Ilistrasyon

 1. Senyè Jezikri a(klike pou agrandi)

  Senyè Jezikri a

  Tablo: Heinrich Hofmann

 2. Pwofèt Joseph Smith(klike pou agrandi)

  Pwofèt Joseph Smith

  Tablo: Alvin Gittins

  Gade nan «Temwayaj Pwofèt Joseph Smith la,» paj ⅸ–ⅹⅱ

 3. Leyi dekouvri Liyawona a(klike pou agrandi)

  Leyi dekouvri Liyawona a

  Tablo: Arnold Friberg

  Gade nan 1 Nefi 16, paj 34–38

 4. Leyi ak pèp li a rive nan tè pwomiz la(klike pou agrandi)

  Leyi ak pèp li a rive nan tè pwomiz la

  Tablo: Arnold Friberg

  Gade nan 1 Nefi 18, paj 43–45

 5. Alma batize moun nan Dlo Mòmon an(klike pou agrandi)

  Alma batize moun nan Dlo Mòmon an

  Tablo: Arnold Friberg

  Gade nan Mozya 18, paj 189–192

 6. Samyèl, Lamanit la pwofetize(klike pou agrandi)

  Samyèl, Lamanit la pwofetize

  Tablo: Arnold Friberg

  Gade nan Elaman 16, paj 425–427

 7. Jezikri vizite Amerik yo(klike pou agrandi)

  Jezikri vizite Amerik yo

  Tablo: John Scott

  Gade nan 3 Nefi 11, paj 449–452

 8. Mowoni antere rejis Nefit yo(klike pou agrandi)

  Mowoni antere rejis Nefit yo

  Tablo: Tom Lovell

  Gade nan Mòmon 8, paj 504–508