Kapitola 9

Poslové nalézají u soudcovské stolice hlavního soudce mrtvého–Jsou uvězněni a později propuštěni–Nefi inspirací označuje Seantuma za vražedníka–Nefi je některými uznán za proroka. Kolem roku 23–21 př. Kr.

  Vizte nyní, stalo se, že když Nefi promluvil tato slova, několik mužů, kteří byli mezi nimi, běželo k soudcovské stolici; ano, vpravdě šlo jich pět, a jak šli, řekli si mezi sebou:

  Vizte, nyní poznáme s jistotou, zda je tento muž prorokem a zda mu Bůh přikázal, aby nám prorokoval takové podivuhodné věci. Vizte, my nevěříme, že mu to přikázal; ano, nevěříme, že je prorok; nicméně je-li to, co pravil o hlavním soudci, pravda, že je mrtev, pak uvěříme, že i ostatní slova, jež promlouval, jsou pravdivá.

  A stalo se, že běželi ze všech sil a přišli k soudcovské stolici; a vizte, hlavní soudce byl na zemi a ležel v krvi své.

  A nyní vizte, když to uviděli, byli nesmírně užaslí, natolik, že padli k zemi; neboť předtím nevěřili slovům, jež Nefi o hlavním soudci promluvil.

  Ale nyní, když uviděli, uvěřili a přišla na ně bázeň, že všechny ty soudy, o nichž Nefi promlouval, přijdou na lid; tudíž se třásli a padli k zemi.

  Nyní, ihned poté, co byl soudce zavražděn – a byl probodnut svým bratrem zahaleným do tajnosti, a ten uprchl, a služebníci běželi a oznamovali lidem, šíříce mezi nimi křik o vraždě;

  A vizte, lidé se shromáždili k místu soudcovské stolice – a vizte, k svému úžasu uviděli oněch pět mužů, kteří padli k zemi.

  A nyní vizte, tito lidé nevěděli nic o zástupu, jenž se shromáždil u zahrady Nefiovy; tudíž si mezi sebou řekli: Tito muži jsou ti, kteří zavraždili soudce, a Bůh je udeřil, takže před námi nemohli uprchnouti.

  A stalo se, že se jich chopili a svázali je a uvrhli do vězení. A do široka bylo rozesláno prohlášení, že soudce byl zabit a že vražedníci byli zajati a uvrženi do vězení.

  10 A stalo se, že druhého dne se lid shromáždil, aby truchlil a postil se na pohřbu velikého hlavního soudce, který byl zabit.

  11 A tak také oni soudcové, kteří byli u zahrady Nefiovy a slyšeli jeho slova, se také shromáždili na pohřbu.

  12 A stalo se, že se vyptávali mezi lidem řkouce: Kde je oněch pět, kteří byli vysláni, aby zjistili, zda hlavní soudce je mrtev? A oni odpověděli a pravili: O těchto pěti, o kterých pravíte, že jste je vyslali, nevíme; ale je zde pět mužů, kteří jsou oněmi vražedníky, které jsme uvrhli do vězení.

  13 A stalo se, že soudcové požádali, aby byli přivedeni; a byli přivedeni a vizte, bylo to oněch pět, kteří byli vysláni; a vizte, soudcové se jich vyptávali, aby zvěděli o oné záležitosti, a oni jim pověděli vše, co učinili, řkouce:

  14 Běželi jsme a přišli jsme k místu soudcovské stolice, a když jsme uviděli všechny věci tak, jak Nefi svědčil, byli jsme užaslí natolik, že jsme padli k zemi; a když jsme se vzpamatovali ze svého úžasu, vizte, oni nás uvrhli do vězení.

  15 Nyní, co se týče vraždy tohoto muže, nevíme, kdo to učinil; a jen tolik víme, že jsme běželi a přišli jsme tak, jak jste si přáli, a vizte, on byl mrtev, podle slov Nefiových.

  16 A nyní, stalo se, že soudcové vysvětlili tu záležitost lidu a volali proti Nefimu řkouce: Vizte, my víme, že tento Nefi se musel s někým domluviti, že zabije soudce, aby nám to potom mohl oznámiti, aby nás tak mohl obrátiti na svou víru a aby se mohl vyvyšovati, že je veliký muž, vyvolený Bohem, a prorok.

  17 A nyní vizte, my tohoto muže odhalíme a on svou vinu přizná a oznámí nám pravého vražedníka tohoto soudce.

  18 A stalo se, že oněch pět bylo v den pohřbu osvobozeno. Nicméně pokárali soudce za slova, jež vyřkli proti Nefimu, a svářili se s nimi jeden po druhém, natolik, že je zahanbili.

  19 Nicméně, oni dali, aby Nefi byl zajat a spoután a přiveden před zástup, a počali ho různými způsoby zpovídati, aby ho mohli lapiti a odsouditi k smrti –

  20 Řkouce mu: Ty jsi spolčený; kdo je ten muž, jenž spáchal tuto vraždu? Nyní nám pověz a přiznej svou vinu; řkouce: Viz, zde jsou peníze; a také ti darujeme život, jestliže nám to povíš a přiznáš se k dohodě, kterou jsi s ním učinil.

  21 Ale Nefi jim pravil: Ó, vy blázni, vy srdce neobřezaného, vy slepí a vy tvrdošíjní lidé, víte, jak dlouho vám Pán, váš Bůh, bude trpěti, abyste šli touto vaší cestou hříchu

  22 Ó, měli byste začíti kvíleti a truchliti pro ono veliké zničení, jež vás v tuto dobu očekává, ledaže budete činiti pokání.

  23 Vizte, vy pravíte, že jsem se domluvil s nějakým mužem, aby zavraždil Sezorama, našeho hlavního soudce. Ale vizte, pravím vám, že je to proto, že jsem vám svědčil, abyste mohli zvěděti o této věci; ano, a to jako svědectví vám, že jsem věděl o zlovolnosti a ohavnostech, které mezi vámi jsou.

  24 A protože jsem tak učinil, vy říkáte, že jsem se domluvil s nějakým mužem, aby provedl tuto věc; ano, protože jsem vám ukázal toto znamení, hněváte se na mne a usilujete o to, abyste zničili můj život.

  25 A nyní vizte, ukáži vám další znamení a uvidím, zda budete i v této věci usilovati o to, abyste mne zničili.

  26 Vizte, pravím vám: Jděte do domu Seantumova, který je bratrem Sezoramovým, a povězte mu –

  27 Domluvil se s tebou Nefi, ten údajný prorok, jenž prorokuje tolik zlého o tomto lidu, a skrze to jsi zavraždil Sezorama, který je tvým bratrem

  28 A vizte, řekne vám: Nikoli.

  29 A vy mu řeknete: Zavraždil jsi svého bratra

  30 A on bude státi ve strachu a nebude věděti, co říci. A vizte, zapře vám to; a bude činiti, jako by byl užaslý; nicméně, prohlásí vám, že je nevinen.

  31 Ale vizte, vy ho prohlédnete a na cípu jeho pláště najdete krev.

  32 A až to uvidíte, řeknete: Odkud pochází tato krev? Nevíme snad, že je to krev tvého bratra

  33 A pak se roztřese a bude bledý, dokonce jako kdyby na něj přišla smrt.

  34 A pak řekněte: Pro tento strach a tuto bledost, jež ti vešla v tvář, viz, my víme, že jsi vinen.

  35 A pak na něj přijde větší bázeň; a pak se vám přizná a nebude již zapírati, že tuto vraždu učinil.

  36 A pak vám řekne, že já, Nefi, o této záležitosti nevím ničeho, leda by mi to bylo dáno mocí Boží. A pak poznáte, že jsem čestný muž a že jsem k vám poslán od Boha.

  37 A stalo se, že šli a učinili přesně tak, jak jim Nefi řekl. A vizte, slova, jež pravil, byla pravdivá; neboť podle oněch slov zapíral; a podle oněch slov se i přiznal.

  38 A byl přiveden, aby projevil, že skutečným vražedníkem je on sám, takže oněch pět bylo propuštěno na svobodu, a také Nefi byl propuštěn.

  39 A byli tam někteří Nefité, kteří ve slova Nefiova uvěřili; a byli tam také někteří, kteří uvěřili pro svědectví oněch pěti, neboť ti byli obráceni, zatímco byli ve vězení.

  40 A nyní, mezi lidem byli někteří, kteří pravili, že Nefi je prorok.

  41 A byli tam jiní, kteří pravili: Vizte, on je bůh, neboť kdyby nebyl bůh, nemohl by věděti o všech věcech. Neboť vizte, pověděl nám o myšlenkách srdce našeho, a také nám pověděl o jiných věcech; a dokonce nás přivedl k poznání pravého vražedníka našeho hlavního soudce.