Kniha Helamanova

Kapitola 2

Helaman, syn Helamanův, se stává hlavním soudcem – Gadianton vede tlupu Kiškumenovu – Helamanův služebník zabíjí Kiškumena a Gadiantonova tlupa prchá do pustiny. Kolem roku 50–49 př. Kr.

1 A stalo se ve čtyřicátém a druhém roce vlády soudců, že poté, co Moronia opět zjednal mír mezi Nefity a Lamanity, vizte, nebylo nikoho, kdo by usedl na soudcovskou stolici; tudíž mezi lidem počal býti opět svár ohledně toho, kdo má usednouti na soudcovskou stolici.

2 A stalo se, že Helaman, který byl synem Helamanovým, byl hlasem lidu určen, aby usedl na soudcovskou stolici.

3 Ale vizte, aKiškumen, který zavraždil Pahorana, ve skrytu čekal na to, aby zničil i Helamana; a byl podporován svou tlupou, která vstoupila do smlouvy, že se o jeho zlovolnosti nikdo nedozví.

4 Neboť byl jistý aGadianton, který byl nesmírně dovedný v mnoha slovech, a také ve svém řemesle, prováděti tajné dílo vraždění a loupení; tudíž se stal vůdcem tlupy Kiškumenovy.

5 Tudíž se jim vlichotil, a také Kiškumenovi, že dosadí-li ho na soudcovskou stolici, dá, aby ti, kteří náležejí k jeho tlupě, byli mezi lidem dosazeni na místa moci a pravomoci; tudíž Kiškumen usiloval o to, aby zničil Helamana.

6 A stalo se, že když vyšel k soudcovské stolici, aby zničil Helamana, vizte, jeden ze služebníků Helamanových, byv venku v noci a získav v přestrojení znalost o oněch plánech, jež tato tlupa učinila, aby zničila Helamana –

7 A stalo se, že se setkal s Kiškumenem a dal mu znamení; tudíž Kiškumen mu oznámil záměr svého přání žádaje ho, aby ho zavedl k soudcovské stolici, aby mohl zavražditi Helamana.

8 A když služebník Helamanův seznal vše v srdci Kiškumenově, a že jeho záměrem je vražditi, a také že záměrem všech těch, kteří náležejí k jeho tlupě, je vražditi a loupiti a získati moc (a toto byl jejich atajný plán a jejich spolčení), služebník Helamanův pravil Kiškumenovi: Pojďme k soudcovské stolici.

9 Nyní, to potěšilo Kiškumena nesmírně, neboť se domníval, že dosáhne svého záměru; ale vizte, služebník Helamanův, když se blížili k soudcovské stolici, bodl Kiškumena až do srdce, takže ten padl bez hlesu mrtev. A běžel a pověděl Helamanovi všechny věci, které viděl a slyšel a učinil.

10 A stalo se, že Helaman vyslal lidi, aby tuto tlupu lupičů a tajných vražedníků zajali, aby mohli býti podle zákona popraveni.

11 Ale vizte, když Gadianton zjistil, že se Kiškumen nevrací, zalekl se, že by mohl býti zničen; tudíž dal, aby ho jeho tlupa následovala. A vydali se tajnou cestou na útěk ze země do pustiny; a tak když Helaman vyslal lidi, aby je zajali, nebyli nikde k nalezení.

12 A více o tomto Gadiantonovi bude řečeno později. A tak skončil čtyřicátý a druhý rok vlády soudců nad lidem Nefiovým.

13 A vizte, na konci této knihy uvidíte, že tomuto aGadiantonovi se podařilo přivoditi pád, ano, téměř naprosté zničení lidu Nefiova.

14 Vizte, nemám tím na mysli konec knihy Helamanovy, ale mám na mysli konec knihy Nefiovy, z níž jsem vyňal celou tuto zprávu, kterou jsem napsal.