ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ຮີ​ລາມັນ

ບົດ​ທີ 5

ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ອຸທິດ​ຕົນ​ເພື່ອ​ສິດ​ສອນ—ຊື່​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໃຫ້​ພວກ​ເພິ່ນດຳ​ເນີນ​ຊີວິດ​ຕາມ​ແບບ​ຢ່າງ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ—ພຣະ​ຄຣິດ​ໄຖ່​ຜູ້​ທີ່​ກັບ​ໃຈ—ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ ແລະ ພວກ​ເພິ່ນຖືກ​ຈັບ​ເຂົ້າຄຸກ ແລະ ຖືກ​ລ້ອມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ໄຟ—ເມກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ​ປົກ​ຄຸມ​ຜູ້ຄົນ​ຈຳນວນ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ຄົນ—ແຜ່ນ​ດິນ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ ແລະ ມີ​ສຽງ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ໃຈ—ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ເຫລົ່າ​ທູດ, ແລະ ຝູງ​ຊົນ​ຖືກ​ລ້ອມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ໄຟ. ປະມານ 30 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ໃນ​ປີ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ນີ​ໄຟ​ໄດ້​ມອບ​ບັນລັງ​ຕັດສິນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຊື່ວ່າ ຊີ​ໂຊ​ຣຳ.

2 ເພາະວ່າ​ຜູ້ຄົນ​ເປັນ​ຜູ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ເລືອກ​ເອົາ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ, ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ເລືອກ​ເອົາ​ຄວາມ​ຊົ່ວມີຫລາຍ​ກວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ເລືອກ​ເອົາ​ຄວາມ​ດີ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ກຳລັງ​ສຸກ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ພິນາດ​ແລ້ວ, ເພາະວ່າ​ກົດໝາຍ​ໄດ້​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ.

3 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ; ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ແຂງ​ຄໍ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ ຫລື ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ​ຈະ​ປົກ​ຄອງ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້, ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ພາ​ໄປ​ເຖິງ​ຄວາມ​ພິນາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

4 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ນີ​ໄຟ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຫລາຍ​ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສະລະ​ບັນລັງ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເພື່ອ​ໄປ​ສິດສອນ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕະຫລອດ​ວັນ​ເວລາ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເພິ່ນ, ແລະ ລີ​ໄຮ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ຄື​ກັນ​ຕະຫລອດ​ວັນ​ເວລາ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເພິ່ນ;

5 ເພາະວ່າ​ພວກ​ເພິ່ນຈື່​ຈຳ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ຮີ​ລາມັນບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນທີ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ໄວ້​ກັບ​ພວກ​ເພິ່ນ. ແລະ ນີ້​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ຮີ​ລາມັນ​ຊຶ່ງກ່າວ​ວ່າ:

6 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ປາ​ຖະໜາ​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ຈື່​ຈຳທີ່​ຈະ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ພໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ປະ​ກາດ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ຕໍ່​ຜູ້ຄົນ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງຊື່​ໃຫ້​ລູກ​ຕາມ​ຊື່​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ເຢ​ຣູ​ຊາເລັມ; ແລະ ພໍ່​ເຮັດ​ໄປ​ເພື່ອ​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ຈື່​ຈຳ​ຊື່​ຂອງ​ລູກ; ແລ້ວ​ລູກ​ກໍ​ຈະ​ຈື່​ຈຳ​ພວກ​ເພິ່ນ ແລະ ເວລາ​ລູກ​ຈື່​ຈຳພວກ​ເພິ່ນ ລູກ​ກໍ​ຈະ​ຈື່​ຈຳ​ຜົນງານ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ; ແລະ ເວລາ​ລູກ​ຈື່​ຈຳ​ຜົນງານ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ ລູກ​ຈະ​ຮູ້​ດີ​ວ່າ​ມັນ​ຖືກ​ເວົ້າ​ເຖິງ, ແລະ ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນນັ້ນ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ເສີດ.

7 ດັ່ງນັ້ນ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ເວົ້າ​ເຖິງ ແລະ ຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ຄື​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ເວົ້າ​ເຖິງ ແລະ ຖືກ​ຂຽນ​ເຖິງ.

8 ແລະ ບັດ​ນີ້ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພໍ່​ມີ​ບາງ​ສິ່ງທີ່​ຈະ​ຂໍ​ຈາກ​ລູກ​ຄື ບໍ່​ໃຫ້​ລູກ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ໂອ້​ອວດ, ແຕ່​ໃຫ້​ລູກ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ສະ​ສົມ​ຊັບ​ສົມບັດ​ໄວ້​ໃນ​ສະຫວັນ​ເພື່ອ​ຕົນ​ເອງ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໝົດ​ບໍ່​ເປັນ ແລະ ເປັນ​ຢູ່​ຊົ່ວ​ນິລັນດອນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເພື່ອ​ລູກ​ຈະ​ມີ​ຂອງ​ປະທານ​ອັນ​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ແຫ່ງ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ, ຊຶ່ງພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເຫດຜົນ​ທີ່​ຈະ​ຄິດ​ວ່າ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ມັນ​ມາ​ແລ້ວ.

9 ໂອ້ ຈົ່ງ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້, ຈື່​ຈຳ​ໄວ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງ​ກະສັດ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ທາງ ຫລື ວິທີ​ອື່ນ​ໃດ​ເລີຍ​ທີ່​ມະນຸດ​ຈະ​ລອດ​ໄດ້, ນອກ​ຈາກ​ທາງ​ໂລຫິດ​ທີ່​ຊົດ​ໃຊ້​ແທນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ຜູ້​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ເພື່ອ​ໄຖ່​ໂລກ.

10 ແລະ ຈົ່ງ​ຈື່​ຈຳ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ແອມ​ມິວ​ເລັກ​ນຳ​ອີກ ຊຶ່ງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕໍ່​ຊີ​ເອ​ສຣອມ, ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ອຳ​ໂມນ​ໄນ​ຮາ​ນັ້ນ; ເພາະ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ລາວ​ວ່າ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຢ່າງ​ແນ່​ນອນ ເພື່ອ​ໄຖ່​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແຕ່​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ໄຖ່​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແຕ່​ຈະ​ໄຖ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

11 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ມີ​ອຳນາດ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ພຣະ​ບິດາ​ເພື່ອ​ໄຖ່​ມະນຸດຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຍ້ອນ​ການ​ກັບ​ໃຈ; ດັ່ງນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທູດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ລົງ​ມາ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ການ​ກັບ​ໃຈ, ຊຶ່ງຈະ​ນຳ​ໄປ​ຫາ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ໄຖ່, ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

12 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ຈື່​ໄວ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ຈົ່ງ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ ລູກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ລູກ​ເທິງ​ດານ​ຫີນ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ໄຖ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ຄື ພຣະ​ຄຣິດ, ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ເພື່ອ​ວ່າ​ເມື່ອ​ມານ​ສົ່ງ​ລົມ​ພາຍຸ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ມັນ​ມາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຟ້າ​ແມບ​ເຫລື້ອມ​ກັບ​ລົມ​ບ້າ​ໝູ​ຂອງ​ມັນ​ມາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເມື່ອ​ໝາກ​ເຫັບ​ທັງ​ໝົດ ແລະ ລົມ​ຝົນ​ອັນ​ແຮງ​ກ້າ​ຂອງ​ມັນ​ລົງ​ມາ​ຕີ​ລູກ, ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ອຳນາດ​ອັນ​ໃດ​ເໜືອ​ລູກ​ເລີຍ​ທີ່​ຈະ​ແກ່​ລູກ​ລົງ​ໄປ​ຫາ​ເຫວ​ເລິກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍລະມານ ແລະ ຄວາມ​ຈິບ​ຫາຍ​ອັນ​ບໍ່​ສິ້ນ​ສຸດ, ເພາະ​ດານ​ຫີນ​ບ່ອນ​ທີ່​ລູກ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ມັນ​ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຮາກ​ຖານ​ທີ່​ແໜ້ນ​ໜາ, ເປັນ​ຮາກ​ຖານ​ຊຶ່ງ​ຫາກ​ມະນຸດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ມັນ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕົກ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້.

13 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ນີ້​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຊຶ່ງຮີ​ລາມັນ​ໄດ້​ສັ່ງສອນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເພິ່ນ​ໄດ້​ສິດສອນ​ພວກ​ເພິ່ນຫລາຍ​ເລື່ອງຊຶ່ງບໍ່​ໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້, ແລະ ຫລາຍ​ເລື່ອງ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້.

14 ແລະ ພວກ​ເພິ່ນໄດ້​ຈື່​ຈຳ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເພິ່ນ; ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເພິ່ນຈຶ່ງ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ, ໂດຍ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ສິດສອນ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ທັງ​ໝົດ, ໂດຍ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເມືອງ​ອຸດົມ​ສົມບູນ​ໄປ;

15 ແລະ ຈາກ​ນັ້ນກໍ​ໄປ​ຫາ​ເມືອງ​ກິດ; ແລະ ຈາກ​ເມືອງ​ກິດ​ກໍ​ໄປ​ຫາ​ເມືອງ​ມິວ​ເລັກ.

16 ແລະ ຈາກ​ເມືອງ​ໜຶ່ງ​ກໍ​ໄປ​ຫາ​ອີກ​ເມືອງ​ໜຶ່ງ ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ເພິ່ນໄດ້​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ທາງ​ໃຕ້; ແລະ ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາໄປ​ຫາ​ບັນດາ​ຊາວ​ເລ​ມັນ.

17 ແລະ ເຫດ​ການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ສິດສອນ​ດ້ວຍ​ພະລັງ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ເຖິງ​ຂະ​ໜາດ​ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ທີ່​ແຍກ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຍອມ​ຈຳນົນ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຮັບ​ສາລະພາບ​ບາບ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໄວ້​ກັບ​ການ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ທັນທີ ເພື່ອ​ຈະ​ພະຍາຍາມ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຜິດພາດ​ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ກະທຳ​ໄປ​ນັ້ນ.

18 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ນີ​ໄຟ​ກັບ​ລີ​ໄຮ​ໄດ້​ສິດສອນ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ດ້ວຍ​ພະລັງ ແລະ ອຳນາດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ, ເພາະວ່າ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ອຳນາດ ແລະ ສິດອຳນາດ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ກ່າວ, ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຮັບສິ່ງທີ່​ພວກ​ເພິ່ນຄວນ​ກ່າວນຳ​ອີກ—

19 ດັ່ງນັ້ນ ມັນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ແປກ​ໃຈ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຕໍ່​ຊາວ​ເລ​ມັນ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້ພວກ​ເຂົາ​ສຳນຶກ​ໄດ້, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຈຳນວນ​ແປດ​ພັນ​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ ແລະ ແຜ່ນດິນ​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ນັ້ນຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໄວ້​ກັບ​ການ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ໄດ້​ສຳນຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

20 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ໄດ້​ອອກ​ບ່ອນ​ນັ້ນ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ນີ​ໄຟ.

21 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ພວກ​ເພິ່ນຖືກ​ກອງທັບ​ຂອງ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຈັບ​ໄປ ແລະ ເອົາ​ເຂົ້າຄຸກ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເປັນ​ຄຸກ​ບ່ອນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບທີ່​ອຳ​ໂມນ ແລະ ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຖືກ​ຂ້າ​ໃຊ້​ຂອງ​ລິ​ມ​ໄຮ​ເອົາ​ໄປ​ກັກ​ຂັງ.

22 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ຖືກ​ຈັບ​ເຂົ້າ​ຄຸກ​ໄດ້​ຫລາຍ​ມື້​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຄຸກ​ເພື່ອ​ຈະ​ເອົາ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄປ​ຂ້າ​ຖິ້ມ​ເສຍ.

23 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ໄດ້​ຖືກ​ອ້ອມ​ໄວ້​ຄື​ກັບ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ໄຟ, ເຖິງ​ຂະ​ໜາດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກ້າ​ແຕະ​ຕ້ອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ເລີຍ ເພາະ​ຢ້ານ​ວ່າ​ໄຟ​ຈະ​ໄໝ້​ພວກ​ເຂົາ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້​ເລີຍ; ແລະ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ພວກ​ເພິ່ນ​ຢືນ​ຢູ່​ທ່າມກາງ​ກອງ​ໄຟ ແລະ ໄຟ​ບໍ່​ໄດ້​ໄໝ້​ພວກ​ເພິ່ນ.

24 ແລະ ເວລາ​ພວກ​ເພິ່ນເຫັນ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ຖືກ​ລ້ອມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ເລົາ​ໄຟ, ແລະ ເຫັນ​ວ່າ​ໄຟ​ບໍ່​ໄດ້​ໄໝ້​ຕົນ, ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນຈຶ່ງ​ມີ​ກຳລັງຂຶ້ນ.

25 ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເພິ່ນ​ເຫັນ​ວ່າ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ບໍ່​ກ້າ​ແຕະ​ຕ້ອງ​ພວກ​ເພິ່ນ; ທັງ​ບໍ່​ກ້າ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ພວກ​ເພິ່ນ, ແຕ່​ວ່າ​ຢືນ​ຢູ່​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເກີດ​ເປັນ​ຄົນ​ໄບ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ແປກ​ປະ​ຫລາດ​ໃຈ.

26 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ໄດ້​ຢືນ​ຂຶ້ນ ແລະ ເລີ່ມ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ບໍ່​ຕ້ອງ​ຢ້ານ, ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ສະ​ແດງ​ສິ່ງ​ອັດສະຈັນ​ໃຈ​ນີ້​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ເຫັນ, ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າພວກ​ທ່ານຈະ​ຂ້າ​ພວກ​ເຮົາບໍ່​ໄດ້.

27 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເວລາ​ພວກ​ເພິ່ນ​ກ່າວ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ແລ້ວ, ແຜ່ນດິນ​ກໍ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຢ່າງ​ໜັກ, ແລະ ກຳ​ແພງຄຸກກໍ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັບວ່າມັນ​ກຳລັງ​ຈະ​ພັງ​ລົງ​ສູ່​ພື້ນ​ດິນ; ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ພັງ​ລົງ. ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຊາວ​ເລ​ມັນ ແລະ ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຜູ້​ທີ່​ແຍກ​ອອກ​ໄປ​ນັ້ນ.

28 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖືກ​ປົກ​ຄຸມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ເມກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ, ແລະ ຄວາມຢ້ານ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍໄດ້​ເກີດ​ກັບພວກ​ເຂົາ.

29 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ມີ​ສຽງ​ດັງ​ຂຶ້ນຄ້າຍຄື​ກັບ​ວ່າ ສຽງ​ນັ້ນຢູ່​ເທິງ​ເມກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ເຈົ້າຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ຢ່າ​ພະຍາຍາມ​ທຳລາຍ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ສົ່ງ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຈົ້າເພື່ອ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ.

30 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເວລາ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ນີ້, ແລະ ເຫັນ​ວ່າບໍ່​ແມ່ນ​ສຽງ​ຟ້າຮ້ອງ, ທັງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສຽງ​ກຶກ​ກ້ອງ, ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ສຽງ​ອ່ອນ​ຫວານ​ຂອງ​ຄວາມ​ນິ້ມ​ນວນ​ຢ່າງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ, ຄ້າຍຄື​ກັບ​ວ່າ​ເປັນ​ສຽງ​ຊື່ມ​ໃສ່​ຫູ, ແລະ ມັນ​ໄດ້​ສຽບ​ແທງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຈິດ​ວິນ​ຍານທຸກ​ດວງ—

31 ແລະ ທັງໆ​ທີ່​ສຽງ​ນັ້ນນິ້ມ​ນວນ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ແຜ່ນດິນ​ຍັງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ, ແລະ ກຳ​ແພງ​ຄຸກ​ກໍ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ອີກ, ຄ້າຍ​ກັບ​ວ່າມັນ​ກຳລັງ​ຈະ​ເພພັງ​ລົງ​ສູ່​ພື້ນ​ດິນ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ເມກ​ຊຶ່ງປົກ​ຄຸມ​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ນັ້ນກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ລ່ອງ​ລອຍ​ອອກ​ໄປ​ເລີຍ—

32 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ມີ​ສຽງ​ດັງ​ຂຶ້ນອີກ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ເຈົ້າຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ, ເພາະ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ; ແລະ ຢ່າ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ທຳລາຍ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ; ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ແຜ່ນດິນ ແລະ ກຳ​ແພງ​ຄຸກ​ໄດ້​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນອີກ.

33 ແລະ ສຽງ​ດັງ​ມາ​ອີກ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສາມ, ແລະ ໄດ້​ເວົ້າຂໍ້ຄວາມ​ອັນ​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ໃຈ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ ຊຶ່ງມະນຸດ​ບໍ່​ສາ​ມາ​ດກ່າວ, ແລະ ກຳ​ແພງ​ໄດ້​ສັ່ນ​ອີກ, ແລະ ແຜ່ນດິນ​ໄດ້​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຄ້າຍຄື​ກັບ​ວ່າມັນ​ກຳລັງ​ຈະ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ກັນ.

34 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຊາວ​ເລ​ມັນ​ປົບ​ໜີ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ຍ້ອນ​ວ່າ​ເມກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ​ນັ້ນ​ໄດ້​ປົກ​ຄຸມ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄປ​ມາ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ ເພາະຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ເກີດ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ.

35 ບັດ​ນີ້ມີ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ໂດຍ​ກຳເນີດ, ຊຶ່ງ​ແຕ່​ກ່ອນ​ເຄີຍ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແຕ່​ໄດ້​ແຍກ​ອອກ​ໄປ​ຈາກພວກ​ເຂົາ.

36 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ລາວ​ໄດ້​ຫັນ​ຕົວ​ໄປ, ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລາວ​ໄດ້​ເຫັນ​ໜ້າ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ ຜ່ານ​ຄວາມ​ມືດ​ຂອງ​ເມກ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ໄດ້​ຮຸ່ງ​ເຫລື້ອມ​ທີ່​ສຸດ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຫລົ່າ​ທູດ. ແລະ ລາວ​ໄດ້​ເຫັນ​ພວກ​ເພິ່ນຫລຽວ​ໜ້າ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ຟ້າ; ແລະ ພວກ​ເພິ່ນຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ທາງ​ທີ່​ກຳລັງ​ເວົ້າ ຫລື ກຳລັງ​ເປັ່ງສຽງ​ກັບ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງຊຶ່ງ​ພວກ​ເພິ່ນຫລຽວ​ເຫັນ.

37 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ບອກ​ຝູງ​ຊົນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຫລຽວ​ມາ​ເບິ່ງ. ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ໄດ້​ມີ​ພະລັງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຫລົ່ານັ້ນສາມາດ​ຫລຽວ​ມາ​ເບິ່ງ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ໜ້າ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ.

38 ແລະ ຜູ້ຄົນ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເລື່ອງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ, ແລະ ຄົນ​ທັງ​ສອງ​ນັ້ນກຳລັງ​ສົນທະນາ​ກັບ​ຜູ້​ໃດ​ຢູ່?

39 ບັດ​ນີ້ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນມີ​ຊື່ວ່າ ອາ​ມີ​ນາ​ດາບ. ແລະ ອາ​ມີ​ນາ​ດາບ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ຜູ້ຄົນ​ວ່າ: ພວກ​ເພິ່ນກຳລັງ​ສົນທະນາ​ກັບ​ເຫລົ່າ​ທູດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

40 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໄດ້​ຖາມ​ລາວ​ວ່າ: ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ, ເພື່ອ​ຈະ​ໃຫ້​ເມກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ​ໜີ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ?

41 ແລະ ອາ​ມີ​ນາ​ດາບ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: ພວກ​ທ່ານຕ້ອງ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ຮ້ອງ​ຂໍ​ຕໍ່​ສຽງ​ນັ້ນ ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຜູ້​ຊຶ່ງ​ແອວ​ມາ, ແລະ ແອມ​ມິວ​ເລັກ, ແລະ ຊີ​ເອ​ສຣອມ​ໄດ້​ສິດສອນ​ພວກ​ທ່ານ​ໄວ້; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ນີ້, ເມກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ​ຈະ​ເລື່ອນ​ໄປ​ຈາກ​ພວກ​ທ່ານ.

42 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຕໍ່​ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຜ່ນດິນ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຈົນ​ວ່າ​ເມກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ​ໄດ້​ກະຈາຍ​ໄປ.

43 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເວລາ​ພວກ​ເຂົາ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ, ແລະ ເຫັນ​ວ່າ​ເມກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ​ນັ້ນ​ໄດ້​ກະຈາຍ​ໄປ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ປິດ​ບັງ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ວ່າຕົນ​ເອງ​ຖືກ​ລ້ອມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ເລົາ​ໄຟ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວທຸກ​ຄົນ.

44 ແລະ ນີ​ໄຟ​ກັບ​ລີ​ໄຮ​ໄດ້​ຢືນ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າມກາງ​ພວກ​ເຂົາ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ປິດ​ອ້ອມ​ຮອບ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄ້າຍຄື​ກັບ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ທ່າມກາງ​ແປວ​ໄຟ, ແຕ່​ມັນບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ເລີຍ, ທັງ​ບໍ່​ໄດ້ ໄໝ້​ລາມ​ໄປ​ຫາ​ກຳ​ແພງ​ຄຸກ​ເລີຍ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຸກ ຈົນ​ບໍ່​ອາດ​ຈະ​ພັນ​ລະນາ​ໄດ້ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ລັດສະໝີ​ພາບ.

45 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ຟ້າ​ສະຫວັນ, ແລະ ໄດ້​ເຂົ້າໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຄື​ກັບເຕັມ​ປ່ຽມດ້ວຍ​ໄຟ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ສາມາດເວົ້າຂໍ້ຄວາມ​ອັນ​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ອອກ​ມາ.

46 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ມີ​ສຽງ​ດັງ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ເປັນ​ສຽງ​ທີ່​ອ່ອນ​ຫວານ, ຄ້າຍຄື​ກັບ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ສຽງ​ຊື່​ມ​ໃສ່​ຫູ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ:

47 ສັນຕິສຸກ, ສັນຕິສຸກ​ຈົ່ງ​ມີ​ແກ່​ເຈົ້າ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ສັດທາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຜູ້​ທີ່​ເຮົາ​ຮັກ​ຫລາຍ​ທີ່ສຸດ, ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການວາງ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ໂລກ.

48 ແລະ ບັດ​ນີ້, ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຫລຽວ​ເບິ່ງ ຄ້າຍຄື​ກັບ​ວ່າ​ສຽງ​ນັ້ນ​ມາ​ຈາກ​ໃສ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ທ້ອງຟ້າ​ເປີດ​ອອກ; ແລະ ເຫລົ່າທູດ​ໄດ້​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະຫວັນ ແລະ ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ.

49 ແລະ ມັນ​ມີ​ຢູ່​ປະມານ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ ແລະ ໄດ້​ຍິນ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ ແລະ ບໍ່​ໃຫ້​ແປກ​ໃຈ, ທັງ​ບໍ່​ໃຫ້​ສົງ​ໃສ.

50 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ, ແລະ ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ຜູ້ຄົນ, ປະກາດ​ເລື່ອງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ ແລະ ໄດ້​ເຫັນ​ມາ​ຕໍ່​ຜູ້ຄົນ​ທົ່ວ​ທຸກ​ພາກ​ໂດຍ​ຮອບ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ຍອມຮັບ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ຍ້ອນ​ວ່າ​ຫລັກ​ຖານ ແລະ ຄວາມ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບມາ.

51 ແລະ ຫລາຍ​ຕໍ່​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ສຳນຶກ​ຕົວກໍ​ໄດ້​ວາງ​ອາວຸດ​ແຫ່ງ​ສົງຄາມ​ຂອງ​ຕົນ, ແລະ ປະຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ບັນພະ​ບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

52 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສົ່ງ​ແຜ່ນດິນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ມາ​ນັ້ນ​ຄືນ​ໃຫ້​ຊາວ​ນີ​ໄຟ.