Liv Elaman an

Elaman 

Istwa Nefit yo. Lagè yo, chirepit yo ak divizyon yo. Epi pwofesi anpil pwofèt ki sen tou, anvan Kris te vini, dapre istwa Elaman ki te pitit gason Elaman, epi tou, dapre istwa pitit gason li yo jouk nan lè Kris la te vini an. Epi anpil nan Lamanit yo konvèti tou. Istwa konvèsyon yo. Istwa lajistis Lamanit yo epi mechanste ak abominasyon Nefit yo, dapre istwa Elaman ak pitit gason li yo menm jouk nan lè Kris la te vini an, liv ki rele liv Elaman an, eksetera.
Chapit 1

Dezyèm Paoran an tounen jij anchèf, Kichkimèn touye l—Pakimeni pran fotèy jijman an—Koryantoumr dirije lame Lamanit yo, li pran Zarayemla e li touye Pakimeni—Mowoniya gen viktwa sou Lamanit yo, li repran Zarayemla e yo touye Koryantoumr. Anviwon 53 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 2

Elaman pitit gason Elaman an vin tounen jij anchèf—Gadyanton dirije gwoup Kichkimèn nan—Sèvitè Elaman yo touye Kichkimèn e gwoup Gadyanton an kouri al nan dezè a. Anviwon 50–49 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 3

Anpil Nefit vwayaje al nan nò—Yo bati anpil kay avèk siman e yo kenbe anpil rejis—Anpil dizèn milye moun konvèti epi yo batize—Pawòl Bondye a mennen lèzòm nan sali—Nefi, pitit gason Elaman an chita nan fotèy jijman an. Anviwon 49–39 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 4

Nefit rebèl yo ak Lamanit yo mete fòs yo ansanm e yo pran peyi Zarayemla a—Nefit yo pèdi batay poutèt mechanste yo—Legliz la dejenere, e pèp la vin fèb tankou Lamanit yo. Anviwon 38–30 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 5

Nefi ak Leyi devwe tèt yo nan preche—Non yo envite yo pou yo fè lavi yo yon modèl pou zansèt ki te vin anvan yo—Kris la sove moun ki repanti—Nefi ak Leyi konvèti anpil moun, moun yo fèmen nan prizon e dife antoure yo—Yon gouf fènwa antoure twasan moun—Tè a souke, e yon vwa kòmande lèzòm pou yo repanti—Nefi ak Leyi pale avèk zanj e dife antoure foul la. Anviwon 30 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 6

Lamanit ki jis yo preche Nefit ki mechan yo—Tou de pèp yo pwospere pandan yon epòk lapè ak abondans—Lisifè, ki lotè tout peche, soulve kè mechan yo, epi li dirije vòlè Gadyanton yo nan fè asasina ak mechanste—Vòlè yo pran gouvènman an nan men Nefit yo. Anviwon 29–23 ANVAN JEZIKRI.

Pwofesi Nefi, Pitit Gason Elaman An—Bondye menase pèp Nefi a pou l vizite yo nan kòlè l jistan yo tout detwi si yo pa repanti nan mechanste yo. Bondye frape pèp Nefi a avèk lapès; yo repanti e yo retounen vin jwenn li. Samyèl, yon Lamanit pwofetize pou Nefit yo.

Depi nan chapit 7 jouk nan finisman chapit 16 la.

Chapit 7

Yo repouse Nefi nan nò e li retounen nan vil Zarayemla a—Li priye anlè sou tèt fòtrès ki nan jaden li a, e apre sa, li rele pèp li a pou yo repanti, oubyen pou yo peri. Anviwon 23–21 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 8

Jij kowonpi yo chèche leve pèp la kont Nefi, Abraram, Moyiz, Zenòs, Zenòk, Ezyas, Ezayi, Jeremi, Leyi ak Nefi, yo tout temwaye konsènan Kris la—Pa enspirasyon, Nefi anonse, yo gen pou yo asasinen jij anchèf la. Anviwon 23–21 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 9

Mesaje yo jwenn jij anchèf la mouri nan fotèy jijman an—Yo fèmen nan prizon, epi yo lage yo apre—Pa enspirasyon, Nefi idantifye Seyantòm ki se asasen an—kèk moun aksepte Nefi kòm pwofèt yo. Anviwon 23–21 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 10

Senyè a bay Nefi pouvwa sèlman—Li gen pouvwa pou l mare e pou l lage sou tè ak nan syèl—Li kòmande pèp la pou yo peri oubyen pou yo repanti—Lespri a pote l sòti nan yon foul moun ale nan yon lòt. Anviwon 21–20 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 11

Nefi konvenk Senyè a pou l ranplase lagè a pa yon grangou—Anpil moun peri—Yo repanti e Nefi annwiye Senyè a pou lapli—Nefi ak Leyi resevwa anpil revelasyon—Vòlè Gadyanton yo retounen nan peyi a. Anviwon 20–6 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 12

Lèzòm san pozisyon fiks, yo sòt e yo prese pou fè mal—Senyè a chatye pèp li—Nilite lèzòm konpare avèk pouvwa Bondye—Nan jou jijman an, lèzòm pral resevwa lavi etènèl oubyen kondanasyon etènèl. Anviwon 6 ANVAN JEZIKRI.

Pwofesi Samyèl, Lamanit la pou Nefit yo.

Depi nan chapit 13 jouk nan finisman chapit 15 la.

Chapit 13

Samyèl, Lamanit la pwofetize destriksyon Nefit yo si yo pa repanti—Yo modi ak tout richès yo—Yo rejte epi yo lapide pwofèt yo, yo antoure ak demon, e y ap chèche bonè nan fè peche. Anviwon 6 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 14

Samyèl predi limyè pandan nwit la ak yon nouvo zetwal lè nesans Kris la—Kris la rachte lèzòm anba lanmò chanèl ak lanmò espirityèl—Ap gen twa jou fènwa kòm siy lanmò li, wòch yo ap fann e nati a ap chanje anpil. Anviwon 6 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 15

Senyè a chatye Nefit yo paske li renmen yo—Lamanit konvèti yo vin fèm e yo mache dwat nan lafwa—Senyè a ap gen mizèrikòd pou Lamanit yo nan dènye jou yo. Anviwon 6 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 16

Nefi batize Nefit ki kwè nan pawòl Samyèl yo—Flèch ak wòch Nefit ki pa repanti yo pa kapab touye Samyèl—Kèk moun fè kè di e kèk lòt moun wè zanj—Enkredilite yo di li pa rezonab pou yo kwè nan Kris la ak vini Kris la nan Jerizalèm. Anviwon 6–1 ANVAN JEZIKRI.