Het boek Helaman

  Helaman 

  Een verslag van de Nephieten. Hun oorlogen en twisten, en hun onenigheden. En tevens de profetieën van vele heilige profeten, vóór de komst van Christus, volgens de kronieken van Helaman, die de zoon van Helaman was, en tevens volgens de kronieken van zijn zonen, tot aan de komst van Christus. En ook bekeren zich vele Lamanieten. Een verslag van hun bekering. Een verslag van de rechtvaardigheid van de Lamanieten en van de goddeloosheid en gruwelen van de Nephieten, volgens de kroniek van Helaman en zijn zonen, tot aan de komst van Christus, dat het boek Helaman wordt genoemd; enzovoort.
  Hoofdstuk 1

  Pahoran de Tweede wordt opperrechter en wordt vermoord door Kishkumen — Pacumeni bekleedt de rechterstoel — Coriantumr voert de Lamanitische legers aan, neemt Zarahemla in en doodt Pacumeni — Moronihah verslaat de Lamanieten en herovert Zarahemla, en Coriantumr wordt gedood. Ongeveer 52–50 v.C.

  Hoofdstuk 2

  Helaman, de zoon van Helaman, wordt opperrechter — Gadianton voert de bende van Kishkumen aan — Helamans dienstknecht doodt Kishkumen en de bende van Gadianton vlucht de wildernis in. Ongeveer 50–49 v.C.

  Hoofdstuk 3

  Vele Nephieten trekken weg naar het noordelijke land — Zij bouwen huizen van cement en houden vele kronieken bij — Tienduizenden bekeren zich en laten zich dopen — Het woord van God voert de mensen tot heil — Nephi, de zoon van Helaman, bekleedt de rechterstoel. Ongeveer 49–39 v.C.

  Hoofdstuk 4

  De Nephitische afgescheidenen en de Lamanieten bundelen hun krachten en nemen het land Zarahemla in — De nederlagen van de Nephieten zijn het gevolg van hun goddeloosheid — De kerk verkommert en het volk wordt even zwak als de Lamanieten. Ongeveer 38–30 v.C.

  Hoofdstuk 5

  Nephi en Lehi wijden zich aan de prediking — Hun naam nodigt hen ertoe uit hun leven te leiden naar het voorbeeld van hun voorvaderen — Christus verlost hen die zich bekeren — Nephi en Lehi maken vele bekeerlingen en worden gevangengezet en door vuur omringd — Een wolk van duisternis overschaduwt driehonderd mensen — De aarde beeft en een stem gebiedt de mensen zich te bekeren — Nephi en Lehi spreken met engelen en de menigte wordt door vuur omringd. Ongeveer 30 v.C.

  Hoofdstuk 6

  De rechtvaardige Lamanieten prediken tot de goddeloze Nephieten — Beide volken zijn voorspoedig in een periode van vrede en overvloed — Lucifer, de aanstichter van zonde, hitst het hart van de goddelozen en van de rovers van Gadianton op en zet hen aan tot moord en andere goddeloosheden — De rovers maken zich meester van de Nephitische regering. Ongeveer 29–23 v.C.

  De profetie van Nephi, de zoon van Helaman — God dreigt het volk van Nephi dat Hij hen in zijn toorn zal bezoeken, tot hun volledige vernietiging, tenzij zij zich van hun goddeloosheid bekeren. God slaat het volk van Nephi met pestilentie; zij bekeren zich en wenden zich tot Hem. Samuel, een Lamaniet, profeteert tot de Nephieten.

  Dit beslaat de hoofdstukken 7 tot en met 16.

  Hoofdstuk 7

  Nephi wordt in het noorden verworpen en keert terug naar Zarahemla — Hij bidt op de toren in zijn tuin, waarna hij het volk oproept zich te bekeren, daar het anders zal omkomen. Ongeveer 23–21 v.C.

  Hoofdstuk 8

  Verdorven rechters trachten het volk tegen Nephi op te stoken — Abraham, Mozes, Zenos, Zenock, Ezias, Jesaja, Jeremia, Lehi en Nephi hebben allen van Christus getuigd — Nephi maakt de moord op de opperrechter bekend door inspiratie. Ongeveer 23–21 v.C.

  Hoofdstuk 9

  Boodschappers vinden de opperrechter dood bij de rechterstoel — Zij worden gevangengezet en later vrijgelaten — Onder inspiratie wijst Nephi Seantum aan als de moordenaar — Nephi wordt door sommigen als profeet aangenomen. Ongeveer 23–21 v.C.

  Hoofdstuk 10

  De Heer verleent Nephi verzegelbevoegdheid — Hij is gemachtigd om op aarde en in de hemel te binden en te ontbinden — Hij gebiedt het volk zich te bekeren, daar het anders verloren zal gaan — De Geest voert hem van menigte tot menigte. Ongeveer 21–20 v.C.

  Hoofdstuk 11

  Nephi beweegt de Heer ertoe hun oorlog te vervangen door hongersnood — Velen komen om — Zij bekeren zich en Nephi dringt bij de Heer aan op regen — Nephi en Lehi ontvangen vele openbaringen — De rovers van Gadianton verschansen zich in het land. Ongeveer 20–6 v.C.

  Hoofdstuk 12

  De mensen zijn onstandvastig en dwaas en vlug om kwaad te doen — De Heer kastijdt zijn volk — De nietigheid van de mensen wordt vergeleken met de kracht van God — Op de dag van het oordeel zullen de mensen het eeuwige leven of de eeuwige verdoemenis verwerven. Ongeveer 6 v.C.

  De profetie van Samuel de Lamaniet aan de Nephieten.

  Dit beslaat de hoofdstukken 13 tot en met 15.

  Hoofdstuk 13

  Samuel de Lamaniet profeteert de vernietiging van de Nephieten als zij zich niet bekeren — Zij en hun rijkdommen zijn vervloekt — Zij verwerpen en stenigen de profeten, worden door demonen omringd en zoeken het geluk in het bedrijven van ongerechtigheid. Ongeveer 6 v.C.

  Hoofdstuk 14

  Samuel voorzegt licht in de nacht en een nieuwe ster bij Christus’ geboorte — Christus verlost de mensen van de tijdelijke en de geestelijke dood — De tekenen van zijn dood omvatten drie dagen duisternis, het scheuren van de rotsen, en grote omwentelingen in de natuur. Ongeveer 6 v.C.

  Hoofdstuk 15

  De Heer kastijdde de Nephieten omdat Hij hen liefhad — De bekeerde Lamanieten zijn onwrikbaar en standvastig in het geloof — De Heer zal in de laatste dagen barmhartig zijn jegens de Lamanieten. Ongeveer 6 v.C.

  Hoofdstuk 16

  De Nephieten die Samuel geloven, laten zich door Nephi dopen — Samuel kan niet worden gedood door de pijlen en stenen van de onbekeerlijke Nephieten — Sommigen verstokken hun hart, en anderen zien engelen — De ongelovigen zeggen dat het niet aannemelijk is te geloven in Christus en zijn komst in Jeruzalem. Ongeveer 6–1 v.C.