Kapitoly 

Zpráva o Nefitech. Jejich války a sváry a jejich rozštěpení. A také proroctví mnoha svatých proroků, před příchodem Kristovým, podle záznamů Helamana, který byl synem Helamanovým, a také podle záznamů jeho synů, až do příchodu Kristova. A také mnozí Lamanité jsou obráceni. Zpráva o jejich obrácení. Zpráva o spravedlivosti Lamanitů a o zlovolnosti a ohavnostech Nefitů, podle záznamu Helamana a jeho synů, až do příchodu Kristova, což se nazývá knihou Helamanovou, a tak dále.
Kapitola 1
Pahoran druhý se stává hlavním soudcem a je zavražděn Kiškumenem–Pakumeni usedá na soudcovskou stolici–Koriantumr vede lamanitská vojska, dobývá Zarahemlu a zabíjí Pakumeniho–Moronia poráží Lamanity a dobývá Zarahemlu zpět a Koriantumr je zabit. Kolem roku 52–50 př. Kr.
Kapitola 2
Helaman, syn Helamanův, se stává hlavním soudcem–Gadianton vede tlupu Kiškumenovu–Helamanův služebník zabíjí Kiškumena a Gadiantonova tlupa prchá do pustiny. Kolem roku 50–49 př. Kr.
Kapitola 3
Mnozí Nefité se stěhují do země severní–Stavějí si domy z cementu a vedou mnoho záznamů–Desítky tisíců jsou obráceny a pokřtěny–Slovo Boží vede lidi ke spasení–Nefi, syn Helamanův, usedá na soudcovskou stolici. Kolem roku 49–39 př. Kr.
Kapitola 4
Nefitští odštěpenci spojují síly s Lamanity a dobývají zemi Zarahemla–Porážky Nefitů přicházejí pro jejich zlovolnost–Církev upadá a lid je slabý jako Lamanité. Kolem roku 38–30 př. Kr.
Kapitola 5
Nefi a Lehi se věnují kázání–Jejich jména je vyzývají k tomu, aby napodobovali svým životem své předchůdce–Kristus vykupuje ty, kteří činí pokání–Nefi a Lehi obracejí mnohé a jsou uvězněni a obklopuje je oheň–Oblak temnoty zastiňuje tři sta lidí–Země se třese a hlas lidem přikazuje, aby činili pokání–Nefi a Lehi hovoří s anděly a zástup je obklopen ohněm. Kolem roku 30 př. Kr.
Kapitola 6
Spravedliví Lamanité káží zlovolným Nefitům–Oběma národům se po dobu míru a hojnosti daří–Lucifer, původce hříchu, podněcuje srdce zlovolných a Gadiantonovy lupiče k vraždění a k zlovolnosti–Lupiči přebírají nefitskou vládu. Kolem roku 29–23 př. Kr.
Proroctví Nefiho, syna Helamanova–Bůh hrozí lidu Nefiovu, že jej navštíví ve svém hněvu k jeho naprostému zničení, ledaže budou činiti pokání ze své zlovolnosti. Bůh stíhá lid Nefiův morem; ten činí pokání a obrací se k němu. Samuel, Lamanita, prorokuje Nefitům.
Obsaženo v kapitolách 7 až 16 včetně.
Kapitola 7
Nefi je na severu zavržen a vrací se do Zarahemly–Modlí se na své zahradní věži a pak volá k lidu, aby činil pokání, jinak zahyne. Kolem roku 23–21 př. Kr.
Kapitola 8
Zkažení soudcové se snaží popuditi lid proti Nefimu–Abraham, Mojžíš, Zenos, Zenok, Eziáš, Izaiáš, Jeremiáš, Lehi a Nefi, všichni svědčili o Kristu–Nefi inspirací oznamuje zavraždění hlavního soudce. Kolem roku 23–21 př. Kr.
Kapitola 9
Poslové nalézají u soudcovské stolice hlavního soudce mrtvého–Jsou uvězněni a později propuštěni–Nefi inspirací označuje Seantuma za vražedníka–Nefi je některými uznán za proroka. Kolem roku 23–21 př. Kr.
Kapitola 10
Pán dává Nefimu pečeticí moc–Je obdařen mocí svazovati a rozvazovati na zemi i na nebi–Přikazuje lidem, aby činili pokání, jinak zahynou–Duch ho přenáší od zástupu k zástupu. Kolem roku 21–20 př. Kr.
Kapitola 11
Nefi přesvědčuje Pána, aby jejich válku vystřídal hladem–Mnoho lidí hyne–Činí pokání a Nefi naléhavě žádá Pána o déšť–Nefi a Lehi dostávají mnoho zjevení–Gadiantonovi lupiči se usazují v zemi. Kolem roku 20–6 př. Kr.
Kapitola 12
Lidé jsou nestálí a pošetilí a rychlí v tom, aby činili zlo–Pán ukázňuje svůj lid–Nicota lidí je porovnána s mocí Boží–V den soudu lidé získají nekonečný život, nebo nekonečné zatracení. Kolem roku 6 př. Kr.
Proroctví Samuela, Lamanity, k Nefitům.
Obsaženo v kapitolách 13 až 15 včetně.
Kapitola 13
Samuel Lamanita prorokuje zničení Nefitů, pokud nebudou činiti pokání–Oni i jejich bohatství jsou prokleti–Zavrhují a kamenují proroky, jsou obklopeni démony a usilují o štěstí v konání nepravosti. Kolem roku 6 př. Kr.
Kapitola 14
Samuel předpovídá světlo během noci a novou hvězdu při Kristově narození–Kristus vykupuje lid z časné i duchovní smrti–Znameními jeho smrti jsou tři dny temnoty, pukání skal a veliká pozdvižení přírody. Kolem roku 6 př. Kr.
Kapitola 15
Pán ukázňuje Nefity, protože je miluje–Obrácení Lamanité jsou pevní a stálí ve víře–Pán bude k Lamanitům v posledních dnech milosrdný. Kolem roku 6 př. Kr.
Kapitola 16
Nefi křtí Nefity, kteří věří Samuelovi–Samuel nemůže býti zabit šípy ani kameny nekajícných Nefitů–Někteří zatvrzují své srdce a jiní vidí anděly–Nevěřící říkají, že je nerozumné věřiti v Krista a v jeho příchod do Jeruzaléma. Kolem roku 6–1 př. Kr.