Mga Paghulagway

 1. Ang Ginoong si Jesukristo(i-klik aron mas modako)

  Ang Ginoong si Jesukristo

  Painting ni Heinrich Hofmann

 2. Ang Propeta nga si Joseph Smith(i-klik aron mas modako)

  Ang Propeta nga si Joseph Smith

  Painting ni Alvin Gittins

  Tan-awa sa “Ang Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith,” mga pahina ix–xii

 3. Si Lehi nakakita sa Liahona(i-klik aron mas modako)

  Si Lehi nakakita sa Liahona

  Painting by Arnold Friberg

  Tan-awa sa 1 Nephi 16, mga pahina 47–52

 4. Si Lehi ug ang iyang katawhan nangabut sa gisaad nga yuta(i-klik aron mas modako)

  Si Lehi ug ang iyang katawhan nangabut sa gisaad nga yuta

  Painting ni Arnold Friberg

  Tan-awa sa 1 Nephi 18, mga pahina 59–62

 5. Si Alma mibunyag didto sa mga Katubigan sa Mormon(i-klik aron mas modako)

  Si Alma mibunyag didto sa mga Katubigan sa Mormon

  Painting ni Arnold Friberg

  Tan-awa sa Mosiah 18, mga pahina 265–69

 6. Si Samuel ang Lamanite nanagna(i-klik aron mas modako)

  Si Samuel ang Lamanite nanagna

  Painting ni Arnold Friberg

  Tan-awa sa Helaman 16, mga pahina 611–14

 7. Ang Pagbisita ni Jesukristo sa Amerika(i-klik aron mas modako)

  Ang Pagbisita ni Jesukristo sa Amerika

  Painting ni John Scott

  Tan-awa sa 3 Nephi 11, mga pahina 646–50

 8. Si Moroni milubong sa rekord sa mga Nephite(i-klik aron mas modako)

  Si Moroni milubong sa rekord sa mga Nephite

  Painting ni Tom Lovell

  Tan-awa sa Mormon 8, mga pahina 723–28