Kniha Helamanova

Kapitola 6

Spravedliví Lamanité káží zlovolným Nefitům – Oběma národům se po dobu míru a hojnosti daří – Lucifer, původce hříchu, podněcuje srdce zlovolných a Gadiantonovy lupiče k vraždění a k zlovolnosti – Lupiči přebírají nefitskou vládu. Kolem roku 29–23 př. Kr.

1 A stalo se, že když šedesátý a druhý rok vlády soudců skončil, všechny tyto věci se již staly a Lamanité se stali, z větší části, spravedlivým lidem natolik, že jejich aspravedlivost převyšovala, pro jejich pevnost a stálost ve víře, spravedlivost Nefitů.

2 Neboť vizte, bylo mnoho Nefitů, kteří se stali azatvrzelými a nekajícnými a hrubě zlovolnými, natolik, že odmítali slovo Boží a veškeré kázání a prorokování, jež mezi ně přišlo.

3 Nicméně lid církve měl velikou radost z obrácení Lamanitů, ano, z církve Boží, jež mezi nimi byla založena. A apřátelili se jedni s druhými a radovali se jedni s druhými a měli velikou radost.

4 A stalo se, že mnozí Lamanité sešli do země Zarahemla a oznamovali lidu Nefitů způsob svého aobrácení a povzbuzovali je k víře a ku pokání.

5 Ano, a mnozí kázali s nesmírně velikou mocí a pravomocí tak, že přivedli mnohé z nich do hlubin pokory, aby byli pokornými následovníky Božími a Beránkovými.

6 A stalo se, že mnozí Lamanité šli do země severní; a také Nefi a Lehi šli do azemě severní, aby kázali lidu. A tak skončil šedesátý a třetí rok.

7 A vizte, v celé zemi byl mír, natolik, že Nefité chodili, do kterékoli části země chtěli, ať mezi Nefity nebo Lamanity.

8 A stalo se, že i Lamanité chodili, kamkoli chtěli, ať to bylo mezi Lamanity nebo mezi Nefity; a tak měli jeden s druhým volný styk, aby kupovali a prodávali a dosahovali zisku podle svého přání.

9 A stalo se, že nesmírně zbohatli, jak Lamanité, tak Nefité; a měli nesmírnou hojnost zlata a stříbra a všemožných drahých kovů, jak v zemi na jihu, tak v zemi na severu.

10 Nyní, země na jihu se nazývala Lehi a země na severu se nazývala aMulek, což bylo podle syna Sedechiášova; neboť Pán přivedl Muleka do země na severu a Lehiho do země na jihu.

11 A vizte, v obou těchto zemích bylo všemožného zlata a stříbra a drahých rud všeho druhu; a byli tam také zruční řemeslníci, kteří zpracovávali všechny druhy rud a čistili je; a tak zbohatli.

12 Pěstovali obilí v hojnosti, jak na severu, tak na jihu; a vzkvétali nesmírně, jak na severu, tak na jihu. A množili se a nesmírně v zemi sílili. A chovali mnoho stád a dobytka, ano, mnoho krmného dobytka.

13 Vizte, jejich ženy pracovaly a předly a zhotovovaly všeliké druhy látek, jemně tkaného plátna a látek všeho druhu, aby oděly jejich nahotu. A tak uplynul šedesátý a čtvrtý rok v míru.

14 A v šedesátém a pátém roce měli také velikou radost a mír, ano, mnohé kázání a mnohá proroctví o tom, co přijde. A tak uplynul šedesátý a pátý rok.

15 A stalo se, že v šedesátém a šestém roce vlády soudců, vizte, aCezoram byl zavražděn neznámou rukou, když seděl na soudcovské stolici. A stalo se v témže roce, že jeho syn, který byl určen lidem na jeho místo, byl také zavražděn. A tak skončil šedesátý a šestý rok.

16 A na počátku šedesátého a sedmého roku lid opět počal růsti nesmírně ke zlovolnosti.

17 Neboť vizte, Pán jim žehnal tak dlouho bohatstvím světa, že nebyli podněcováni k hněvu, k válkám ani ke krveprolévání; tudíž počali srdcem ulpívati na bohatství; ano, počali usilovati o to, aby dosáhli zisku, aby se mohli povyšovati jeden nad druhého; tudíž počali páchati atajné vraždy a loupiti a pleniti, aby mohli dosáhnouti zisku.

18 A nyní vizte, oni vražedníci a plenitelé byli onou tlupou, kterou utvořil Kiškumen a aGadianton. A nyní, stalo se, že v Gadiantonově tlupě byli mnozí, dokonce i z Nefitů. Ale vizte, byli početnější mezi zlovolnější částí Lamanitů. A byli nazýváni Gadiantonovými lupiči a vražedníky.

19 A byli to oni, kteří zavraždili hlavního soudce Cezorama a jeho syna, zatímco byli na soudcovské stolici; a vizte, nebyli nalezeni.

20 A nyní stalo se, že když Lamanité zjistili, že mezi nimi jsou lupiči, byli nesmírně zarmouceni; a využili každého prostředku ve své moci, aby je vyhladili s tváře země.

21 Ale vizte, Satan podněcoval srdce větší části Nefitů natolik, že se připojili k oněm tlupám lupičů a vstoupili do jejich smluv a přísah, že se budou vzájemně ochraňovati a zachovávati, ať se již budou nacházeti v jakkoli těžkých podmínkách, aby netrpěli za své vraždění a své plenění a své krádeže.

22 A stalo se, že měli svá znamení, ano, svá atajná znamení a svá tajná slova; a to, aby mohli rozpoznati bratra, který vstoupil do smlouvy, aby, pokud by jeho bratr učinil jakoukoli zlovolnost, mu jeho bratr neublížil, ani ti, kteří patřili k této tlupě a kteří učinili tuto smlouvu.

23 A tak mohli vražditi a pleniti a krásti a páchati smilstva a všeliké zlovolnosti proti zákonům své vlasti a taktéž proti zákonům svého Boha.

24 A kdyby někdo z těch, kteří patřili k jejich tlupě, odhalil světu jejich azlovolnost a ohavnosti, měl býti souzen, nikoli podle zákonů jejich vlasti, ale podle zákonů jejich zlovolnosti, jež dal Gadianton a Kiškumen.

25 Nyní vizte, toto jsou ony tajné apřísahy a smlouvy, jež, jak Alma přikázal svému synovi, nemají vyjíti do světa, aby nebyly prostředkem k uvedení lidu do záhuby.

26 Nyní vizte, ony atajné přísahy a smlouvy se nedostaly ke Gadiantonovi ze záznamů, jež byly předány Helamanovi; ale vizte, do srdce Gadiantona je vložila btatáž bytost, která ponoukala naše první rodiče, aby pojedli ze zakázaného ovoce –

27 Ano tentýž, který osnoval lsti s aKainem, že zavraždí-li svého bratra Abela, nebude to světu oznámeno. A osnoval s Kainem a jeho následovníky od oné doby nadále.

28 A také je to tentýž, který vložil do srdce lidí, aby apostavili věž dostatečně vysokou na to, aby se mohli dostati do nebe. A byl to tentýž, který sváděl lid, který přišel od oné věže do této země; který šířil díla temnoty a ohavností po celé tváři země, až stáhl lid do bnaprosté záhuby a do věčného pekla.

29 Ano, je to tentýž, který vložil do srdce aGadiantona, aby nadále pokračoval v díle temnoty a tajného vraždění; a prováděl to od počátku člověka až do této doby.

30 A vizte, to on je apůvodcem veškerého hříchu. A vizte, pokračuje ve svých dílech temnoty a tajného vraždění a předává jejich úklady a jejich přísahy a jejich smlouvy a jejich plány strašlivé zlovolnosti z pokolení na pokolení podle toho, jak se mu daří získati vládu nad srdcem dětí lidských.

31 A nyní vizte, nad srdcem Nefitů získal velikou vládu; ano, natolik, že se stali nesmírně zlovolnými; ano, větší část z nich se odvrátila od cesty spravedlivosti a anohama pošlapávala přikázání Boží a obrátila se k svým vlastním cestám a vystavěla si modly ze svého zlata a svého stříbra.

32 A stalo se, že všechny tyto nepravosti k nim přišly v období anemnoha let tak, že větší část z toho k nim přišla v šedesátém a sedmém roce vlády soudců nad lidem Nefiovým.

33 A rostli ve svých nepravostech i v šedesátém a osmém roce, k velikému smutku a bědování spravedlivých.

34 A tak vidíme, že Nefité počali upadati do nevíry a růsti v zlovolnosti a v ohavnostech, zatímco Lamanité počali nesmírně růsti v poznání svého Boha; ano, počali zachovávati ustanovení a přikázání jeho a kráčeti před ním v pravdě a bezúhonnosti.

35 A tak vidíme, že Duch Páně se počal od Nefitů astahovati pro zlovolnost a tvrdost srdce jejich.

36 A tak vidíme, že Pán počal vylévati Ducha svého na Lamanity, pro jejich poddajnost a ochotu věřiti ve slova jeho.

37 A stalo se, že Lamanité honili tlupu lupičů Gadiantonových; a kázali slovo Boží mezi zlovolnější částí z nich, natolik, že tato tlupa lupičů byla z prostředku Lamanitů zcela vyhlazena.

38 A stalo se, na druhé straně, že Nefité je prosazovali a podporovali je, počínaje tou zlovolnější částí z nich, až se rozšířili po celé zemi Nefitů a svedli větší část ze spravedlivých tak, že se snížili k tomu, aby uvěřili v jejich díla a dělili se o jejich kořist a připojili se k nim v jejich tajných vraždách a spolčeních.

39 A tak získali naprosté vedení vlády, natolik, že pošlapávali nohama a bili a rvali achudé a mírné a pokorné následovníky Boží a obraceli se k nim zády.

40 A tak vidíme, že byli ve strašlivém stavu a adozrávali k věčné zkáze.

41 A stalo se, že takto skončil šedesátý a osmý rok vlády soudců nad lidem Nefiovým.