ໜັງສື​ຮີ​ລາມັນ

ຮີ​ລາ​ມັນ 

ເລື່ອງ​ລາວ​ຂອງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ. ສົງຄາມ ແລະ ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ການ​ແຕກ​ແຍກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ແລະ ເລື່ອງ​ລາວຂອງ​ການ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ສາດສະດາ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຫລາຍ​ທ່ານ​ທີ່​ໄດ້​ທຳນາຍ​ໄວ້​ກ່ອນ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດນຳ​ອີກ, ຕາມ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ​ນຳ​ອີກ, ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາ​ມັນ, ແລະ ຕາມ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນນຳ​ອີກ, ຈົນ​ມາ​ຮອດ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ. ແລະ ຊາວ​ເລ​ມັນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ນຳ​ອີກ. ແລະ ເລື່ອງ​ລາວ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ເລື່ອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ຊາວ​ເລ​ມັນ, ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ, ຕາມ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ ແລະ ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ, ຈົນ​ມາ​ເຖິງ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຊຶ່ງ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ໜັງສື​ຮີ​ລາມັນ, ແລະ ອື່ນໆ.
ບົດ​ທີ 1

ເພ​ໂຮ​ຣັນ​ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ກາຍ​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຜູ້​ຕັດສິນ ແລະ ຖືກ​ລອບ​ຂ້າ​ໂດຍ​ຄິດ​ຄູ​ເມັນ—ແລ້ວ​ເພ​ຄິວ​ເມ​ໄນ​ກໍ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ບັນລັງ​ຕັດສິນ​ແທນ—ໂຄ​ຣິ​ອານ​ທະ​ເມີ​ນຳພາ​ກອງທັບ​ເລ​ມັນ, ຍຶດ​ເອົາ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ​ໄປ, ແລະ ຂ້າ​ເພ​ຄິວ​ເມ​ໄນ—ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຮາ​ຊະນະ​ຊາວ​ເລ​ມັນ ແລະ ຍຶດ​ເອົາ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ​ຄືນ​ມາ, ແລະ ໂຄ​ຣິ​ອານ​ທະ​ເມີ​ຖືກ​ຂ້າ. ປະມານ 52–50 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 2

ຮີ​ລາມັນຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາ​ມັນ​ກາຍ​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຜູ້​ຕັດສິນ—ແກ​ດີ​ອານ​ທັນ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ພັກ​ຄິດ​ຄູ​ເມັນ—ຂ້າ​ໃຊ້​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ​ຂ້າ​ຄິດ​ຄູ​ເມັນ, ແລະ ພັກ​ພວກ​ຂອງ​ແກ​ດີ​ອານ​ທັນ​ປົບ​ໜີ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນ​ດານ. ປະມານ 50–49 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 3

ຊາວ​ນີ​ໄຟຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍອົບ​ພະຍົບ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ທາງ​ເໜືອ—ພວກ​ເຂົາ​ສ້າງ​ເຮືອນ​ຊານ​ດ້ວຍປູນ​ຊີມັງ ແລະ ຂຽນ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ຫລາຍ​ເລື່ອງ—ຫລາຍ​ສິບ​ພັນຄົນ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ—ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້ານຳພາ​ມະນຸດ​ໄປ​ສູ່ຄວາມ​ລອດ—ນີ​ໄຟລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດສິນ. ປະມານ 49–39 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 4

ຜູ້​ທີ່​ແຍກ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ໄດ້​ລວມ​ກຳລັງ​ເຂົ້າກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນ ແລະ ຍຶດ​ເອົາ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ​ໄປ—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ເສຍ​ໄຊ​ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ ແລະ ຜູ້ຄົນ​ກັບ​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ຄົນ​ອ່ອນ​ແອ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນ. ປະມານ 38–30 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 5

ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ອຸທິດ​ຕົນ​ເພື່ອ​ສິດ​ສອນ—ຊື່​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໃຫ້​ພວກ​ເພິ່ນດຳ​ເນີນ​ຊີວິດ​ຕາມ​ແບບ​ຢ່າງ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ—ພຣະ​ຄຣິດ​ໄຖ່​ຜູ້​ທີ່​ກັບ​ໃຈ—ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ ແລະ ພວກ​ເພິ່ນຖືກ​ຈັບ​ເຂົ້າຄຸກ ແລະ ຖືກ​ລ້ອມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ໄຟ—ເມກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ​ປົກ​ຄຸມ​ຜູ້ຄົນ​ຈຳນວນ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ຄົນ—ແຜ່ນ​ດິນ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ ແລະ ມີ​ສຽງ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ໃຈ—ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ເຫລົ່າ​ທູດ, ແລະ ຝູງ​ຊົນ​ຖືກ​ລ້ອມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ໄຟ. ປະມານ 30 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 6

ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຜູ້​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ສິດສອນ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຜູ້​ທີ່​ຊົ່ວ—ຜູ້ຄົນສອງ​ຝ່າຍຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ແຫ່ງ​ສັນຕິສຸກ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອຸດົມສົມບູນ—ລູຊິ​ເຟີ, ຜູ້​ສ້າງ​ບາບ, ຍຸຍົງ​ໃຈ​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ ແລະ ພວກ​ໂຈນ​ແກ​ດີ​ອານ​ທັນໃຫ້​ກະທຳ​ການ​ຄາດ​ຕະກຳ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ—ພວກ​ເຂົາ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມຝ່າຍ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຂອງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ. ປະມານ 29–23 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ຄຳ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ—ພຣະ​ເຈົ້ານາບ​ຂູ່​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ພິ​ໂລດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ຈະ​ທຳລາຍ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ພິນາດ​ໄປ ຖ້າ​ຫາກພວກ​ເຂົາ​ບໍ່ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ລົງ​ໂທດ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ດ້ວຍ​ພະຍາດ​ໂລຄາ; ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ຫັນ​ມາ​ຫາ​ພຣະອົງ. ຊາ​ມູ​ເອນຄົນ​ເລ​ມັນ​ທຳນາຍ​ແກ່​ຊາວ​ນີ​ໄຟ.

ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ທີ 7 ຈົນ​ເຖິງ​ບົດ​ທີ 16.

ບົດ​ທີ 7

ນີ​ໄຟ​ຖືກ​ປະຕິ​ເສດ​ຢູ່​ທາງ​ເໜືອ ແລະ ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ—ເພິ່ນ​ອະ​ທິຖານ​ຢູ່​ເທິງ​ຫໍ​ສູງຢູ່​ໃນ​ສວນ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ ເອີ້ນໃຫ້​ຜູ້ຄົນ​ກັບ​ໃຈ ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕາຍ. ປະມານ 23–21 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 8

ບັນດາ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ທີ່​ເສື່ອມ​ຊາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຍຸຍົງ​ຜູ້ຄົນ​ໃຫ້​ຕໍ່ຕ້ານ​ນີ​ໄຟ—ອັບ​ຣາ​ຮາມ, ໂມ​ເຊ, ຊີ​ນັດ, ຊີ​ໂນກ, ອີ​ໄຊ​ອັດ, ເອ​ຊາຢາ, ເຢ​ເຣ​ມີ​ຢາ, ລີ​ໄຮ, ແລະ ນີ​ໄຟ ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຖິງ​ພຣະ​ຄຣິດ—ໂດຍ​ການ​ດົນ​ໃຈ ນີ​ໄຟ​ປະກາດ​ເຖິງ​ການ​ຄາດ​ຕະກຳ​ຫົວໜ້າ​ຜູ້​ຕັດສິນ. ປະມານ 23–21 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 9

ພວກ​ໄປ​ເອົາຂ່າວ​ພົບ​ຫົວໜ້າ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ຕາຍຄາ​ບັນລັງ​ຕັດສິນ—ຜູ້​ໄປ​ເອົາ​ຂ່າວ​ຖືກ​ຈັບ​ເຂົ້າຄຸກ ແລະ ພາຍ​ລຸນ​ມາ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ໄປ—ໂດຍ​ການ​ດົນ​ໃຈ ນີ​ໄຟ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ຊີ​ອານ​ທຳ​ເປັນ​ຄາດ​ຕະກອນ—ຫລາຍ​ຄົນ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່ານີ​ໄຟ​ເປັນ​ສາດສະດາ. ປະມານ 23–21 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 10

ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າປະທານ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ການ​ຜະ​ນຶກ​ໃຫ້​ແກ່​ນີ​ໄຟ—ເພິ່ນ​ມີ​ອຳນາດ​ທີ່​ຈະ​ມັດ ແລະ ແກ້​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ ແລະ ຢູ່​ໃນ​ສະຫວັນ—ເພິ່ນ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນ​ກັບ​ໃຈ ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕາຍ—ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ນຳພາ​ເພິ່ນຈາກ​ຝູງ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ຫາຝູງ​ຊົນ​ອີກ​ກຸ່ມໜຶ່ງ. ປະມານ 21–20 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 11

ນີ​ໄຟ​ທູນ​ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ປ່ຽນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ​ແທນ​ສົງຄາມ—ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ—ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ນີ​ໄຟ​ອ້ອນວອນ​ຕໍ່​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ໃຫ້​ຝົນຕົກ​ລົງ​ມາ—ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດເຜີຍ​ຫລາຍ​ຢ່າງ—ພວກ​ໂຈນ​ແກ​ດີ​ອານ​ທັນ​ສ້າງ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ. ປະມານ 20–6 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 12

ມະນຸດ​ບໍ່​ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໂງ່​ຈ້າ ແລະ ວ່ອງ​ໄວ​ທີ່ຈະເຮັດ​ຄວາມຊົ່ວ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າລົງ​ໂທດ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ມະນຸດ​ບໍ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ຫຍັງ​ເລີຍ​ຖ້າ​ຈະ​ປຽບທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ໃນ​ວັນ​ແຫ່ງ​ການ​ພິພາກສາ, ມະນຸດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຊີວິດ​ອັນ​ເປັນນິດ ຫລື ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສາບ​ແຊ່ງ​ອັນ​ເປັນນິດ. ປະມານ 6 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ຄຳ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ຊາ​ມູ​ເອນ​ຄົນ​ເລ​ມັນ​ທີ່​ໃຫ້​ໄວ້​ກັບ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ.

ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ທີ 13 ຈົນ​ເຖິງ​ບົດ​ທີ 15.

ບົດ​ທີ 13

ຊາ​ມູ​ເອນ​ຄົນ​ເລ​ມັນ​ທຳນາຍ​ເຖິງ​ການ​ທຳລາຍ​ຂອງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟຖ້າ​ຫາກພວກ​ເຂົາບໍ່​ກັບ​ໃຈ—ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຂອງ​ມີຄ່າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ—ພວກ​ເຂົາ​ປະ​ຕິ​ເສດ ແລະ ແກວ່ງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃສ່​ສາດສະດາ, ຖືກ​ຫຸ້ມ​ລ້ອມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ວິນ​ຍານ​ຮ້າຍ, ແລະ ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ຄວາມສຸກ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ. ປະມານ 6 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 14

ຊາ​ມູ​ເອນ​ເວົ້າ​ໄວ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ແຈ້ງ​ໃນ​ຍາມ​ກາງຄືນ ແລະ ດາວ​ດວງ​ໃໝ່ທີ່​ປະກົດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພຣະ​ຄຣິດກຳເນີດ—ພຣະ​ຄຣິດ​ໄຖ່​ມະນຸດ​ຈາກ​ຄວາມຕາຍ​ທາງ​ໂລກ ແລະ ທາງ​ວິນ​ຍານ—ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ສິ້ນ​ພຣະ​ຊົນຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ລວມ​ທັງ​ສາມ​ມື້​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ, ການ​ພັງ​ທະລາຍ​ຂອງ​ກ້ອນ​ຫີນ, ແລະ ການ​ທຳລາຍ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂອງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ. ປະມານ 6 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 15

ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າລົງ​ໂທດ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຮັກ​ພວກ​ເຂົາ—ຊາວ​ເລ​ມັນທີ່​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ມີ​ສັດທາ​ອັນ​ໝັ້ນຄົງ ແລະ ແນ່ວ​ແນ່—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ເມດ​ຕາ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ. ປະມານ 6 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 16

ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ຊາ​ມູ​ເອນ​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໂດຍ​ນີ​ໄຟ—ຊາ​ມູ​ເອນ​ບໍ່​ສາມາດ​ຖືກ​ຂ້າ​ໂດຍລູກ​ທະນູ ແລະ ກ້ອນ​ຫີນ​ຂອງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ທີ່ບໍ່​ກັບ​ໃຈ—ບາງ​ຄົນ​ເຮັດ​ໃຈແຂງ​ກະດ້າງ, ແລະ ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ເຫັນ​ເຫລົ່າທູດ—ພວກ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ເວົ້າວ່າມັນ​ບໍ່​ມີ​ເຫດຜົນ​ເລີຍ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ. ປະມານ 6–1 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.