zatracení. Kolem roku 6 př. Kr.

1 A tak můžeme viděti, jak falešné jsou děti lidské, a také, jak vrtkavé je srdce jejich; ano, můžeme viděti, že Pán v nekonečné dobrotivosti své žehná a adává úspěch těm, kteří v něho vkládají svou bdůvěru.

2 Ano, a můžeme viděti, že právě v době, kdy obdařuje svůj lid, ano, v růstu jejich polí, jejich stád a jejich dobytka, a ve zlatě a ve stříbře a ve všelikých drahocenných věcech všeho druhu a způsobu; zachovávaje život jejich a vysvobozuje je z rukou nepřátel jejich; obměkčuje srdce nepřátel jejich, aby jim nevyhlašovali válku; ano, a zkrátka, čině vše pro blaho a štěstí svého lidu; ano, tehdy je ta doba, kdy azatvrzují srdce své a zapomínají na Pána, svého Boha, a bpošlapávají Svatého nohama svýma – ano, a to pro pohodlí své a nesmírně veliký úspěch svůj.

3 A tak vidíme, že pokud Pán aneukázňuje lid svůj mnohými strastmi, ano, pokud jej nenavštěvuje smrtí a hrůzou a hladem a všelikým morem, oni si na něho bnevzpomenou.

4 Ó, jak pošetilé a jak marnivé a jak zlé a ďábelské a jak arychlé v tom, aby činily nepravosti, a jak pomalé v tom, aby činily dobro, jsou děti lidské; ano, jak rychlé v tom, aby naslouchaly slovům toho zlého a aby ulpívaly bsrdcem svým na marných věcech světa!

5 Ano, jak rychlé v tom, aby se povyšovaly v apýše; ano, jak rychlé v tom, aby se vychloubaly a činily všeliké druhy toho, co je nepravost; a jak pomalé jsou v tom, aby se rozpomínaly na Pána, svého Boha, a naklonily ucho radám jeho, ano, jak pomalé v tom, aby bkráčely po stezkách moudrosti!

6 Vizte, nepřejí si, aby nad nimi Pán, jejich Bůh, jenž je astvořil, bpanoval a vládl; i přes velikou dobrotivost jeho a milosrdenství jeho vůči nim pokládají rady jeho za nic a nechtějí, aby byl jejich průvodcem.

7 Ó, jak veliká je anicota dětí lidských; ano, vpravdě jsou méně nežli prach země.

8 Neboť vizte, prach země se pohybuje sem a tam a rozpadá se na příkaz našeho velikého a věčného Boha.

9 Ano, vizte, hlasem jeho se vrchy a hory třesou a achvějí.

10 A amocí hlasu jeho se roztříští a srovnají, ano, dokonce jako údolí.

11 Ano, mocí hlasu jeho se acelá země otřásá;

12 Ano, mocí hlasu jeho se základy rozhoupají, až do samého středu.

13 Ano, a jestliže řekne zemi – Pohni se – pohne se.

14 Ano, jestliže řekne azemi – bJdi nazpět, aby cprodloužila den o mnoho hodin – stane se tak;

15 A tak podle slova jeho jde země zpět a člověku se zdá, že slunce se zastavilo; ano, a vizte, je tomu tak; neboť zajisté to, co se pohybuje, je země, a nikoli slunce.

16 A vizte také, jestliže řekne avodám veliké hloubky – bVyschněte – stane se tak.

17 Vizte, jestliže řekne této hoře – Pozvedni se a apřejdi a padni na ono město, aby bylo pohřbeno – vizte, stane se tak.

18 A vizte, jestliže člověk aukryje v zemi poklad a Pán řekne – Budiž bproklet pro nepravost toho, který jej ukryl – vizte, bude proklet.

19 A jestliže Pán řekne – Budiž proklet, aby tě od této doby nadále a na věky nikdo nenalezl – vizte, nikdo ho od této doby nadále a na věky nezíská.

20 A vizte, jestliže Pán řekne člověku – Pro nepravosti své budiž proklet na věky – stane se tak.

21 A jestliže Pán řekne – Pro nepravosti své budiž odříznut z přítomnosti mé – on způsobí, aby tomu tak bylo.

22 A běda tomu, komu to řekne, neboť tak se stane tomu, kdo bude činiti nepravost, a nemůže býti spasen; tudíž, proto, aby lidé mohli býti spaseni, bylo oznamováno pokání.

23 Tudíž, požehnaní jsou ti, kteří budou činiti pokání a budou poslouchati hlas Pána, svého Boha; neboť to jsou ti, kteří budou aspaseni.

24 A kéž Bůh ve veliké plnosti své dá, aby lidé mohli býti přivedeni ku pokání a k dobrým skutkům, aby mohli býti znovuzřízeni k milosti za amilost, podle skutků svých.

25 A já bych si přál, aby mohli býti spaseni všichni lidé. Ale dočítáme se, že v onen veliký a poslední den budou někteří, kteří budou vyvrženi, ano, kteří budou zavrženi z přítomnosti Páně;

26 Ano, kteří budou vydáni stavu nekonečné bídy, naplňujíce slova, jež praví: Ti, kteří činili dobro, budou míti avěčný život; a ti, kteří činili zlo, budou míti věčné bzatracení. A tak tomu jest. Amen.