Kniha Helamanova

Helaman 

Zpráva o Nefitech. Jejich války a sváry a jejich rozštěpení. A také proroctví mnoha svatých proroků, před příchodem Kristovým, podle záznamů Helamana, který byl synem Helamanovým, a také podle záznamů jeho synů, až do příchodu Kristova. A také mnozí Lamanité jsou obráceni. Zpráva o jejich obrácení. Zpráva o spravedlivosti Lamanitů a o zlovolnosti a ohavnostech Nefitů, podle záznamu Helamana a jeho synů, až do příchodu Kristova, což se nazývá knihou Helamanovou, a tak dále.
Kapitola 1

Pahoran druhý se stává hlavním soudcem a je zavražděn Kiškumenem – Pakumeni usedá na soudcovskou stolici – Koriantumr vede lamanitská vojska, dobývá Zarahemlu a zabíjí Pakumeniho – Moronia poráží Lamanity a dobývá Zarahemlu zpět a Koriantumr je zabit. Kolem roku 52–50 př. Kr.

Kapitola 2

Helaman, syn Helamanův, se stává hlavním soudcem – Gadianton vede tlupu Kiškumenovu – Helamanův služebník zabíjí Kiškumena a Gadiantonova tlupa prchá do pustiny. Kolem roku 50–49 př. Kr.

Kapitola 3

Mnozí Nefité se stěhují do země severní – Stavějí si domy z cementu a vedou mnoho záznamů – Desítky tisíců jsou obráceny a pokřtěny – Slovo Boží vede lidi ke spasení – Nefi, syn Helamanův, usedá na soudcovskou stolici. Kolem roku 49–39 př. Kr.

Kapitola 4

Nefitští odštěpenci spojují síly s Lamanity a dobývají zemi Zarahemla – Porážky Nefitů přicházejí pro jejich zlovolnost – Církev upadá a lid je slabý jako Lamanité. Kolem roku 38–30 př. Kr.

Kapitola 5

Nefi a Lehi se věnují kázání – Jejich jména je vyzývají k tomu, aby napodobovali svým životem své předchůdce – Kristus vykupuje ty, kteří činí pokání – Nefi a Lehi obracejí mnohé a jsou uvězněni a obklopuje je oheň – Oblak temnoty zastiňuje tři sta lidí – Země se třese a hlas lidem přikazuje, aby činili pokání – Nefi a Lehi hovoří s anděly a zástup je obklopen ohněm. Kolem roku 30 př. Kr.

Kapitola 6

Spravedliví Lamanité káží zlovolným Nefitům – Oběma národům se po dobu míru a hojnosti daří – Lucifer, původce hříchu, podněcuje srdce zlovolných a Gadiantonovy lupiče k vraždění a k zlovolnosti – Lupiči přebírají nefitskou vládu. Kolem roku 29–23 př. Kr.

Proroctví Nefiho, syna Helamanova – Bůh hrozí lidu Nefiovu, že jej navštíví ve svém hněvu k jeho naprostému zničení, ledaže budou činiti pokání ze své zlovolnosti. Bůh stíhá lid Nefiův morem; ten činí pokání a obrací se k němu. Samuel, Lamanita, prorokuje Nefitům.

Obsaženo v kapitolách 7 až 16 včetně.

Kapitola 7

Nefi je na severu zavržen a vrací se do Zarahemly – Modlí se na své zahradní věži a pak volá k lidu, aby činil pokání, jinak zahyne. Kolem roku 23–21 př. Kr.

Kapitola 8

Zkažení soudcové se snaží popuditi lid proti Nefimu – Abraham, Mojžíš, Zenos, Zenok, Eziáš, Izaiáš, Jeremiáš, Lehi a Nefi, všichni svědčili o Kristu – Nefi inspirací oznamuje zavraždění hlavního soudce. Kolem roku 23–21 př. Kr.

Kapitola 9

Poslové nalézají u soudcovské stolice hlavního soudce mrtvého – Jsou uvězněni a později propuštěni – Nefi inspirací označuje Seantuma za vražedníka – Nefi je některými uznán za proroka. Kolem roku 23–21 př. Kr.

Kapitola 10

Pán dává Nefimu pečeticí moc – Je obdařen mocí svazovati a rozvazovati na zemi i na nebi – Přikazuje lidem, aby činili pokání, jinak zahynou – Duch ho přenáší od zástupu k zástupu. Kolem roku 21–20 př. Kr.

Kapitola 11

Nefi přesvědčuje Pána, aby jejich válku vystřídal hladem – Mnoho lidí hyne – Činí pokání a Nefi naléhavě žádá Pána o déšť – Nefi a Lehi dostávají mnoho zjevení – Gadiantonovi lupiči se usazují v zemi. Kolem roku 20–6 př. Kr.

Kapitola 12

Lidé jsou nestálí a pošetilí a rychlí v tom, aby činili zlo – Pán ukázňuje svůj lid – Nicota lidí je porovnána s mocí Boží – V den soudu lidé získají nekonečný život, nebo nekonečné zatracení. Kolem roku 6 př. Kr.

Proroctví Samuela, Lamanity, k Nefitům.

Obsaženo v kapitolách 13 až 15 včetně.

Kapitola 13

Samuel Lamanita prorokuje zničení Nefitů, pokud nebudou činiti pokání – Oni i jejich bohatství jsou prokleti – Zavrhují a kamenují proroky, jsou obklopeni démony a usilují o štěstí v konání nepravosti. Kolem roku 6 př. Kr.

Kapitola 14

Samuel předpovídá světlo během noci a novou hvězdu při Kristově narození – Kristus vykupuje lid z časné i duchovní smrti – Znameními jeho smrti jsou tři dny temnoty, pukání skal a veliká pozdvižení přírody. Kolem roku 6 př. Kr.

Kapitola 15

Pán ukázňuje Nefity, protože je miluje – Obrácení Lamanité jsou pevní a stálí ve víře – Pán bude k Lamanitům v posledních dnech milosrdný. Kolem roku 6 př. Kr.

Kapitola 16

Nefi křtí Nefity, kteří věří Samuelovi – Samuel nemůže býti zabit šípy ani kameny nekajícných Nefitů – Někteří zatvrzují své srdce a jiní vidí anděly – Nevěřící říkají, že je nerozumné věřiti v Krista a v jeho příchod do Jeruzaléma. Kolem roku 6–1 př. Kr.