Илюстрации

 1. Господ Исус Христос(щракни, за да го видиш по-едро)

  Господ Исус Христос

  Картина от Хайнрих Хофман

 2. Пророкът Джозеф Смит(щракни, за да го видиш по-едро)

  Пророкът Джозеф Смит

  Картина от Алвин Гитинс

  Виж “Свидетелството на пророка Джозеф Смит”, стр. ⅸ–ⅹⅱ

 3. Лехий намира Лиахоната(щракни, за да го видиш по-едро)

  Лехий намира Лиахоната

  Картина от Арнолд Фрибърг

  Виж 1 Нефи 16, стр. 41–45

 4. Лехий и неговият народ пристигат в обетованата земя(щракни, за да го видиш по-едро)

  Лехий и неговият народ пристигат в обетованата земя

  Картина от Арнолд Фрибърг

  Виж 1 Нефи 18, стр. 51–54

 5. Алма кръщава във водите на Мормон(щракни, за да го видиш по-едро)

  Алма кръщава във водите на Мормон

  Картина от Арнолд Фрибърг

  Виж Мосия 18, стр. 224–228

 6. Самуил Ламанитът пророкува(щракни, за да го видиш по-едро)

  Самуил Ламанитът пророкува

  Картина от Арнолд Фрибърг

  Виж Еламан 16, стр. 512–514

 7. Исус Христос посещава американските земи(щракни, за да го видиш по-едро)

  Исус Христос посещава американските земи

  Картина от Джон Скот

  Виж 3 Нефи 11, стр. 541–545

 8. Мороний заравя нефитския летопис(щракни, за да го видиш по-едро)

  Мороний заравя нефитския летопис

  Картина от Том Лъвъл

  Виж Мормон 8, стр. 607–611