Книгата на Еламан

Еламан 

Разказ за нефитите. Техните войни и раздори, и техните разногласия. А също и пророчествата на много свети пророци преди пришествието на Христа, според летописите на Еламан, син на Еламан, а също и според летописите на неговите синове, чак до пришествието на Христа. И също много от ламанитите са обърнати. Разказ за тяхното обръщане. Разказ за праведността на ламанитите и за нечестието и мерзостите на нефитите, според летописа на Еламан и неговите синове чак до пришествието на Христа, който летопис е наречен Книгата на Еламан, и тъй нататък.
Глава 1

Пахоран Втори става върховен съдия и е убит от Кискумен. Пакумени заема съдийския престол. Кориантумър води ламанитските войски, превзема Зарахемла и убива Пакумени. Морония разгромява ламанитите и си възвръща Зарахемла, а Кориантумър е убит. Около 52–50 г. пр. Хр.

Глава 2

Еламан, синът на Еламан, става върховен съдия. Гадиантон води бандата на Кискумен. Еламанов слуга убива Кискумен и Гадиантоновата банда бяга в пустошта. Около 50–49 г. пр. Хр.

Глава 3

Много нефити се преселват в земята на север. Те строят къщи от цимент и водят много летописи. Десетки хиляди са обърнати и са кръстени. Божието слово води човеците към спасение. Нефи, синът на Еламан, заема съдийския престол. Около 49–39 г. пр. Хр.

Глава 4

Нефитски отцепници и ламанитите обединяват силите си и превземат земята Зарахемла. Пораженията на нефитите идват поради тяхното нечестие. Църквата запада и людете стават слаби като ламанитите. Около 38–30 г. пр. Хр.

Глава 5

Нефи и Лехий се посвещават на проповядване. Техните имена ги задължават да следват в живота си примера на своите предци. Христос изкупва онези, които се покаят. Нефи и Лехий обръщат мнозина, затворени са и огън ги обкръжава. Облак от мрак засенчва триста души. Земята се тресе и глас заповядва на човеците да се покаят. Нефи и Лехий разговарят с ангели, а множеството е обкръжено от огън. Около 30 г. пр. Хр.

Глава 6

Праведните ламанити проповядват сред нечестивите нефити. И двата народа преуспяват през една ера на мир и изобилие. Луцифер, начинателят на греха, подтиква сърцата на нечестивите и на Гадиантоновите разбойници към убийства и нечестие. Разбойниците завземат нефитската управа. Около 29–23 г. пр. Хр.

Пророчеството на Нефи, синът на Еламан. Бог заплашва народа на Нефи, че в своя гняв Той ще ги посети и ще ги унищожи напълно, освен ако не се покаят за нечестието си. Бог наказва народа на Нефи с мор; те се покайват и се обръщат към Него. Самуил, едни ламанит, пророкува на нефитите.

Обхваща глави 7 до 16 включително.

Глава 7

На север Нефи е отхвърлен и се завръща в Зарахемла. Той се моли от градинската си кула и след това призовава людете да се покаят или да погинат. Около 23–21 г. пр. Хр.

Глава 8

Подкупни съдии търсят да насъскат народа срещу Нефи. Авраам, Моисей, Зенос, Зенок, Езияс, Исаия, Еремия, Лехий и Нефи — всички те свидетелстват за Христа. Чрез вдъхновение Нефи съобщава за убийството на върховния съдия. Около 23–21 г. пр. Хр.

Глава 9

Пратеници намират върховния съдия мъртъв на съдийския престол. Те са затворени, но след това са освободени. Чрез вдъхновение Нефи разкрива, че убиецът е Сеантум. Някои приемат Нефи за пророк. Около 23–21 г. пр. Хр.

Глава 10

Господ дава на Нефи запечатващата сила. Той е овластен да връзва и развързва на земята и в небесата. Той заповядва на людете да се покаят или ще погинат. Духът го води от множество към множество. Около 21–20 г. пр. Хр.

Глава 11

Нефи склонява Господ да замени войната им с глад. Много люде погиват. Те се покайват и Нефи настоятелно моли Господа за дъжд. Нефи и Лехий получават много откровения. Гадиантоновите разбойници се укрепяват в страната. Около 20–6 г. пр. Хр.

Глава 12

Човеците са непостоянни, безумни и бързи да вършат зло. Господ наказва своя народ. Нищожността на човеците е сравнена със силата Божия. В съдния ден човеците ще спечелят вечен живот или вечно осъждение. Около 6 г. пр. Хр.

Пророчеството на Самуил Ламанита към нефитите.

Обхваща глави 13 до 15 включително.

Глава 13

Самуил Ламанитът пророкува за унищожението на нефитите в случай, че не се покаят. Те и техните богатства са прокълнати. Те отхвърлят и убиват с камъни пророците, обкръжени са от демони и търсят щастие във вършенето на беззаконие. Около 6 г. пр. Хр.

Глава 14

Самуил предсказва светлина през нощта и появата на нова звезда при Рождеството Христово. Христос изкупва людете от телесна и духовна смърт. Знаменията за неговата смърт включват три дни тъмнина, разпадане на канари и големи природни катаклизми. Около 6 г. пр. Хр.

Глава 15

Господ наказва нефитите, защото ги обича. Обърнатите ламанити са непоколебими и постоянни във вярата. В последните дни Бог ще бъде милостив към ламанитите. Около 6 г. пр. Хр.

Глава 16

Нефитите, повярвали на Самуил, са кръстени от Нефи. Самуил не може да бъде убит от стрелите и камъните на непокаялите се нефити. Някои вкоравяват сърцата си, а други виждат ангели. Невярващите казват, че не е разумно да се вярва в Христа и в Неговото пришествие в Ерусалим. Около 6–1 г. пр. Хр.