Helamans Bok

Helaman 

En beretning om nephittene. Deres kriger og stridigheter og opprør. Og også profetier av mange hellige profeter før Kristi komme, ifølge opptegnelser av Helaman som var Helamans sønn, og også ifølge hans sønners opptegnelser like ned til Kristi komme. Og også mange av lamanittene blir omvendt. En beretning om deres omvendelse. En beretning om lamanittenes rettferdighet og nephittenes ugudelighet og avskyeligheter, ifølge Helamans og hans sønners opptegnelse like ned til Kristi komme og så videre. Beretningen kalles Helamans bok.
Kapittel 1

Pahoran den annen blir øverste dommer og myrdes av Kishkumen — Pacumeni overtar dommersetet — Coriantumr leder lamanittenes hærstyrker, inntar Zarahemla og slår Pacumeni ihjel — Moronihah beseirer lamanittene og gjenerobrer Zarahemla, og Coriantumr blir drept. Ca. 52–50 f.Kr.

Kapittel 2

Helaman, sønn av Helaman, blir øverste dommer — Gadianton leder Kishkumens bande — Helamans tjener dreper Kishkumen, og Gadiantons bande flykter ut i villmarken. Ca. 50–49 f.Kr.

Kapittel 3

Mange nephitter utvandrer til landet i nord — De bygger hus av sement og fører mange opptegnelser — Titusener blir omvendt og døpt — Guds ord fører menneskene til frelse — Helamans sønn, Nephi, bekler dommersetet. Ca. 49–39 f.Kr.

Kapittel 4

Opprørske nephitter slår sine styrker sammen med lamanittene og inntar Zarahemlas land — Nephittene blir beseiret på grunn av sin ugudelighet — Kirken svekkes og folket blir svakt som lamanittene. Ca. 38–30 f.Kr.

Kapittel 5

Nephi og Lehi ofrer seg for forkynnelsen — Deres navn innbyr dem til å innrette sitt liv etter sine forfedre — Kristus forløser dem som omvender seg — Nephi og Lehi vinner mange konvertitter og blir fengslet og omkranset av ild — En mørk sky overskygger tre hundre mennesker — Jorden ryster, og en stemme befaler menneskene å omvende seg — Nephi og Lehi taler med engler, og menneskeskaren blir omkranset av ild. Ca. 30 f.Kr.

Kapittel 6

De rettferdige lamanitter forkynner for de ugudelige nephitter — Begge folk blomstrer i en periode med fred og overflod — Lucifer, som er syndens opphavsmann, oppegger de ugudelige og gadiantonrøverne til mord og ugudelighet — Røverne overtar nephittenes statsforvaltning. Ca. 29–23 f.Kr.

En profeti av Nephi, som var sønn av Helaman — Gud truer Nephis folk med at han vil hjemsøke dem i sin vrede og utrydde dem fullstendig hvis de ikke omvender seg fra sin ugudelighet. Gud slår Nephis folk med pest. De omvender seg og vender seg til ham. Samuel, en lamanitt, profeterer til nephittene.

Omfatter kapittel 7 til og med 16.

Kapittel 7

Nephi blir forkastet i nord og vender tilbake til Zarahemla — Han ber fra sitt tårn i hagen og ber deretter folket omvende seg eller omkomme. Ca. 23–21 f.Kr.

Kapittel 8

Fordervede dommere forsøker å hisse folket opp mot Nephi — Abraham, Moses, Zenos, Zenock, Ezias, Jesaja, Jeremia, Lehi og Nephi vitnet alle om Kristus — Ved inspirasjon bekjentgjør Nephi at den øverste dommer er myrdet. Ca. 23–21 f.Kr.

Kapittel 9

Budbringere finner den øverste dommer død på dommersetet — De blir fengslet og senere løslatt — Ved inspirasjon utpeker Nephi Seantum som morderen — Nephi blir av noen akseptert som en profet. Ca. 23–21 f.Kr.

Kapittel 10

Herren gir Nephi myndighet til å besegle — Han får myndighet til å binde og løse på jorden og i himmelen — Han befaler folket å omvende seg, eller forgå — Ånden fører ham fra forsamling til forsamling. Ca. 21–20 f.Kr.

Kapittel 11

Nephi overtaler Herren til å la en hungersnød komme i stedet for krig — Mange mennesker omkommer — De omvender seg, og Nephi ber Herren inntrengende om regn — Nephi og Lehi mottar mange åpenbaringer — Gadiantonrøverne får sterkt fotfeste i landet. Ca. 20–6 f.Kr.

Kapittel 12

Menneskene er ustabile og tåpelige og snare til å gjøre ondt — Herren refser sitt folk — Menneskenes ubetydelighet sammenlignes med Guds kraft — På dommens dag vil menneskene arve evig liv eller evig fordømmelse. Ca. 6 f.Kr.

Lamanitten Samuels profeti til nephittene.

Omfatter kapittel 13 til og med 15.

Kapittel 13

Lamanitten Samuel profeterer at nephittene vil bli utryddet hvis de ikke omvender seg — De og deres rikdommer blir forbannet — De forkaster og stener profetene, blir omringet av onde ånder og søker lykke i ugudelighet. Ca. 6 f.Kr.

Kapittel 14

Samuel forutsier at det vil være lyst om natten og at en ny stjerne vil vise seg ved Kristi fødsel — Kristus forløser menneskene fra timelig og åndelig død — Tegnene ved hans død vil være tre dagers mørke, klipper som revner og voldsomme naturkatastrofer. Ca. 6 f.Kr.

Kapittel 15

Herren refset nephittene fordi han elsket dem — Omvendte lamanitter er faste og standhaftige i troen — Herren vil være barmhjertig mot lamanittene i de siste dager. Ca. 6 f.Kr.

Kapittel 16

De nephitter som tror Samuel, blir døpt av Nephi — Samuel, kan ikke drepes av de uomvendte nephitters piler og stener — Noen forherder sine hjerter, og andre ser engler — De vantro sier det ikke er rimelig å tro på Kristus og at han skal komme til Jerusalem. Ca. 6–1 f.Kr.