Ang Basahon ni Helaman

Helaman 

Usa ka asoy sa mga Nephite. Ang ilang mga gubat ug mga panagbingkil, ug ang ilang mga panagsumpaki. Ug usab ang mga panagna sa daghan nga balaan nga mga propeta, sa dili pa ang pag-anhi ni Kristo, sumala sa mga talaan ni Helaman, kinsa mao ang anak nga lalaki ni Helaman, ug usab sumala sa mga talaan sa iyang anak nga mga lalaki, bisan hangtud sa pag-anhi ni Kristo. Ug usab daghan sa mga Lamanite nangakabig. Usa ka asoy sa ilang pagkakabig. Usa ka asoy sa pagkamatarung sa mga Lamanite, ug ang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon sa mga Nephite, sumala sa talaan ni Helaman ug sa iyang anak nga mga lalaki, bisan hangtud sa pag-anhi ni Kristo, nga gitawag og ang basahon ni Helaman, ug uban pa.
Kapitulo 1

Si Pahoran nga ikaduha nahimo nga labaw nga maghuhukom ug gibuno pinaagi kang Kishkumen—Si Pacumeni mipuli sa hukmanan—Si Coriantumr nangulo sa mga kasundalohan sa mga Lamanite, miilog sa Zarahemla, ug mipatay kang Pacumeni—Si Moronihah mibuntog sa mga Lamanite ug miilog sa Zarahemla, ug si Coriantumr gipatay. Mga 52–50 B.C.

Kapitulo 2

Si Helaman, ang anak ni Helaman, nahimo nga labaw nga maghuhukom—Si Gadianton mao ang nangulo sa panon ni Kishkumen—Ang sulugoon ni Helaman mibuno kang Kishkumen, ug si Gadianton ug ang pundok ni Gadianton milayas ngadto sa kamingawan. Mga 50–49 B.C.

Kapitulo 3

Daghan nga mga Nephite ang milangyaw ngadto sa yuta sa amihanan nga bahin—Sila mitukod og mga balay nga semento ug naghupot og daghan nga mga talaan—Napulo ka mga kaliboan ang nakabig ug nabunyagan—Ang pulong sa Dios nagtultol sa mga tawo ngadto sa kaluwasan—Si Nephi ang anak ni Helaman ang mipuli sa hukmanan. Mga 49–39 B.C.

Kapitulo 4

Mga masupilon nga Nephite ug mga Lamanite nagkahiusa sa mga kusog ug miilog sa yuta sa Zarahemla—Ang mga kapildihan sa Nephite miabut tungod sa ilang pagkadautan—Ang Simbahan mikunhod, ug ang mga katawhan nahimo nga mahuyang sama sa mga Lamanite. Mga 38–30 B.C.

Kapitulo 5

Si Nephi ug si Lehi mihalad sa ilang mga kaugalingon ngadto sa pagsangyaw—Ang ilang mga ngalan nagdapit kanila sa pagsubay sa ilang mga kinabuhi sunod sa ilang mga katigulangan—Si Kristo motubos niadto kinsa maghinulsol—Si Nephi ug si Lehi nakahimo og daghan nga mga kinabig ug nabilanggo, ug ang kalayo miliyok kanila—Usa ka panganod sa kangitngit mitabon sa tulo ka gatus nga mga katawhan—Ang yuta nauyog, ug usa ka tingog misugo sa mga tawo nga maghinulsol—Si Nephi ug si Lehi nakigsulti uban sa mga anghel, ug ang pundok sa mga katawhan giliyokan sa kalayo. Mga 30 B.C.

Kapitulo 6

Ang matarung nga mga Lamanite misangyaw ngadto sa mga dautan nga Nephite—Ang duha ka pundok sa mga katawhan miuswag sa panahon sa kalinaw ug kabuhong—Si Lucifer, ang tinubdan sa sala, mikutaw sa mga kasingkasing sa mga dautan ug sa mga tulisan ni Gadianton sa pagbuno ug sa pagkadautan—Ang mga tulisan ang mipuli sa panggamhanan sa mga Nephite. Mga 29–23 B.C.

Ang Panagna ni Nephi ang anak ni Helaman—Ang Dios mihulga sa mga katawhan ni Nephi nga siya moduaw kanila diha sa iyang kasuko, ngadto sa ilang hingpit nga kalaglagan gawas kon sila maghinulsol sa ilang mga pagkadautan. Ang Dios mihampak sa mga katawhan ni Nephi uban sa kamatay; sila naghinulsol ug mibalik ngadto kaniya. Si Samuel, usa ka Lamanite, nanagna ngadto sa mga Nephite.

Naglangkob sa mga kapitulo 7 ngadto sa 16.

Kapitulo 7

Si Nephi gisalikway didto sa amihanan ug mipauli sa Zarahemla—Siya nag-ampo diha sa iyang tanaman nga tore ug unya mitawag ngadto sa mga katawhan aron maghinulsol o mamatay. Mga 23–21 B.C.

Kapitulo 8

Mga limbongan nga mga maghuhukom nagtinguha sa paghulhog sa mga katawhan batok ni Nephi—Abraham, Moises, Zenos, Zenock, Ezias, Isaias, Jeremias, Lehi, ug Nephi ang tanan nagpamatuod ni Kristo—Pinaagi sa pagdasig si Nephi nagpahibalo sa pagbuno sa labaw nga maghuhukom. Mga 23–21 B.C.

Kapitulo 9

Mga sinugo nakakita sa labaw nga maghuhukom nga patay diha sa hukmanan—Sila gibilanggo ug sa wala madugay gibuhian—Pinaagi sa pagdasig si Nephi miila ni Seantum nga mao ang mamumuno—Si Nephi gidawat sa uban ingon nga usa ka propeta. Mga 23–21 B.C.

Kapitulo 10

Ang Ginoo mihatag kang Nephi og gahum sa pagbugkos—Siya gihatagan og gahum sa pagbugkos ug sa paghubad dinhi sa yuta ug didto sa langit—Siya misugo sa mga katawhan sa paghinulsol o mamatay—Ang Espiritu midala kaniya gikan sa pundok sa mga katawhan ngadto sa lain nga pundok sa mga katawhan. Mga 21–20 B.C.

Kapitulo 11

Si Nephi naghangyo sa Ginoo sa pagpuli sa ilang gubat uban sa usa ka gutom—Daghan nga mga katawhan ang namatay—Sila naghinulsol, ug si Nephi nangamuyo sa Ginoo alang sa ulan—Si Nephi ug si Lehi nakadawat og daghan nga mga pagpadayag—Ang mga tulisan ni Gadianton nagpalig-on sa ilang mga kaugalingon diha sa yuta. Mga 20–6 B.C.

Kapitulo 12

Mga tawo dili makanunayon ug mga walay kaalam ug dali sa pagbuhat og dautan—Ang Ginoo misilot sa iyang mga katawhan—Ang pagkawalay kapuslanan sa mga tawo gitandi uban sa gahum sa Dios—Sa adlaw sa paghukom, ang mga tawo makaangkon og walay katapusan nga kinabuhi o walay katapusan nga panghimaraut. Mga 6 B.C.

Ang panagna ni Samuel, ang Lamanite, ngadto sa mga Nephite.

Naglangkob sa mga kapitulo 13 ngadto sa 15.

Kapitulo 13

Si Samuel ang Lamanite nanagna sa kalaglagan sa mga Nephite kon dili sila maghinulsol—Sila ug ang ilang katigayunan gitunglo—Sila misalikway ug mibato sa mga propeta, giliyokan sa mga panulay, ug nangita sa kalipay diha sa pagbuhat sa kadautan. Mga 6 B.C.

Kapitulo 14

Si Samuel mitagna og kahayag sa panahon sa kagabhion ug usa ka bag-o nga bitoon sa pagkatawo ni Kristo—Si Kristo motubos sa mga tawo gikan sa temporal ug espirituhanon nga kamatayon—Ang mga timailhan sa iyang kamatayon naglakip sa tulo ka mga adlaw nga kangitngit, ang pagpangatumpag sa dagko nga mga bato, ug dako nga kaguliyang sa kinaiyahan. Mga 6 B.C.

Kapitulo 15

Ang Ginoo mipanton sa mga Nephite tungod kay siya naghigugma kanila—Ang mga nakabig nga mga Lamanite lig-on ug makanunayon diha sa hugot nga pagtuo—Ang Ginoo magmaloloy-on ngadto sa mga Lamanite sa ulahing mga adlaw. Mga 6 B.C.

Kapitulo 16

Ang mga Nephite kinsa mituo ni Samuel gibunyagan ni Nephi—Si Samuel dili mapatay sa mga panâ ug mga bato—Ang uban nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing, ug ang uban nakakita sa mga anghel—Ang walay pagtuo miingon nga dili makatarunganon ang pagtuo ni Kristo ug ang iyang pag-abut sa Jerusalem. Mga 6–1 B.C.