1. Zoti Jezu Krisht(kliko për ta parë më të madhe)(click to view larger)

  Zoti Jezu Krisht

  Pikturë nga Heinrich Hofmann

 2. Profeti Joseph Smith(kliko për ta parë më të madhe)(click to view larger)

  Profeti Joseph Smith

  Pikturë nga Alvin Gittins

  Shih “Dëshmia e Profetit Joseph Smith”, faqe ⅸ–ⅹⅱ

 3. Lehi zbulon Liahonën(kliko për ta parë më të madhe)(click to view larger)

  Lehi zbulon Liahonën

  Pikturë nga Arnold Friberg

  Shih 1 Nefi 16, faqe 39–43

 4. Lehi dhe populli i tij arrijnë në tokën e premtuar(kliko për ta parë më të madhe)(click to view larger)

  Lehi dhe populli i tij arrijnë në tokën e premtuar

  Pikturë nga Arnold Friberg

  Shih 1 Nefi 18, faqe 49–51

 5. Alma pagëzon në Ujërat e Mormonit(kliko për ta parë më të madhe)(click to view larger)

  Alma pagëzon në Ujërat e Mormonit

  Pikturë nga Arnold Friberg

  Shih Mosia 18, faqe 215–218

 6. Samuel Lamaniti profetizon(kliko për ta parë më të madhe)(click to view larger)

  Samuel Lamaniti profetizon

  Pikturë nga Arnold Friberg

  Shih Helamani 16, faqe 487–489

 7. Jezu Krishti viziton kontinentet amerikane(kliko për ta parë më të madhe)(click to view larger)

  Jezu Krishti viziton kontinentet amerikane

  Pikturë nga John Scott

  Shih 3 Nefi 11, faqe 514–517

 8. Moroni gropos analin e Nefitëve(kliko për ta parë më të madhe)(click to view larger)

  Moroni gropos analin e Nefitëve

  Pikturë nga Tom Lovell

  Shih Mormoni 8, faqe 576–580