Kapitola 15

Pán ukázňuje Nefity, protože je miluje–Obrácení Lamanité jsou pevní a stálí ve víře–Pán bude k Lamanitům v posledních dnech milosrdný. Kolem roku 6 př. Kr.

  A nyní, milovaní bratří moji, vizte, oznamuji vám, že pokud nebudete činiti pokání, vaše domy vám budou zanechány zpustošené.

  Ano, pokud nebudete činiti pokání, vaše ženy budou míti velikou příčinu k tomu, aby truchlily v den, kdy budou kojiti; neboť se pokusíte uprchnouti, a nebude žádného místa pro úkryt; ano, a běda těm, které budou těhotné, neboť budou těžké a nebudou moci prchati; tudíž budou ušlapány a budou opuštěny, takže zahynou.

  Ano, běda tomuto lidu, který se nazývá lidem Nefiovým, pokud nebude činiti pokání, až uvidí všechna tato znamení a divy, které mu budou ukázány; neboť vizte, byl to vyvolený lid Páně; ano, on lid Nefiův miloval a také jej ukázňoval; ano, ve dnech nepravostí jeho ukázňoval jej, protože jej miluje.

  Ale vizte, bratří moji, Lamanity nenáviděl, protože skutky jejich byly neustále zlé, a to pro nepravost tradic otců jejich. Ale vizte, skrze kázání Nefitů k nim přišlo spasení; a s tímto záměrem Pán prodloužil dny jejich.

  A chtěl bych, abyste viděli, že větší část z nich je na cestě povinnosti své a kráčí před Bohem v obezřetnosti a hledí zachovávati přikázání jeho a ustanovení jeho a soudy jeho podle zákona Mojžíšova.

  Ano, pravím vám, že větší část z nich toto činí a s neúnavnou pílí usiluje o to, aby mohli přivésti zbytek bratří svých k poznání pravdy; tudíž jsou mnozí, kteří se denně k počtu jejich přidávají.

  A vizte, vy sami víte, neboť jste to dosvědčili, že všichni ti, kteří jsou přivedeni k poznání pravdy a k tomu, aby znali zlovolné a ohavné tradice svých otců, a jsou vedeni k tomu, aby věřili svatým písmům, ano, proroctvím svatých proroků, jež jsou napsána, což je vede k víře v Pána a ku pokání, kterážto víra a pokání jim přinášejí proměnu srdce –

  Tudíž, všichni, kteří tohoto došli, vy sami to víte, jsou pevní a stálí ve víře a v těch věcech, jimiž byli osvobozeni.

  A vy také víte, že pohřbili své válečné zbraně a bojí se jich chopiti, aby snad nějakým způsobem nezhřešili; ano, můžete viděti, že se bojí hřešiti – neboť vizte, strpí, aby byli pošlapáváni a pobíjeni nepřáteli svými a nepozvednou proti nim meče své, a to pro víru svou v Krista.

  10 A nyní, pro stálost jejich poté, co uvěřili v tyto věci, jimž věří, pro pevnost jejich poté, co byli kdysi osvíceni, vizte, Pán jim bude žehnati a prodlouží dny jejich i přes nepravost jejich –

  11 Ano, i kdyby upadali do nevíry, Pán prodlouží dny jejich, dokud nenadejde čas, o němž promlouvali otcové naši, a také prorok Zenos, a mnozí jiní proroci, o opětném znovuzřízení bratří našich Lamanitů k poznání pravdy –

  12 Ano, pravím vám, že v posledních časech se přísliby Páně budou vztahovati na bratří naše Lamanity; a i přes mnohé strasti, jež budou míti, a i přesto, že budou hnáni sem a tam po tváři země a budou honěni a budou biti a rozptylováni do široka, nemajíce žádné místo za úkryt, Pán k nim bude milosrdný.

  13 A to je podle onoho proroctví, že budou opět přivedeni k pravému poznání, což je poznání Vykupitele jejich a velikého a pravého pastýře jejich, a budou počítáni mezi ovce jeho.

  14 Tudíž vám pravím, bude lépe jim nežli vám, pokud nebudete činiti pokání.

  15 Neboť vizte, kdyby jim byla ukázána taková mocná díla, jaká byla ukázána vám, ano, jim, kteří upadali do nevíry pro tradice otců svých, vy sami to můžete viděti, že by nikdy opět do nevíry neupadali.

  16 Tudíž, praví Pán: Nezničím je zcela, ale dám, aby v den moudrosti mé se ke mně opět navrátili, praví Pán.

  17 A nyní vizte, Pán praví o lidu Nefitů: Nebudou-li činiti pokání a hleděti, aby vykonávali vůli moji, zcela je zničím, praví Pán, pro nevíru jejich i přes mnohá mocná díla, jež jsem mezi nimi učinil; a tak jistě, jakože žije Pán, se tyto věci stanou, praví Pán.