Kniha Helamanova

Kapitola 14

Samuel předpovídá světlo během noci a novou hvězdu při Kristově narození – Kristus vykupuje lid z časné i duchovní smrti – Znameními jeho smrti jsou tři dny temnoty, pukání skal a veliká pozdvižení přírody. Kolem roku 6 př. Kr.

1 A nyní, stalo se, že aSamuel, Lamanita, prorokoval mnohem více věcí, jež nemohou býti vypsány.

2 A vizte, pravil jim: Vizte, dávám vám znamení; neboť přejde ještě pět let a vizte, pak přijde Syn Boží, aby vykoupil všechny ty, kteří budou věřiti ve jméno jeho.

3 A vizte, toto vám dám jako aznamení doby příchodu jeho; neboť vizte, na nebi budou veliká světla, natolik, že oné noci před příchodem jeho nebude žádná tma, natolik, že člověku bude připadati, jako by byl den.

4 Tudíž bude jeden den a noc a den, jako by to byl jediný den a nebylo by žádné noci; a to bude pro vás znamením; neboť budete věděti o východu slunce a také o jeho západu; tudíž budou s jistotou věděti, že to jsou dva dny a noc; nicméně této noci se nesetmí; a to bude onu noc před ajeho narozením.

5 A vizte, povstane nová ahvězda, taková, jakou jste nikdy nespatřili; a to také bude pro vás znamením.

6 A vizte, to není vše, na nebi bude mnoho znamení a divů.

7 A stane se, že vy všichni užasnete a budete se podivovati natolik, že apadnete k zemi.

8 A stane se, že kdokoli bude avěřiti v Syna Božího, bude míti věčný život.

9 A vizte, takto mi Pán přikázal, prostřednictvím anděla svého, abych k vám přišel a pověděl vám tuto věc; ano, přikázal, abych vám prorokoval tyto věci; ano, pravil mi: Volej k tomuto lidu, čiňte pokání a připravujte cestu Páně.

10 A nyní, protože jsem Lamanita a promlouval jsem k vám slova, jež mi Pán přikázal, a protože jsou tvrdá vůči vám, hněváte se na mne a usilujete o to, abyste mne zničili a avyvrhli z prostředku svého.

11 A uslyšíte slova má, neboť s tímto záměrem jsem vystoupil na zdi tohoto města, abyste mohli slyšeti a zvěděti o soudech Božích, jež vás čekají pro nepravosti vaše, a také abyste mohli zvěděti podmínky pokání;

12 A také abyste mohli zvěděti o příchodu Ježíše Krista, Syna Božího, aOtce nebe a země, Stvořitele všech věcí od počátku; a abyste mohli zvěděti o znameních příchodu jeho proto, abyste mohli uvěřiti ve jméno jeho.

13 A jestliže auvěříte ve jméno jeho, budete činiti pokání ze všech hříchů svých, abyste tak mohli míti jejich odpuštění skrze bzásluhy jeho.

14 A vizte opět, další znamení vám dávám, ano, znamení smrti jeho.

15 Neboť vizte, dozajista musí zemříti, aby mohlo přijíti aspasení; ano, a jemu přísluší a je nezbytné, aby zemřel, aby uskutečnil bvzkříšení mrtvých, aby tak lidé mohli býti přivedeni do přítomnosti Páně.

16 Ano, vizte, tato smrt uskutečňuje vzkříšení a avykupuje veškeré lidstvo z první smrti – oné duchovní smrti; neboť veškeré lidstvo, jsouc bpádem Adamovým codříznuto z přítomnosti Páně, je považováno za dmrtvé, jak ve věcech časných, tak ve věcech duchovních.

17 Ale vizte, vzkříšení Krista avykupuje lidstvo, ano, dokonce veškeré lidstvo, a přivádí je zpět do přítomnosti Páně.

18 Ano, a naplňuje podmínky pokání, takže kdokoli činí pokání, ten není poražen a uvržen do ohně; ale kdokoli pokání nečiní, je poražen a uvržen do ohně; a přichází na ně opět duchovní smrt, ano, druhá smrt, neboť jsou opět odříznuti co do věcí týkajících se spravedlivosti.

19 Tudíž čiňte pokání, čiňte pokání, abyste, znajíce tyto věci a nečiníce je, nestrpěli, že dojdete odsouzení a budete přivedeni k této druhé smrti.

20 Ale vizte, jak jsem vám pravil o dalším aznamení, znamení smrti jeho, vizte, v onen den, kdy vytrpí smrt, bude slunce bzatemněno a odmítne vydati vám světlo své; a taktéž měsíc a hvězdy; a na tváři této země nebude žádné světlo, dokonce od doby, kdy vytrpí smrt, po dobu ctří dnů, až do doby, kdy opět vstane z mrtvých.

21 Ano, v době, kdy vydá ducha, bude ahřmění a blýskání a země se bude třásti a chvěti po dobu mnoha hodin; a skály, jež jsou na tváři této země, jež jsou jak nad zemí, tak dole, které, jak v této době víte, jsou pevné, neboli větší část z nich je jednou pevnou hmotou, se brozpadnou;

22 Ano, rozpuknou se vedví a již napořád se budou anacházeti po tváři celé země jako rozsedliny a jako trhliny a jako úlomky, ano, jak nad zemí, tak dole.

23 A vizte, budou veliké bouře a mnohé hory budou sníženy jako údolí a bude mnoho míst, která se nyní nazývají údolími a z kterých se stanou hory, jejichž výška bude veliká.

24 A mnohé silnice budou rozpukané a mnohá aměsta budou zpustošena.

25 A mnohé ahroby se otevřou a vydají mnoho mrtvých svých; a mnoho svatých se ukáže mnohým.

26 A vizte, takto ke mně aanděl promlouval; neboť mi pravil, že bude hřmění a blýskání po dobu mnoha hodin.

27 A pravil mi, že zatímco budou přetrvávati hromy a blesky a bouře, stanou se tyto věci, a že atma pokryje tvář celé země po dobu tří dnů.

28 A anděl mi pravil, že mnozí uvidí větší věci nežli tyto proto, aby mohli uvěřiti, že atato znamení a tyto divy nastanou po celé tváři této země proto, aby mezi dětmi lidskými nebylo žádné příčiny k nevíře –

29 A to proto, aby každý, kdo bude věřiti, mohl býti spasen, a aby na každého, kdo nebude věřiti, mohl přijíti spravedlivý asoud; a také, jsou-li odsouzeni, přivádějí na sebe své vlastní odsouzení.

30 A nyní, pamatujte, pamatujte, bratří moji, že každý, kdo zahyne, kvůli sobě zahyne; a každý, kdo činí nepravost, činí ji sám sobě; neboť vizte, jste asvobodni; je vám dovoleno, abyste jednali sami za sebe; neboť vizte, Bůh vám dal bpoznání a učinil vás svobodnými.

31 Dal vám, abyste mohli arozeznávati dobro od zla, a dal vám, abyste mohli bzvoliti život, nebo smrt; a můžete konati dobro a býti cznovuzřízeni k tomu, co je dobré, neboli to, co je dobré, se vám navrátí; anebo můžete činiti zlo a navrátí se vám to, co je zlé.