Helamano knyga

Helamano knyga 

Aprašymas apie nefitus. Jų karai, kovos ir nesutarimai. Ir taip pat daugelio šventųjų pranašų pranašystės iki Kristaus atėjimo pagal Helamano, Helamano sūnaus, metraščius, taip pat pagal jo sūnų metraščius, net iki Kristaus atėjimo. Ir taip pat atverčiama daug lamanitų. Aprašymas apie jų atvertimą. Lamanitų teisumo bei nefitų nelabumo ir bjaurumų aprašymas iki pat Kristaus atėjimo, pagal Helamano ir jo sūnų metraštį, kuris vadinasi Helamano knyga, ir kita.
1 Skyrius

Pahoranas antrasis tampa vyriausiuoju teisėju ir nužudomas Kiškumeno. Pakumenis užima teismo krasę. Koriantumras veda lamanitų armijas, užima Zarahemlą ir nužudo Pakumenį. Moronihas sumuša lamanitus ir atsiima Zarahemlą, o Koriantumras nukaunamas. Apie 52–50 m. prieš Kristaus gim.

2 Skyrius

Helamanas, Helamano sūnus, tampa vyriausiuoju teisėju. Gadiantonas vadovauja Kiškumeno gaujai. Helamano tarnas nužudo Kiškumeną, ir Gadiantono gauja pabėga į tyrus. Apie 50–49 m. prieš Kristaus gim.

3 Skyrius

Daug nefitų persikelia į žemę šiaurėje. Jie stato namus iš cemento ir veda daug metraščių. Dešimtys tūkstančių atverčiami ir pakrikštijami. Dievo žodis veda žmones į išgelbėjimą. Nefis, Helamano sūnus, užima teismo krasę. Apie 49–39 m. prieš Kristaus gim.

4 Skyrius

Nefitų atskalūnai ir lamanitai sujungia pajėgas ir užima Zarahemlos žemę. Nefitai pralaimi dėl savo nelabumo. Bažnyčia silpsta, ir žmonės tampa silpni kaip lamanitai. Apie 38–30 m. prieš Kristaus gim.

5 Skyrius

Nefis ir Lehis pasišvenčia pamokslavimui. Jų vardai kviečia juos gyventi pagal protėvių modelį. Kristus išperka tuos, kurie atgailauja. Nefis ir Lehis daugelį atverčia, yra įkalinami, ir juos apgaubia ugnis. Tamsos debesis uždengia tris šimtus žmonių. Dreba žemė, ir balsas įsako žmonėms atgailauti. Nefis ir Lehis kalbasi su angelais, ir minią apgaubia ugnis. Apie 30 m. prieš Kristaus gim.

6 Skyrius

Teisieji lamanitai pamokslauja nelabiems nefitams. Abi tautos klesti taikos ir gausos laikotarpiu. Liuciferis, nuodėmės kūrėjas, kursto nelabųjų ir Gadiantono plėšikų širdis žmogžudystėms ir nelabumui. Plėšikai užgrobia valdžią nefitams. Apie 29–23 m. prieš Kristaus gim.

Nefio, Helamano Sūnaus, Pranašystė. Dievas grasina Nefio žmonėms, kad aplankys juos pyktyje visiškam jų sunaikinimui, jeigu jie neatgailaus dėl savo nelabumo. Dievas ištinka Nefio žmones maru; jie atgailauja ir atsigręžia į jį. Lamanitas Samuelis pranašauja nefitams.

Tai aprašyta nuo 7 iki 16 skyriaus imtinai

7 Skyrius

Šiaurėje Nefis atmetamas ir sugrįžta į Zarahemlą. Jis meldžiasi savo sodo bokšte ir po to šaukia žmones atgailauti, arba jie pražus. Apie 23–21 m. prieš Kristaus gim.

8 Skyrius

Nedori teisėjai siekia sukurstyti žmones prieš Nefį. Abraomas, Mozė, Zenosas, Zenokas, Ezijas, Izaijas, Jeremijas, Lehis ir Nefis – visi liudijo apie Kristų. Per įkvėpimą Nefis paskelbia apie vyriausiojo teisėjo nužudymą. Apie 23–21 m. prieš Kristaus gim.

9 Skyrius

Pasiuntiniai randa vyriausiąjį teisėją negyvą prie teismo krasės. Jie įkalinami, o vėliau paleidžiami. Nefis įkvėptas nurodo, kad žudikas yra Seantumas. Kai kas Nefį laiko pranašu. Apie 23–21 m. prieš Kristaus gim.

10 Skyrius

Viešpats suteikia Nefiui užantspaudavimo galią. Jam suteikiama galia surišti ir atrišti žemėje ir danguje. Jis įsako žmonėms atgailauti, arba jie pražus. Dvasia perneša jį nuo minios prie minios. Apie 21–20 m. prieš Kristaus gim.

11 Skyrius

Nefis įkalba Viešpatį pakeisti jų karą badu. Daug žmonių žūva. Jie atgailauja, ir Nefis karštai maldauja Viešpatį lietaus. Nefis ir Lehis gauna daug apreiškimų. Gadiantono plėšikai įsitvirtina šalyje. Apie 20–6 m. prieš Kristaus gim.

12 Skyrius

Žmonės yra nepastovūs, kvaili ir greiti daryti pikta. Viešpats drausmina savo žmones. Žmonių niekumas palyginamas su Dievo galia. Teismo dieną žmonės gaus nesibaigiantįjį gyvenimą arba nesibaigiantįjį pasmerkimą. Apie 6 m. prieš Kristaus gim.

Samuelio Lamanito pranašystė nefitams.

Tai aprašyta nuo 13 iki 15 skyriaus imtinai.

13 Skyrius

Samuelis Lamanitas pranašauja nefitų sunaikinimą, jeigu jie neatgailaus. Jie ir jų turtai prakeikti. Jie atmeta pranašus ir muša juos akmenimis, yra apsupti demonų, siekia laimės, darydami nedorybę. Apie 6 m. prieš Kristaus gim.

14 Skyrius

Samuelis numato šviesą nakties metu ir naują žvaigždę Kristui gimus. Kristus išperka žmones iš laikinosios ir dvasinės mirties. Jo mirties ženklai yra trys tamsos dienos, uolų skilinėjimas ir žymūs gamtos perversmai. Apie 6 m. prieš Kristaus gim.

15 Skyrius

Viešpats drausmino nefitus todėl, kad juos mylėjo. Atsivertę lamanitai yra tvirti ir pastovūs tikėjime. Paskutinėmis dienomis Viešpats bus gailestingas lamanitams. Apie 6 m. prieš Kristaus gim.

16 Skyrius

Nefitus, kurie patiki Samueliu, Nefis pakrikštija. Neatgailaujančių nefitų strėlės ir akmenys negali nužudyti Samuelio. Vieni užkietina savo širdis, o kiti mato angelus. Netikintieji sako, jog neprotinga tikėti Kristumi ir jo atėjimu Jeruzalėje. Apie 6–1 m. prieš Kristaus gim.