Kniha Helamanova

Kapitola 9

Poslové nalézají u soudcovské stolice hlavního soudce mrtvého – Jsou uvězněni a později propuštěni – Nefi inspirací označuje Seantuma za vražedníka – Nefi je některými uznán za proroka. Kolem roku 23–21 př. Kr.

1 Vizte nyní, stalo se, že když Nefi promluvil tato slova, několik mužů, kteří byli mezi nimi, běželo k soudcovské stolici; ano, vpravdě šlo jich pět, a jak šli, řekli si mezi sebou:

2 Vizte, nyní poznáme s jistotou, zda je tento muž prorokem a zda mu Bůh přikázal, aby nám prorokoval takové podivuhodné věci. Vizte, my nevěříme, že mu to přikázal; ano, nevěříme, že je prorok; nicméně je-li to, co pravil o hlavním soudci, pravda, že je mrtev, pak uvěříme, že i ostatní slova, jež promlouval, jsou pravdivá.

3 A stalo se, že běželi ze všech sil a přišli k soudcovské stolici; a vizte, hlavní soudce byl na zemi a aležel v krvi své.

4 A nyní vizte, když to uviděli, byli nesmírně užaslí, natolik, že padli k zemi; neboť předtím nevěřili slovům, jež Nefi o hlavním soudci promluvil.

5 Ale nyní, když uviděli, uvěřili a přišla na ně bázeň, že všechny ty soudy, o nichž Nefi promlouval, přijdou na lid; tudíž se třásli a padli k zemi.

6 Nyní, ihned poté, co byl soudce zavražděn – a byl probodnut svým bratrem zahaleným do tajnosti, a ten uprchl, a služebníci běželi a oznamovali lidem, šíříce mezi nimi křik o vraždě;

7 A vizte, lidé se shromáždili k místu soudcovské stolice – a vizte, k svému úžasu uviděli oněch pět mužů, kteří padli k zemi.

8 A nyní vizte, tito lidé nevěděli nic o zástupu, jenž se shromáždil u azahrady Nefiovy; tudíž si mezi sebou řekli: Tito muži jsou ti, kteří zavraždili soudce, a Bůh je udeřil, takže před námi nemohli uprchnouti.

9 A stalo se, že se jich chopili a svázali je a uvrhli do vězení. A do široka bylo rozesláno prohlášení, že soudce byl zabit a že vražedníci byli zajati a uvrženi do vězení.

10 A stalo se, že druhého dne se lid shromáždil, aby truchlil a apostil se na pohřbu velikého hlavního soudce, který byl zabit.

11 A tak také oni soudcové, kteří byli u zahrady Nefiovy a slyšeli jeho slova, se také shromáždili na pohřbu.

12 A stalo se, že se vyptávali mezi lidem řkouce: Kde je oněch pět, kteří byli vysláni, aby zjistili, zda hlavní soudce je mrtev? A oni odpověděli a pravili: O těchto pěti, o kterých pravíte, že jste je vyslali, nevíme; ale je zde pět mužů, kteří jsou oněmi vražedníky, které jsme uvrhli do vězení.

13 A stalo se, že soudcové požádali, aby byli přivedeni; a byli přivedeni a vizte, bylo to oněch pět, kteří byli vysláni; a vizte, soudcové se jich vyptávali, aby zvěděli o oné záležitosti, a oni jim pověděli vše, co učinili, řkouce:

14 Běželi jsme a přišli jsme k místu soudcovské stolice, a když jsme uviděli všechny věci tak, jak Nefi svědčil, byli jsme užaslí natolik, že jsme padli k zemi; a když jsme se vzpamatovali ze svého úžasu, vizte, oni nás uvrhli do vězení.

15 Nyní, co se týče vraždy tohoto muže, nevíme, kdo to učinil; a jen tolik víme, že jsme běželi a přišli jsme tak, jak jste si přáli, a vizte, on byl mrtev, podle slov Nefiových.

16 A nyní, stalo se, že soudcové vysvětlili tu záležitost lidu a volali proti Nefimu řkouce: Vizte, my víme, že tento Nefi se musel s někým domluviti, že zabije soudce, aby nám to potom mohl oznámiti, aby nás tak mohl obrátiti na svou víru a aby se mohl vyvyšovati, že je veliký muž, vyvolený Bohem, a prorok.

17 A nyní vizte, my tohoto muže odhalíme a on svou vinu přizná a oznámí nám pravého vražedníka tohoto soudce.

18 A stalo se, že oněch pět bylo v den pohřbu osvobozeno. Nicméně pokárali soudce za slova, jež vyřkli proti Nefimu, a svářili se s nimi jeden po druhém, natolik, že je zahanbili.

19 Nicméně, oni dali, aby Nefi byl zajat a spoután a přiveden před zástup, a počali ho různými způsoby zpovídati, aby ho mohli lapiti a odsouditi k smrti –

20 Řkouce mu: Ty jsi spolčený; kdo je ten muž, jenž spáchal tuto vraždu? Nyní nám pověz a přiznej svou vinu; řkouce: Viz, zde jsou peníze; a také ti darujeme život, jestliže nám to povíš a přiznáš se k dohodě, kterou jsi s ním učinil.

21 Ale Nefi jim pravil: Ó, vy ablázni, vy srdce neobřezaného, vy slepí a vy btvrdošíjní lidé, víte, jak dlouho vám Pán, váš Bůh, bude trpěti, abyste šli touto vaší cestou hříchu?

22 Ó, měli byste začíti kvíleti a atruchliti pro ono veliké zničení, jež vás v tuto dobu očekává, ledaže budete činiti pokání.

23 Vizte, vy pravíte, že jsem se domluvil s nějakým mužem, aby zavraždil Sezorama, našeho hlavního soudce. Ale vizte, pravím vám, že je to proto, že jsem vám svědčil, abyste mohli zvěděti o této věci; ano, a to jako svědectví vám, že jsem věděl o zlovolnosti a ohavnostech, které mezi vámi jsou.

24 A protože jsem tak učinil, vy říkáte, že jsem se domluvil s nějakým mužem, aby provedl tuto věc; ano, protože jsem vám ukázal toto znamení, hněváte se na mne a usilujete o to, abyste zničili můj život.

25 A nyní vizte, ukáži vám další znamení a uvidím, zda budete i v této věci usilovati o to, abyste mne zničili.

26 Vizte, pravím vám: Jděte do domu Seantumova, který je abratrem Sezoramovým, a povězte mu –

27 Domluvil se s tebou Nefi, ten údajný prorok, jenž prorokuje tolik zlého o tomto lidu, a skrze to jsi zavraždil Sezorama, který je tvým bratrem?

28 A vizte, řekne vám: Nikoli.

29 A vy mu řeknete: Zavraždil jsi svého bratra?

30 A on bude státi ve strachu a nebude věděti, co říci. A vizte, zapře vám to; a bude činiti, jako by byl užaslý; nicméně, prohlásí vám, že je nevinen.

31 Ale vizte, vy ho prohlédnete a na cípu jeho pláště najdete krev.

32 A až to uvidíte, řeknete: Odkud pochází tato krev? Nevíme snad, že je to krev tvého bratra?

33 A pak se roztřese a bude bledý, dokonce jako kdyby na něj přišla smrt.

34 A pak řekněte: Pro tento strach a tuto bledost, jež ti vešla v tvář, viz, my víme, že jsi vinen.

35 A pak na něj přijde větší bázeň; a pak se vám přizná a nebude již zapírati, že tuto vraždu učinil.

36 A pak vám řekne, že já, Nefi, o této záležitosti nevím ničeho, leda by mi to bylo dáno mocí Boží. A pak poznáte, že jsem čestný muž a že jsem k vám poslán od Boha.

37 A stalo se, že šli a učinili přesně tak, jak jim Nefi řekl. A vizte, slova, jež pravil, byla pravdivá; neboť podle oněch slov zapíral; a podle oněch slov se i přiznal.

38 A byl přiveden, aby projevil, že skutečným vražedníkem je on sám, takže oněch pět bylo propuštěno na svobodu, a také Nefi byl propuštěn.

39 A byli tam někteří Nefité, kteří ve slova Nefiova uvěřili; a byli tam také někteří, kteří uvěřili pro svědectví oněch pěti, neboť ti byli obráceni, zatímco byli ve vězení.

40 A nyní, mezi lidem byli někteří, kteří pravili, že Nefi je prorok.

41 A byli tam jiní, kteří pravili: Vizte, on je bůh, neboť kdyby nebyl bůh, nemohl by věděti o všech věcech. Neboť vizte, pověděl nám o myšlenkách srdce našeho, a také nám pověděl o jiných věcech; a dokonce nás přivedl k poznání pravého vražedníka našeho hlavního soudce.