Heelamani raamat

Heelamani 

Aruanne nefilastest. Nende sõjad ja tülid ja nende lahkhelid. Ja ka paljude pühade prohvetite prohvetlikud kuulutused enne Kristuse tulekut vastavalt Heelamani ülestähendustele, kes oli Heelamani poeg, ja ka vastavalt tema poegade ülestähendustele kuni Kristuse tulekuni välja. Ja ka paljud laamanlased pöörduvad usule. Aruanne nende usulepöördumisest. Aruanne laamanlaste õigemeelsusest ning nefilaste pahelisusest ja jäledustest vastavalt Heelamani ja tema poegade ülestähendusele, mida kutsutakse Heelamani raamatuks, kuni Kristuse tulekuni välja ja nii edasi.
1. peatükk

Pahoran Teine saab ülemkohtunikuks ja Kiskuumen mõrvab ta – Pakuumeni asub kohtujärjele – Koriantumr juhib laamanlaste vägesid, vallutab Sarahemla ja tapab Pakuumeni – Moroniiha võidab laamanlased ja vallutab Sarahemla tagasi ning Koriantumr tapetakse. Ligikaudu 52–50 eKr.

2. peatükk

Heelaman, Heelamani poeg, saab ülemkohtunikuks – Gadianton juhib Kiskuumeni jõuku – Heelamani teenija surmab Kiskuumeni ja Gadiantoni jõuk põgeneb kõnnumaale. Ligikaudu 50–49 eKr.

3. peatükk

Palju nefilasi rändab põhjapoolsele maale – Nad ehitavad tsementmaju ja teevad palju ülestähendusi – Kümned tuhanded pöörduvad usule ja nad ristitakse – Jumala sõna juhib inimesi päästele – Nefi, Heelamani poeg, asub kohtujärjele. Ligikaudu 49–39 eKr.

4. peatükk

Nefilaste teisitimõtlejad ja laamanlased ühendavad jõud ja vallutavad Sarahemla maa – Nefilaste kaotused tulevad nende pahelisuse pärast – Kirik kahaneb ja rahvas muutub nõrgaks nagu laamanlased. Ligikaudu 38–30 eKr.

5. peatükk

Nefi ja Lehhi pühendavad end jutlustamisele – Nende nimed kutsuvad neid kujundama oma elu oma esiisade järgi – Kristus lunastab need, kes meelt parandavad – Nefi ja Lehhi pööravad paljusid usule ja nad pannakse vangi ning tuli ümbritseb neid – Pimedusepilv varjab kolmsada inimest – Maa väriseb ja hääl käsib inimestel meelt parandada – Nefi ja Lehhi räägivad inglitega ja rahvahulk ümbritsetakse tulega. Ligikaudu 30 eKr.

6. peatükk

Õigemeelsed laamanlased jutlustavad pahelistele nefilastele – Mõlemaid rahvaid saadab rahu ja külluse aastatel edu – Lutsifer, patu algataja, ärgitab paheliste südameid ja Gadiantoni röövleid mõrvadele ja pahelisusele – Röövlid võtavad võimust nefilaste valitsuses. Ligikaudu 29–23 eKr.

Nefi, Heelamani poja prohvetlik kuulutus – Jumal ähvardab Nefi rahvast, et ta nuhtleb neid oma vihas täieliku hävitusega, kui nad ei paranda meelt oma pahedest. Jumal lööb Nefi rahvast katkuga; nad parandavad meelt ja pöörduvad tema poole. Laamanlane Saamuel kuulutab prohvetlikult nefilastele.

Hõlmab peatükid 7–16 (kaasa arvatud).

7. peatükk

Nefi hüljatakse põhjas ja ta pöördub tagasi Sarahemlasse – Ta palvetab oma aiatornis ja kutsub seejärel rahvast üles meelt parandama – või neil tuleb hukkuda. Ligikaudu 23–21 eKr.

8. peatükk

Rikutud kohtunikud püüavad ässitada rahvast Nefi vastu – Aabraham, Mooses, Seenos, Seenok, Esias, Jesaja, Jeremija, Lehhi ja Nefi – kõik tunnistasid Kristusest – Ilmutuse kaudu teatab Nefi ülemkohtuniku mõrvast. Ligikaudu 23–21 eKr.

9. peatükk

Sõnumitoojad leiavad ülemkohtuniku kohtujärjel surnult – Nad pannakse vangi ja hiljem vabastatakse – Inspiratsiooni kaudu tunneb Nefi ära Seantumi kui mõrvari – Mõned võtavad Nefi vastu kui prohveti. Ligikaudu 23–21 eKr.

10. peatükk

Issand annab Nefile pitseerimisväe – Ta on volitatud siduma ja lahti päästma maa peal ja taevas – Ta käsib rahval meelt parandada või nad hukkuvad – Vaim viib teda ühe rahvahulga juurest teise juurde. Ligikaudu 21–20 eKr.

11. peatükk

Nefi veenab Issandat asendama nende sõda näljaga – Palju inimesi hukkub – Nad parandavad meelt ja Nefi palub tungivalt Issandalt vihma – Nefi ja Lehhi saavad palju ilmutusi – Gadiantoni röövlid seavad ennast maal kindlalt sisse. Ligikaudu 20–6 eKr.

12. peatükk

Inimesed on muutlikud ja rumalad ning kärmed tegema halba – Issand talitseb oma rahvast – Inimeste tühisust võrreldakse Jumala väega – Kohtupäeval saavad inimesed igavikulise elu või igavikulise needuse. Ligikaudu 6 eKr.

Laamanlase Saamueli prohvetlik kuulutus nefilastele.

Hõlmab peatükid 13–15 (kaasa arvatud).

13. peatükk

Laamanlane Saamuel kuulutab prohvetlikult nefilaste hävitamisest, kui nad meelt ei paranda – Nemad ja nende rikkus neetakse – Nad hülgavad prohvetid ja loobivad neid kividega; nad on ümber piiratud deemonitest ja otsivad õnne süütegude toimepanemisest. Ligikaudu 6 eKr.

14. peatükk

Saamuel ennustab valgust öö ajal ja uut tähte Kristuse sündimisel – Kristus lunastab inimesed ajalikust ja vaimsest surmast – Tema surma tunnustähtede seas on kolmepäevane pimedus, kaljude lõhenemine ja suured murrangud looduses. Ligikaudu 6 eKr.

15. peatükk

Issand talitses nefilasi, kuna ta armastas neid – Usule pöördunud laamanlased on usus kindlad ja vankumatud – Issand on halastav laamanlaste vastu viimsel ajal. Ligikaudu 6 eKr.

16. peatükk

Nefi ristib nefilased, kes usuvad Saamueli – Saamueli ei saa tappa meelt mitteparandavate nefilaste noolte ega kividega – Mõned teevad oma südame kõvaks ja teised näevad ingleid – Uskmatud ütlevad, et pole mõistlik uskuda Kristusesse ja tema tulekusse Jeruusalemmas. Ligikaudu 6–1 eKr.