Hélamán könyve

15. Fejezet

Az Úr megfenyítette a nefitákat, mert szerette őket – A megtért lámániták szilárdak és állhatatosak a hitben – Az Úr az utolsó napokban irgalmas lesz a lámánitákhoz. Mintegy Kr.e. 6.

1 És most, szeretett testvéreim, íme, kijelentem nektek, hogy ha nem tartotok bűnbánatot, akkor házaitok apusztán hagyatnak néktek.

2 Igen, ha nem tartotok bűnbánatot, akkor nagy oka lesz gyászolni asszonyaitoknak azon a napon, amikor szoptatnak; mert menekülni próbáltok majd, és nem lesz menedéket adó hely; igen, és jaj azoknak, akik agyermeket várnak, mert nehéz lesz terhük és nem tudnak elmenekülni; letapossák hát őket, és otthagyják, hogy elpusztuljanak.

3 Igen, jaj ennek a népnek, amelyet Nefi népének hívnak, ha nem tartanak bűnbánatot, amikor mindezeket a jeleket és csodákat meglátják, melyeket megmutatnak nekik; mert íme, az Úr választott népe voltak; igen, ő szerette Nefi népét, és meg is fenyítette őket; igen, gonoszságuk napjaiban amegfenyítette őket, mert szereti őket.

4 De íme, testvéreim, a lámánitákat gyűlölte, mivel szüntelenül gonoszak voltak a cselekedeteik, és ez atyáik ahagyományainak gonoszsága miatt volt. De íme, a nefiták prédikálása folytán jutott el hozzájuk a szabadulás; és evégre bhosszabbította meg napjaikat az Úr.

5 És szeretném, ha észrevennétek, hogy a anagyobb részük a kötelessége útján jár, és körültekintően jár Isten előtt, és azon vannak, hogy Mózes törvénye szerint betartsák a parancsolatait, és rendelkezéseit és ítéleteit.

6 Igen, azt mondom nektek, hogy legnagyobb részük ezt teszi, és fáradhatatlan szorgalommal törekednek arra, hogy testvéreik maradékát elvezessék az igazság ismeretéhez; sokan vannak tehát, akik naponta növelik a számukat.

7 És íme, ti magatok is tudjátok, hiszen tanúi voltatok, hogy akit elvezettek közülük az igazság ismeretéhez, és ahhoz, hogy tudjanak atyáik gonosz és utálatos hagyományairól, azok eljutottak oda, hogy higgyenek a szent írásokban, igen, a szent próféták próféciáiban, melyek le vannak írva, és amelyek elvezetik őket az Úrba vetett hithez, valamint a bűnbánathoz, mely hit és bűnbánat aszívbéli változást eredményez bennük –

8 Aki tehát eljutott ide, arról magatok is tudjátok, hogy aszilárd és állhatatos a hitben, és abban a dologban, mely által szabaddá lett.

9 És azt is tudjátok, hogy aeltemették harci fegyvereiket, és félnek elővenni azokat, nehogy esetleg bűnt kövessenek el; igen, láthatjátok, hogy félnek bűnt elkövetni – mert íme, inkább hagynák, hogy letapossák és megöljék őket az ellenségeik, és nem emelik fel ellenük a kardjukat, és ez Krisztusba vetett hitük miatt van.

10 És most, állhatatosságuk miatt akkor, amikor hisznek abban a dologban, amiben igenis hisznek, szilárd mivoltuk miatt akkor, amikor már felvilágosították őket, íme, az Úr gonoszságuk ellenére meg fogja áldani őket, és meghosszabbítja a napjaikat –

11 Igen, még ha hitetlenségbe süllyednek is, az Úr ameghosszabbítja napjaikat, míg el nem jön az ideje annak, melyről atyáink szóltak, és bZénós próféta is, valamint sok más próféta, hogy ismét cvisszaállítják testvéreinket, a lámánitákat, az igazság ismeretéhez –

12 Igen, azt mondom nektek, hogy az utolsó időkben az Úr aígéretei ki lesznek nyújtva testvéreink, a lámániták felé; és az őket érő sok megpróbáltatás ellenére, és annak ellenére, hogy bide s tova űzik őket a föld színén, és vadásznak rájuk, és lesújtanak rájuk és szétszórják őket más földekre, és nem lesz számukra menedéket adó hely, az Úr cirgalmas lesz hozzájuk.

13 És ez azon prófécia szerint való, hogy ismét ael fognak jutni az igaz ismerethez, mely Megváltójuk, valamint nagyszerű és igaz bpásztoruk ismerete, és az ő nyájához számláltatnak.

14 Azt mondom tehát nektek, hogy ajobb lesz nekik, mint nektek akkor, ha nem tartotok bűnbánatot.

15 Mert íme, aha megmutatták volna nekik azokat a hatalmas műveket, melyeket nektek megmutattak, igen, azoknak, akik atyáik hagyományai miatt süllyedtek hitetlenségbe, akkor magatok is láthatjátok, hogy nem süllyedtek volna többé hitetlenségbe.

16 Azt mondja tehát az Úr: Nem fogom őket teljesen elpusztítani, hanem ismét visszahozatom őket hozzám, amikor bölcsességem jónak látja, mondja az Úr.

17 És most íme, azt mondja az Úr a nefita néppel kapcsolatban: Ha nem tartanak bűnbánatot, és nincsenek azon, hogy az akaratomat cselekedjék, akkor teljesen aelpusztítom őket, mondja az Úr, hitetlenségük miatt, azon sok, hatalmas mű ellenére, melyeket közöttük vittem véghez; és ahogy él az Úr, olyan biztosan így lesznek ezek a dolgok, mondja az Úr.